Didàctica de les ciències socials Codi:  02.178    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Didàctica de les ciències socials té com a objectiu principal facilitar la comprensió, reflexió i desenvolupament de les habilitats i eines requerides per l’ensenyament de les ciències socials amb nenes i nens durant l'etapa d'educació primària. Ens endinsarem en l'estudi dels temes actuals més rellevants en l'ensenyament de les ciències socials des d'una perspectiva global, incloent aspectes com el gènere, la comunicació, la geografia, la història, la democràcia i els problemes socials, entre d'altres.

La nostra intenció és que aquesta assignatura serveixi com una plataforma per a la reflexió sobre els continguts i els objectius d’ensenyar i aprendre ciències socials a l’educació primària. Així mateix, volem garantir que, com a futurs docents, disposeu de les eines, estratègies i recursos necessaris per fer de les ciències socials una temàtica atractiva, dinàmica i científicament rigorosa, que permeti a les nenes i nens reflexionar, participar activament i conèixer i analitzar el seu entorn més proper.

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria de tercer curs, que està directament relacionada amb la de Ciències socials i ciutadania, s'ha de cursar el mateix semestre en el qual fan una assignatura de Pràcticum, ja que inclou una activitat d'ensenyament en una aula de l'escola a partir dels coneixements i competències de l'assignatura.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot matricular en aquesta assignatura en el mateix semestre en el qual s'estigui cursant alguna de la assignatures de pràctiques curriculars, ja que una de les activitats avaluades consisteix en implementar a una aula de l'escola el disseny d'una situació d'aprenentatge, a través de la qual obtingui evidències de la seva actuació docent. Aquest Repte, a més, inclourà una tasca interactiva entre professor i estudiant, que els permeti reflexionar i debatre sobre l'actuació docent de l'estudiant, i valorar els aspectes que s'han aconseguit i aquells que caldria millorar.

Amunt

Les competències que treballem en aquesta assignatura són les següents:

 • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
 • Saber aplicar adequadament en la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
 • Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
I els Resultats d'arpententatge en els quals es concreten i s'avaluaran són aquests:

 • Conéixer el currículum escolar de les ciències socials.
 • Integrar l'estudi històric i geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural.
 • Fomentar l'educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.
 • Dissenyar una situació d'aprenentatge per treballar l'educació mediàtica i la perspectiva de gènere utilitzant els fonaments teòrics dels recursos d'aprenentatge. 
 • Dissenyar una situació d'aprenentatge adaptada a tres nivells educatius.
 • Fer un esquema conceptual que interrelaciona amb precisió les aportacions dels recursos d'aprenentatge a l'educació mediàtica, la perspectiva de gènere i la didàctica de les ciències socials. 
 • Dissenya una situació d'aprentatge que contribueixi a la formació del pensament crític de l'alumnat.     
 • Cercar recursos educatius adequats per l'ensenyament de la història i la geografia. 
 • Analitzar recursos educatius ja existents a la llum dels fonaments teòrics dels recursos d'aprenentatge.
 • Cercar recursos educatius adequats per l'etapa d'educació primària.
 • Analitzar i avaluar críticament l'adequació recursos educatius ja existents per a l'etapa d'educació primària. 
 • Valorar recursos ja existents per l'ensenyament i aprenentatge de la geografia i la història considerant les oportunitats per a ser utilitzades en la pràctica educativa en les diverses etapes d'educació primària.
 • Fomentar l'educació democràtica i la justícia social en una pràctica educativa real.
 • Fomentar el desenvolupament del pensament crític de l'alumnat en una pràctica educativa real.
 • Implementar una situació d'aprenentatge que treballi a partir d'un problema social rellevant de forma adequada a l'alumnat i al context educatiu.
 • Dissenyar una situació d'aprenentatge per treballar a partir d'un problema social rellevant i que fomenti l'educació democràtica i la justícia social, fomentada en base a un marc teòric elaborat a partir dels recursos d'aprenentatge.
 • Evaluar el disseny i l'implementació d'una situació d'aprenentatge per treballar a partir d'un problema social rellevant.

Amunt

L'assignatura s'organitza en tres Reptes, on a la vegada que es treballen continguts específics de la Didàctica de les ciències socials, es faran activitats pràctiques per posar-los en funcionament.

Repte 1. Gènere i educació mediàtica
En aquest repte treballarem la importància de la perspectiva de gènere en l'educació i la seva relació amb els mitjans de comunicació mtijançant l'aplicació d'aquest coneixement a tres situacions d'aprenentatge adaptades a cada nivell de primària.

Repte 2. Temps històrica i espai geogràfic.
Em aquest cas, treballarem l'ensenyament i l'aprenentatge del pensament històric i geogràfic mitjançant un aspecte clau per a la pràctica docent: la cerca, avaluació i selecció de recursos educatius adequats per a les finalitats de l'ensenyament de la geografia i la història.

Repte 3. Els problemes socials rellevants i la participació democràtica.
El en darrer Repte treballarem els fonaments teòrics del treball a partir de problemes socials rellevants i del foment de l’educació democràtica i la construcció de la ciutadania en pro de la justícia social i ho aplicarem, conjuntament amb tot els continguts de l'assignatura, al disseny, implementació a l'aula i avaluació d'una situació d’aprenentatge.

Amunt

Desplegament de l'àrea curricular de ciències socials i ciutadania. L'educació per al desenvolupament de competències PDF
Les finalitats de l’ensenyament de les ciències socials a l’educació primària Audiovisual
El treball a partir de problemes socials rellevants a l'educació primària Audiovisual
Quina educació volem en ciències socials? Audiovisual
La perspectiva de gènere i l'educació mediàtica de l'educació primària Audiovisual

Amunt

A cada Repte, teniu al final una pàgina amb els recursos obligatoris per fer aquell repte. Aquests són tant materials propis de la UOC, en format vídeo o textual, com un recull de fonts externes. A banda d’això, també us podem enllaçar i enviar altres recursos complementaris, i vosaltres també podeu enriquir el vostre aprenentatge, i les vostres activitats avaluades, amb recursos que trobeu pel vostre compte. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt