Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura Codi:  02.179    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura" és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del Grau d'Educació Primària. S'ha de cursar, obligatòriament, en paral·lel amb l'assignatura "Pràcticum II".

L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura és un dels objectius més importants de l'educació obligatòria i, per tant, constitueix una matèria en què s'han de formar adequadament els estudiants del Grau d'Educació Primària. Per poder aprendre el llenguatge escrit, la persona requerirà un cúmul de processos sensorials, cognitius i ambientals que cal tenir molt en compte. En aquesta assignatura tractarem tots aquests agents implicats per adquirir eines vinculades a la detecció, avaluació, estimulació i correcte desenvolupament de la lectoescriptura. Cal destacar que aquesta matèria té un marcat caràcter pràctic per facilitar un espai d'elaboració, assessorament, facilitació i elaboració de recursos educatius que estiguin basats en l'evidència i la literatura científica per poder facilitar una pràctica docent enfocada al dia a dia de l'escola però amb una base empírica constatable.

Idioma de docència: català.

Amunt

L'assignatura "Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura" és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Primària. Consta de 6 crèdits ECTS i forma part de la Matèria de Llengües. S'ha de cursar, obligatòriament, en paral·lel amb l'assignatura "Pràcticum II".

Aquesta assignatura ofereix els coneixements sobre els processos de lectura i escriptura, així com sobre les metodologies i els enfocaments utilitzats en l'aprenentatge inicial de la llengua escrita. Al final d'aquesta assignatura, els futurs mestres i les mestres estaran preparats i disposaran d'eines per afavorir en l'alumnat el desenvolupament de la competència lectora i escriptora.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs específics per superar l'assignatura.

Amunt

És recomanable haver cursat la majoria d'assignatures bàsiques que s'ofereixen eals semestres previs del grau d'Educació Primària, com per exemple Desenvolupament en l'edat escolar o Ensenyament i aprenentatge en l'edat escolar.

Es recomana contactar amb el/la tutor/a prèviament a la matrícula per tal de rebre assessorament sobre les assignatures a matricular.

Amunt

Competències 

 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG6: Comprendre i expressar adequadament el coneixement, a nivell oral i escrit, en els diferents contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • CE2: Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
 • CE15: Aplicar adequadament les tecnologies de l'informació i la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge

 • RA48. Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • RA49. Fomentar la lectura i animar-los a escriure.
 • RA50. Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.

Amunt

 • La descodificació.
 • La comprensió lectora.
 • L'adquisició de lectura.
 • Mètodes per a l'ensenyament de la lectura.
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura
 • L'aprenentatge de la grafomotricitat.
 • L'ensenyament de l'ortografia.
 • L'ensenyament de la producció de textos.

Amunt

Psicopedagogia de la llengua oral i de la llengua escrita PDF
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques PDF
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt