Àrea Pràcticum I Codi:  02.214    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Pràcticum I és una assignatura de sis crèdits i representa el primer contacte en els estudis del Grau  de l'estudiant amb el centre de pràctiques. 
El Pràcticum I es considera un espai idoni per començar a desenvolupar les competències i progressar en la relació entre els coneixements obtinguts de caràcter teòric i el coneixement que prové de l'experiència. L'estudiant haurà de fer 70 hores presencials al centre de pràctiques i seguir les activitats d'aprenentatge proposades a l'aula virtual.

El Pràcticum I, vinculat als mòduls de caràcter bàsic, té com a objectiu realitzar una primera aproximació a el centre escolar. És per això que en aquest primer Pràcticum es reflexiona sobre els elements que configuren el disseny d'un entorn positiu d'aprenentatge.

Amunt

El Pràcticum I està vinculat als mòduls de carácter básic i té com objetiu realizar una primera aproximació al centre escolar.
Per matricular aquesta assignatura es recomana haber cursat un mínim de 12 crèdits de caràcter bàsic. Aquesta assignatura serà requeriment per poder cursar el Pràcticum II.

Amunt

Competències

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants(normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CG6. Comprendre i expressar adequadament el coneixement, a nivell oral i escrit, en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
CE8. Analitzar l'organizació dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que compren el seu funcionament.
CE12. Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
CE13. Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar latasca docent en l'educació primària, fomentant actituds positives vers models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.

CE14. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

Resultats d'aprenentatge

RA62. Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
RA65. Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
RA69. Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. 
RA78. Capacitat per utilitzar els recursos disponibles a Internet d'una manera autònoma per millorar i desenvolupar les destreses en llengua anglesa.
RA91. Comprendre i actuar segons els principis ètics que guien l'exercici professional.

Amunt

El Pràcticum I, vinculat als mòduls de caràcter bàsic, té com a objectiu realitzar una primera aproximació al centre escolar. En aquest primer Pràcticum es reflexiona sobre els elements que configuren el disseny d'un entorn positiu d'aprenentatge tant a nivell organitzatiu de l'escola com a l'aula amb el grup d'estudiants que l'estudiant té assignat. Tot i que el focus del Pràcticum gira entorn d'aquesta funció en totes les assignatures de Pràcticum s'aborden temes transversals vinculats amb ser mestre avui (el perfil ètic del mestre, la relació entre teoria i pràctica, i la perspectiva de gènere, entre d'altres).

Amunt

La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació Web
Guia de Pràctiques del Grau d'Educació Primària Web
La relació teoria-pràctica, el coneixement del professorat i l'ensenyament informat per evidències PDF
La indagació pedagògica del professorat PDF
La pràctica reflexiva, un repte per al professional de l'educació PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt