Societat, cultura i educació Codi:  02.162    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Societat, cultura i educació" té per objectiu observar com els individus aprenem a desenvolupar-nos en la societat de la qual formem part segons els seus codis i les normes socials que hi imperen. Aquest aprenentatge és fruit d'un procés de socialització en el qual la família i l'escola tenen una importància de primer ordre. En aquest sentit, veurem a grans trets com ha evolucionat el seu rol, aprofundint especialment en la funció socialitzadora de la família i les principals dimensions que configuren diferents tipus de models de socialització familiar.

Cal tenir en compte que la societat compta amb un seguit de mecanismes (alguns més subtils que d'altres) de control social. Els reconeixerem i veurem que estan permanentment en funcionament.

Per altra banda, ens aproximarem als eixos de desigualtat existents en la nostra societat, els quals sovint interseccionen, impactant en diversos àmbits de la vida social. En aquesta assignatura intentarem identificar aquests eixos i observar-ne els efectes sobre diferents esferes, prioritzant especialment l'escolar i les seves dinàmiques.

Així doncs, introduirem algunes nocions bàsiques de la perspectiva sociològica que ens ajudaran a comprendre alguns dels fenòmens socials que condicionen la manera com els individus ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb l'entorn.

Amunt

L'assignatura "Societat, cultura i educació" és una assignatura bàsica del Grau d'Educació Primària. 

Consta de 6 crèdits ECTS.

Amunt

L'assignatura "Societat, cultura i educació" està orientada a facilitar a l'estudiantat l'adquisició de les competències d'anàlisi i reflexió necessàries per a situar-se críticament davant la realitat, prenent consciència de les dinàmiques socials que s'hi esdevenen i dels seus efectes (especialment en les oportunitats educatives dels infants i en les relacions entre famílies i escoles).  

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics, més enllà dels propis de l'accés al grau, per a cursar aquesta assignatura.

Amunt

Les competències que es treballaran al llarg de l'assignatura són les següents:

C1: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.                

C2: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.                                                                                                       

C3: Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context especificoacadèmic, professional i personal.                                                                                                 

C4: Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.                                                                                                       

C5: Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.                                                                                                  

C6: Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.                                                                                                   

C7: Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.                                                                                               

C8: Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars dels estudiants.                                                                                                     

C9: Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.                                                                                                        

C10: Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.                                                                                                

C11: Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten les escoles d'educació primària i els seus professionals.   

Els resultats d'aprenentatge (RAP) esperats en el marc d'aquesta assignatura es corresponen amb els següents:                 

RAP1 : Mostrar habilitats socials per entendre les famílies i fer-se entendre per elles. 

RAP2: Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar en el període 6-12 anys.                                 

RAP3: Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.                                                                                                   

RAP4: Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.                                                                                                   

RAP5: Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida, i educació en el context familiar.                                                                                                         

RAP6: Conèixer les principals aproximacions teòriques sobre l'educació i les bases epistemològiques de les que parteixen.                                                                                                     

RAP7: Relacionar els debats al voltant dels enfocaments sociològics i pedagògics sobre l'educació amb el context històric i cultural en el qual han sorgit.                                                                                                    

RAP8: Desenvolupar pautes i criteris per a l'anàlisi dels models educatius i l'acció pedagògica en el marc social i cultural contemporani.                                                                                                 

RAP9: Vincular els enfocaments teòrics sobre l'educació amb les controvèrsies al voltant de l'ordre social, la desigualtat i les estratègies socials.                                                                                                     

RAP10: Analitzar les desigualtats socials educatives i el seu abordatge com a problema social.                                                                                                         

RAP11: Adquirir una visió crítica sobre la tecnologia i integrar-la en l'activitat docent.                                                                   

Amunt

L'assignatura es divideix en quatre unitats, en cadascuna de les quals ens aproximarem a diversos conceptes. En alguns casos, propis de l'estudi sociològic en general i, en altres, característics de l'aplicació de la mirada sociològica sobre l'àmbit familiar i educatiu.

Unitat 1. Com aprenem a viure en societat? Introduirem nocions com ara procés de socialització, agents de socialització, control i desviació social o etiquetatge.

Unitat 2. Diferents però... desiguals? Posarem especial atenció als principals eixos de desigualtat, a les expressions de discriminació i a la mirada interseccional.  

Unitat 3. Família, una institució en constant canvi. Copsarem l'evolució dels tipus de famílies (diversitat), observarem que hi ha models educatius familiars diferents i que existeixen un seguit de condicionants que afecten la participació (desigual) de les famílies a les escoles.

Unitat 4. L'escola i el seu entorn. Analitzarem la problemàtica de la segregació escolar, reproducció de desigualtats educatives i socials, superació de dinàmiques de segregació i competència entre centres educatius.

Amunt

Amunt

A continuació podeu consultar els recursos d'aprenentatge claus que trobareu als nius de les diferents unitats que conformen l'assignatura.

Ajuntament de Barcelona (2020). Informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona 2019. https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/05/INFORME_DISCRIMINACIO_2019_A4_CA-1.pdf

Ajuntament de Terrassa (2019). Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals. https://igualtatsconnect.cat/wp-content/uploads/2019/06/Publicacion-Igualtats-Connectades.pdf

Alegre, M.A. (Coord.)., Benito, R., Chela, X., i González, S. (2010). Les famílies davant l'elecció escolar. Dilemes i desigualtats en la tria de centre en la ciutat de Barcelona. Barcelona: Fundació Bofill https://fundaciobofill.cat/publicacions/les-families-davant-leleccio-escolar

Anyon, J. (2001). Clase social y conocimiento escolar. A: Enguita, M. Sociología de la Educación (pp. 566-591). Barcelona: Ariel. https://elibro-net.eu1.proxy.openathens.net/es/ereader/uoc/48246?page=563

Bellver, C. (8 d'abril de 2018). Per què ens hauria de preocupar l'augment de les diferències entre escoles públiques? Crític. https://www.elcritic.cat/reportatges/per-que-ens-hauria-de-preocupar-laugment-de-les-diferencies-entre-escoles-publiques-10597

Berger, P.L. (1986). La perspectiva sociològica: l'home dins la societat. A: Berger, P.L. Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística (pp. 87-116). Barcelona: Herder.

Collet, J. i Tort, A. (Coord).(2011). Famílies, escola i èxit. Millorar els vincles per millorar els resultats. Fundació Bofill. https://fundaciobofill.cat/publicacions/families-escola-i-exit

Coloma, J. (1992). Socialització familiar. Anàlisi d'un dels models de "Estils educatius paterns". Estudi General, 12, 201-221. https://raco.cat/index.php/EstudiGral/article/view/43692 

Comas, M. (Dir.); Escapa, S. i Abellán, C. (2014). S'impliquen les famílies a l'escola? Les xifres de la participació de mares i pares en educació que desmunten tòpics. Dossier de premsa. Barcelona: Fundació Bofill. https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/h/z/9/a/c/r/m/f/8/dossierpremsaib49_0.pdf

Eleonore Pourriat. (2009). Mayoría oprimida [Arxiu de vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=V4UWxlVvT1A&t=82s

Fernández, M. (2007). Educar es cosa de todos: escuela, familia y comunidad. A: Garreta, J. (ed.). La relación familia-escuela (pp. 13-32). Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.

Martínez, R. (3 d'octubre de 2013). Introducció a la sociologia: normalitat, desviació, etiquetació i poder [Arxiu de vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NwFOCjKvyaQ&t=20s

Morales, J. i Abad, L.V. (2008). Desviación y control social A: Morales, J. i Abad, L.V. Introducción a la Sociología (pp. 159-173). Madrid: Tecnos.

Rovira-Martínez, M. (7 de juliol de 2021). El procés de socialització [Arxiu de vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=iBxgtX2Dnvs

Segurola, M. (2020). Informe sobre l'estat i l'evolució de la segregació escolar a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill https://fundaciobofill.cat/publicacions/informe-estat-i-evolucio-de-la-segregacio-escolar-catalunya

Tarabini, A. (2012). Sociologia del currículum i de la praxi educativa. A: Rotger, J. M. Sociologia de l'educació per a professorat d'educació secundaria (pp. 289-316). Barcelona: El Roure.

Torres-Solanot, M. (2017). Somos amor. Historias de diversidad familiar. [Arxiu de vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=IsXRIoLSVO0

Vallejo, A. i Mazadiego, TJ. (2006). Familia y rendimiento académico. Revista de Educación y Desarrollo, 5, 55-59. https://www.campus.uoc.edu/biblioteca/prestatgeries/articles/protegits/02162/101660.pdf

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
  • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt