Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Codi:  05.614    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Dominar els continguts i la metodologia de les matemàtiques és imprescindible per a cursar qualsevol grau de caràcter científic. Per això, és necessari comprendre algunes de les seves tècniques i conceptes bàsics abans d'afrontar les assignatures pròpies de la titulació que es desitja cursar. En aquest curs es proporcionaran tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per abordar moltes de les assignatures de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura ha de cimentar les tècniques i conceptes matemàtics, sobre els quals es recolzaran les futures assignatures matemàtiques del grau, així com altres matèries que també els requereixin.

Amunt

Aquesta assignatura és d'anivellament i requereix conèixer els continguts matemàtics treballats a l'educació secundària.

Amunt

Aquesta assignatura propedèutica no es pot matricular si ja s'ha superat qualsevol altra assignatura de l'àmbit de matemàtiques del Grau que esteu cursant (Àlgebra, Anàlisi matemàtica o Estadística). Tampoc es pot cursar de forma simultània amb cap de les anteriors. En resum, l'assignatura està pensada per estudiants que necessiten reforçar el seu nivell de matemàtiques abans de cursar la resta d'assignatures obligatòries del Grau.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura són: 

 1. Adquirir la terminologia, les tècniques i els conceptes fonamentals de l'Àlgebra i l'Anàlisi Matemàtica. 
 2. Possibilitar l'ús pràctic dels conceptes matemàtics estudiats: 
 • Conèixer la teoria bàsica de conjunts i, en particular, la del conjunt dels nombres reals.
 • Manipular polinomis.
 • Resoldre equacions i inequacions.
 • Manipular matrius, calcular determinants de matrius de dimensions reduïdes i resoldre sistemes d'equacions lineals de dues i tres variables mitjançant el mètode de Gauss i el de Cramer.
 • Comprendre el concepte de funció real de variable real, conèixer les característiques de les funcions elementals: polinòmiques, trigonomètriques (sinus, cosinus, tangent), exponencials i logarítmiques.
 • Comprendre el concepte de límit, conèixer les seves propietats i calcular límits aplicant les principals regles de càlcul.
 • Comprendre el concepte de derivada i la seva interpretació geomètrica, conèixer les seves propietats i calcular derivades aplicant les seves regles de càlcul.
 • Calcular primitives de les funcions elementals.
 • Aplicar tots els conceptes esmentats en el plantejament i anàlisi de problemes pràctics.

 

Amunt

MÒDUL 1: BLOC D'ÀLGEBRA

Tema 1: Números (0,5 crèdits)

Tema 2: Equacions (0,5 crèdits)

Tema 3: Sistemes d'equacions(0,5 crèdits)

Tema 4: Polinomis (0,5 crèdits)

Tema 5: Matrius (0,5 crèdits)

 

MÒDUL 2: BLOC D'ANÀLISI

Tema 6: Funcions Polinòmiques (0,5 crèdits)

Tema 7: Funcions trigonomètriques (0,5 crèdits)

Tema 8: Funcions exponencial i logarítmica (0,5 crèdits)

Tema 9: Continuïtat de funcions (0,5 crèdits)

Tema 10: Derivació de funcions (0,75 crèdits)

Tema 11: Integració de funcions (0,75 crèdits)

Amunt

Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Web
Sistemes de 2 equacions lineals amb 2 incògnites Audiovisual
Càlcul de determinants Audiovisual
Equacions de segon grau Audiovisual
Teorema del residu Audiovisual
Intersecció d'intervals Audiovisual
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Nombres PDF
Funcions trigonomètriques PDF
Sistemes d'equacions PDF
Funcions exponencial i logarítmica PDF
Integració de funcions PDF
Funcions polinòmiques PDF
Equacions PDF
Polinomis PDF
Derivació de funcions PDF
Funcions PDF
Matrius PDF
Continuïtat de funcions PDF
Equacions exponencials i logarítmiques Audiovisual
Exemples de derivades (producte, divisió, cadena) Audiovisual
Resolució de triangles rectangles Audiovisual
Continuïtat en funcions racionals Audiovisual
Continuïtat i funcions definides a troços Audiovisual
Integrals per canvi de variable Audiovisual
Solució d'un sistema indeterminat Audiovisual
Estudi d'una funció Audiovisual
Càlcul de la matriu inversa Audiovisual
Solucions d'una equació trigonomètrica Audiovisual
Equacions racionals i amb radicals Audiovisual
Càlcul de rectes tangents Audiovisual
Integrals per parts Audiovisual
Factorització de polinomis Audiovisual
Límits de funcions irracionals Audiovisual
Inequacions de primer i segon grau Audiovisual
Teorema de Rouché-Frobenius Audiovisual
Inecuacions racionals Audiovisual
Suma, resta i producte de fraccions algebraiques Audiovisual
Discussió d'un sistema segons un paràmetre Audiovisual
Equacions logarítmiques (Ampliació) Audiovisual
Estudi d'una funció racional Audiovisual
Càlcul d'àrees per mitjà d'integrals Audiovisual

Amunt

El material bàsic d'aquesta assignatura es troba tant en format web com en format PDF. És molt recomanable utilitzar ambdós formats, doncs tot i que els aspectes teòrics no difereixen entre l'un i l'altre, el format web permet la inclusió de materials diversos de tipus audiovisual. A més, els exemples i exercicis proposats poden ser diferents entre els dos. El material en format PDF està organitzat d'acord amb els temes en què s'organitza l'assignatura. Es disposa d'un únic arxiu amb tots els temes i, també, es disposa de diversos arxius, un per tema, de manera que és possible descarregar cada un dels temes per separat. Sigui com sigui, no ho hi ha diferències entre la unió de tots els temes per separat i l'arxiu complet amb tot el contingut.


Eines de treball


Es recomana l'ús de l'aplicació CalcMe tant per a realitzar càlculs numèrics i algebraics com per a realitzar representacions gràfiques de funcions.

CalcMe és una aplicació gratuïta de Wiris que requereix d'un registre mínim (es pot accedir a través d'un compte de Google, per la qual cosa es recomana usar el correu electrònic corporatiu de la UOC).

Disposeu d'una guia d'ús d'aquest recurs, disponible a l'apartat Recursos d'aprenentatge de cada bloc i activitat.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt