Currículum i competències en matemàtiques Codi:  02.167    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El repte principal de l'assignatura Currículum i competències en matemàtiques és la formació matemàtica de mestres mitjançant una visió actualitzada de l'educació escolar, on els propòsits educatius en el marc dels nous reptes de la societat actual es presenten i treballen de manera reflexiva, crítica i amb una voluntat transformadora de l'educació actual. Per aquest motiu, l'assignatura utilitza les propostes de la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD) com a base per a la reflexió.

La metodologia de la TAD aplicada al qüestionament dels propòsits educatius permet formar a mestres compromeses en garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat que tinguin les competències per a promoure oportunitats d'aprenentatge dirigides a tots els estudiants, a l'escola i a les aules. Així mateix, permet formar a mestres amb una ferma identitat indagadora, perquè siguin capaces de relacionar el coneixement de la recerca educativa amb la pràctica educativa a les aules i puguin integrar-se en processos d'indagació sistemàtics i col·laboratius per a la millora i la innovació de la seva pràctica pedagògica. Aquesta identitat indagadora facilitarà l'aprenentatge al llarg de la vida professional i constituirà la base del seu desenvolupament professional.

Els reptes i activitats que conformen l'assignatura, dissenyats en base al model educatiu de la UOC, estan pensats per a facilitar l'adaptació i evolució de l'aprenentatge en el temps, a través d'una metodologia d'ensenyament i aprenentatge en línia que possibilita la cerca de respostes a la complexa visió de l'educació en l'era d'internet. 

Amunt

Aquesta assignatura estableix el currículum de competències i continguts relacionats amb els sentits matemàtics, i en particular amb els nombres i l'atzar, de les assignatures de matemàtiques de primària, relacionant-los amb la seva forma de ser apresa. Així mateix, introdueix la definició i avaluació de les competències d'àmbit matemàtic i mostra les possibilitats de l'enfocament STEM/STEAM.  

Amunt

Mestres amb noves identitats i competències, capaces de formar a l'alumnat amb noves visions sobre els propòsits de l'educació i noves metodologies d'ensenyament, aprenentatge i avaluació. 

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs, és necessari tenir adquirits els coneixements bàsics de matemàtiques de nivell de secundària.

Amunt

No hi ha prerequisits de matrícula per a aquesta assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals

 • Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.

Competències específiques

 • Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. 
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar. 
 • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
 • Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per a innovar i millorar la labor docent en l'educació primària, fomentant actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants. 
 • Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

 • Adquirir les competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc.).
 • Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.
 • Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.
 • Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.
 • Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els estudiants.

Amunt

L'assignatura Currículum i competències en Matemàtiques és una assignatura obligatòria de sis crèdits del grau online d'Educació Primària de la UOC. Aquesta assignatura proporciona una primera aproximació als diferents conceptes relacionats amb l'educació matemàtica a l'etapa de primària. 

L'assignatura està dividida en set reptes que estructuren i donen coherència a les activitats del semestre. 

El primer repte de l'assignatura presenta les definicions dels conceptes més usuals relacionats amb el currículum i competències en Matemàtiques.  

El segon repte mostra, segons el corrent actual, els projectes STEM/STEAM com una manera de treballar els continguts matemàtics i desenvolupar les competències associades. Per fer-ho, es parteix de la creació de situacions que permetin als infants observar, experimentar, reflexionar i obtenir conclusions d'allò que s'ha fet.  

El tercer repte es concentra en el procés d'avaluació de les competències matemàtiques i s'emfatitza en la importància de prestar molt d'interès al progrés de l'alumne, observant el seu grau de maduresa en relació a la manipulació d'objectes matemàtics.

El quart i cinquè reptes presenten diversos exemples de com el professorat pot autoformar-se per a aprendre el temari associat als cursos de primària relacionat amb el tema de sistemes de numeració i càlcul d'operacions. El futur mestre ha d'estar ben preparat per a poder anticipar el pensament dels infants i proposar-los noves propostes que puguin ser percebudes com a reptes viables. És per aquest motiu que l'enfocament basat en les autopreguntes de la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD) ha estat el triat per guiar els estudiants en aquest aprenentatge. Així, per a fomentar el càlcul d'operacions i amb la finalitat que els futurs mestres dominin el sistema posicional complet de base 10 s'introdueixen per a la seva comparació sistemes no posicionals, sistemes no complets i sistemes posicionals i complets com el sistema de base 10 i d'altres de base diferent a la 10.  

El sisè repte presenta els fonaments matemàtics rere les operacions de la suma i la resta en problemes matemàtics.

Finalment, el setè repte presenta, mitjançant exemples, maneres diverses d'introduir l'atzar i el tractament de dades a l'aula a la vegada que es continua avançant en l'autoformació del futur mestre.

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de matemàtiques: l'educació per al desenvolupament de competències PDF

Amunt


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt