Currículum i competències en ciències experimentals Codi:  02.171    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura se centra en els sabers i competències definits en els continguts curriculars en l’àrea de les ciències experimentals que els futurs i futures mestres de primària heu de conèixer i comprendre per tal de poder aplicar-los en la vostra tasca docent. 

A través d’aquesta assignatura, revisarem i reforçarem els vostres coneixements en l’extensa, diversa i fascinant àrea de les ciències experimentals, tot i aportant eines per a entendre el currículum de l'àmbit de coneixement de medi natural des de la perspectiva competencial i l’aprenentatge situat.   

Amunt

L’assignatura de “Currículum i competències en ciències experimentals” és una assignatura obligatoria de 6 crèdits.

L’assignatura forma part de la Matèria de Ciències Experimentals del programa del Grau d’Educació Primària, que també inclou l’assignatura de Didàctica de les Ciències Experimentals, essent ambdues complementàries i consecutives en el temps. És a dir, l’assignatura de Currículum és un requisit per a poder cursar la de Didàctica que es centra en el disseny i aplicació de mètodes didàctics per a desenvolupar els continguts curriculars científics treballats en aquesta assignatura.

Amunt

L’assignatura no requereix de formació prèvia per a superar-la. 

Amunt

Competències generals:
CG2. Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració activa.
CG8. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d’un futur sostenible.

Competències transversals:
CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:
CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar. 
CE11. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
CE13. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per a innovar i millorar la labor docent en l'educació primària, fomentant actituts positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d’aprenentatge
RAP25. Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals.
RAP26. Conèixer el currículum d’aquestes ciències.
RAP27: Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
RAP28. Valorar les ciències com un fet cultural.
RAP29. Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.

Amunt

Aquesta assignatura ofereix una primera aproximació als diferents sabers i competències definits en els continguts curriculars en l’àmbit del medi natural per l’educació primària. Per a fer-ho, s’estructura en quatre reptes que esdevenen una seqüència d’aprenentatge per a consolidar els coneixements en aquest àmbit. 

En el primer repte, l’assignatura es centra en proporcionar les bases conceptuals i metodològiques per a iniciar-vos en l’activitat científica, per a entendre què és la ciència i el seu rol en el progrés de la societat des de la perspectiva de gènere, així com també promoure la indagació i el pensament crític a través del mètode científic i de com treballar-lo a l'escola de manera situada i en el context dels reptes de sostenibilitat. També representa una primera immersió en el currículum de ciències experimentals en educació primària, afavorint la comprensió del seu dinamisme i evolució.

El segon repte es centra en el coneixement del cos humà i del seu entorn natural, posant atenció en les funcions dels éssers vius així com en les relacions entre ells i amb l’entorn. Treballa continguts bàsics de les ciències experimentals sobre la vida al planeta Terra i s’enfoca particularment en els impactes de les activitats humanes en els processos de regulació d’algunes espècies que esdevenen amenaçades o en perill d’extinció. 

El tercer repte mostra les lleis, conceptes i fenòmens bàsics que existeixen al voltant de la matèria, la força i energia, els quals són sabers rellevants per a treballar les competències pròpies del currículum en l'educació primària. De manera particular, es centra en qüestions relacionades amb la composició i consum d'energia dels dipositius digitals que utilitzem diàriament i l'origen dels seus materials, incidint en els impactes socials i ambientals de l'obtenció dels mateixos.

L’últim mòdul està pensat per aplicar, en el context de l’escola, el cos de coneixements en ciències experimentals que es tracten a nivell curricular a l’educació primària que s’ha treballat en els mòduls anteriors, tot i reflexionant sobre els reptes i les oportunitats de desplegar l’àmbit curricular del medi natural en diferents cicles de primària.

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de les ciències experimentals. L'educació per al desenvolupament de les competències PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt