Currículum i competències en ciències experimentals Codi:  02.171    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura se centra en els sabers i competències definits en els continguts curriculars en l’àrea de les ciències experimentals que els futurs i futures mestres de primària heu de conèixer i comprendre per tal de poder aplicar-los en la vostra tasca docent. 

A través d’aquesta assignatura, revisarem i reforçarem els vostres coneixements en l’extensa, diversa i fascinant àrea de les ciències experimentals, tot i aportant eines per a entendre el currículum de l'àmbit de coneixement de medi natural des de la perspectiva competencial i l’aprenentatge situat.   

Amunt

L’assignatura de “Currículum i competències en ciències experimentals” és una assignatura obligatoria de 6 crèdits.

L’assignatura forma part de la Matèria de Ciències Experimentals del programa del Grau d’Educació Primària, que també inclou l’assignatura de Didàctica de les Ciències Experimentals, essent ambdues complementàries i consecutives en el temps. És a dir, l’assignatura de Currículum és un requisit per a poder cursar la de Didàctica que es centra en el disseny i aplicació de mètodes didàctics per a desenvolupar els continguts curriculars científics treballats en aquesta assignatura.

Amunt

L’assignatura no requereix de formació prèvia per a superar-la. 

Amunt

Competències generals:
CG2. Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració activa.
CG8. Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d’un futur sostenible.

Competències transversals:
CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques:
CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts al currículum escolar. 
CE11. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
CE13. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per a innovar i millorar la labor docent en l'educació primària, fomentant actituts positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l’aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l entre els estudiants.
CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d’aprenentatge
RAP25. Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals.
RAP26. Conèixer el currículum d’aquestes ciències.
RAP27: Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.
RAP28. Valorar les ciències com un fet cultural.
RAP29. Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.

Amunt

Aquesta assignatura ofereix una primera aproximació als diferents sabers i competències definits en els continguts curriculars en l’àmbit del medi natural per l’educació primària. Per a fer-ho, s’estructura en quatre reptes que esdevenen una seqüència d’aprenentatge per a consolidar els coneixements en aquest àmbit. 

En el primer repte, l’assignatura es centra en proporcionar les bases conceptuals i metodològiques per a iniciar-vos en l’activitat científica, per a entendre què és la ciència i el seu rol en el progrés de la societat des de la perspectiva de gènere, així com també promoure la indagació i el pensament crític a través del mètode científic i de com treballar-lo a l'escola de manera situada i en el context dels reptes de sostenibilitat. També representa una primera immersió en el currículum de ciències experimentals en educació primària, afavorint la comprensió del seu dinamisme i evolució.

El segon repte es centra en el coneixement del cos humà i del seu entorn natural, posant atenció en les funcions dels éssers vius així com en les relacions entre ells i amb l’entorn. Treballa continguts bàsics de les ciències experimentals sobre la vida al planeta Terra i s’enfoca particularment en els impactes de les activitats humanes en els processos de regulació d’algunes espècies que esdevenen amenaçades o en perill d’extinció. 

El tercer repte mostra les lleis, conceptes i fenòmens bàsics que existeixen al voltant de la matèria, la força i energia, els quals són sabers rellevants per a treballar les competències pròpies del currículum en l'educació primària. De manera particular, es centra en qüestions relacionades amb la composició i consum d'energia dels dipositius digitals que utilitzem diàriament i l'origen dels seus materials, incidint en els impactes socials i ambientals de l'obtenció dels mateixos.

L’últim mòdul està pensat per aplicar, en el context de l’escola, el cos de coneixements en ciències experimentals que es tracten a nivell curricular a l’educació primària que s’ha treballat en els mòduls anteriors, tot i reflexionant sobre els reptes i les oportunitats de desplegar l’àmbit curricular del medi natural en diferents cicles de primària.

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de les ciències experimentals. L'educació per al desenvolupament de les competències PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt