Didàctica de la llengua i la literatura Codi:  02.172    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'ensenyament de la llengua oral i de la literatura és un dels objectius més importants de l'educació obligatòria i, per tant, constitueix una matèria en què s'han de formar adequadament els estudiants del Grau d'Educació Primària i futurs professors. En aquesta assignatura s'estudien els fonaments teòrics actuals sobre dues de les habilitats lingüístiques (entendre i palar) així com els processos didàctics d'ensenyament-aprenentatge en l'etapa d'educació primària, a cada cicle: inicial, mitjà i superior.

Cal destacar que aquesta matèria té un marcat caràcter pràctic per facilitar un espai d'elaboració, assessorament, facilitació i elaboració de recursos educatius que estiguin basats en l'evidència i la literatura científica per poder facilitar una pràctica docent enfocada al dia a dia de l'escola, però amb una base empírica constatable.

Aquesta assignatura ofereix els coneixements sobre els processos d'aprenentatge de la llengua oral, així com sobre les metodologies i els enfocaments utilitzats en l'aprenentatge inicial de la literatura. Al final d'aquesta assignatura, els futurs mestres i les mestres estaran preparats i disposaran d'eines per afavorir en l'alumnat el desenvolupament de la competència lingüística oral i la competència literària.

Amunt

L'assignatura «Didàctica de la Llengua i la Literatura» és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS dins del Grau d'Educació Primària. Forma part del bloc d'assignatures vinculat a les didàctiques d'àrees curriculars específiques.

Necessàriament, l'assignatura «Didàctica de la Llengua i la Literatura» s'ha de cursar en paral·lel (durant el mateix semestre) amb:

  1. una assignatura de Pràcticum, habitualment «Pràcticum II»
  2. l'assignatura «Aprenentatge i ensenyament de la lectura i l'escriptura».

Amunt

Com totes les assignatures del Grau, aquesta assignatura habilita en l'exercici de la professió regulada de mestre o mestra d'educació primària. 

Amunt

Competència lingüística, bé a Llengua catalana (C1), bé a Llengua castellana (C1). També és convenient que els i les estudiants tinguin una bona dicció oral ja que és una eina indispensable en la professió de mestre/a. Algunes de les activitats que proposarem seran per identificar la forma com es produeix discurs oral. 

És molt recomanable haver cursat la majoria d'assignatures bàsiques que s'ofereixen en els primers tres semestres del grau d'Educació Primària.

Amunt

Competències

Competències bàsiques

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

CG6. Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

Competències específiques

CE1. Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees
curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament
i aprenentatge respectius.

CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a
les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

RA44. Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació. 

RA45. Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.

RA46. Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.

RA53. Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents entre els estudiants.

Amunt

- El currículum en l'àrea de llengües. 

- L'adquisició del llenguatge oral i l'ensenyament del llenguatge oral a l'escola. 

- El llenguatge oral en la educació primària. 

- Didàctica de la literatura. L'educació literària. Competència literària. 

- Animació a la lectura. Estratègies didàctiques per a l'ensenyament de la literatura.

Amunt

1. Introducció als sons de la parla Audiovisual
2. Introducció als sons vocàlics i consonàntics Audiovisual
3. La síl·laba Audiovisual
4. Els sons vocàlics Audiovisual
5. Els sons oclusius Audiovisual
6. Els sons fricatius Audiovisual
7. Els sons nasals Audiovisual
8. Els sons laterals Audiovisual
9. Els sons ròtics Audiovisual
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Ús no sexista de la llengua Web
L'estructura de les llengües PDF

Amunt

A part de mòduls didàctics, l'assignatura es basa també en un seguit de lectures complementàries especialitzades. Anirem indicant en cada una de les activitats quines lectures s'hauran de llegir i treballar obligatòriament i quines seran complementàries per saber-ne més. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt