Competència comunicativa per a professionals de les TIC Codi:  06.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a més de saber programar un sistema, gestionar una xarxa de telecomunicació o dissenyar una aplicació interactiva, tenen la necessitat de comunicar-se de manera eficaç amb els usuaris i els directius en els seus diferents camps d'activitat. Un enginyer informàtic o de telecomunicació, i també un estudiant, ha de redactar projectes, presentar informes, elaborar una memòria, descriure un sistema i compondre diferents tipus de textos, que haurà de saber produir amb la màxima eficiència possible.

En aquesta assignatura pretenem posar a l'abast dels estudiants les eines de què disposa actualment la lingüística per resoldre els principals problemes que es presenten en la redacció de textos especialitzats de l'àmbit de les TIC. L'orientació teòrica, els conceptes, la metodologia i les activitats es basen en les aportacions de la lingüística del text i de l'anàlisi del discurs, que prenen el text com a referència i se centren en l'estudi de l'ús del llenguatge i en les necessitats comunicatives. No sols s'estudia l'oració, sinó el text com a unitat i tot allò que el condiciona: l'objectiu, els destinataris i, en general, les circumstàncies que configuren la situació de comunicació. Es tracta, per tant, de saber utilitzar la llengua en situacions concretes.

A partir dels principals problemes detectats en textos d'estudiants, hem estructurat un programa adequat a les necessitats comunicatives dels futurs professionals de les TIC. La finalitat del curs no és aprendre gramàtica, sinó aprofitar els coneixements de la lingüística més útils per resoldre les dificultats que s'han d'afrontar en la producció dels textos d'especialitat. L'assignatura s'organitza al voltant de tres nuclis temàtics: conceptes bàsics relacionats amb el text, caracterització d'alguns dels textos més significatius de les TIC i tècniques de producció de textos especialitzats. Els continguts es presenten de manera clara, senzilla i breu, i s'incideix en els aspectes que possibiliten la reflexió sobre la composició de textos, els quals s'introdueixen i s'expliquen amb exemples reals, majoritàriament de l'àmbit de les TIC, comentats per tal de reforçar els conceptes més importants i destacar els aspectes pràctics.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria que s'imparteix en diverses titulacions dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, per la qual cosa pot tenir diversos codis identificatius, encara que el codi comú de l'assignatura en totes les titulacions impartides en català és el 05.563. La denominació sempre és la de Competència comunicativa per a professionals de les TIC, però en el grau de Ciència de Dades Aplicades aquesta mateixa assignatura s'anomena abreujadament Competència comunicativa.

Amunt

Aquesta assignatura és útil per a qualsevol sortida professional relacionada amb les tecnologies de la informació i la comunicació, ja que la producció textual és sempre una competència fonamental.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura cal tenir un domini de la llengua catalana equivalent al que s'obté en superar el batxillerat en qualsevol territori catalanoparlant de l'Estat espanyol.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura són suficients els coneixements lingüístics bàsics de català del nivell del batxillerat.

Amunt

Aquesta assignatura pretén que l'estudiant es familiaritzi amb les principals tècniques de producció de textos especialitzats, basades en l'adequació al context comunicatiu, la coherència en l'organització de la informació (nivell macroestructural) i la cohesió entre les unitats que integren el text (nivell microestructural). Aquestes tècniques només es poden arribar a dominar a partir de la pràctica continuada, el coneixement dels diferents tipus de text i dels gèneres, i la reflexió sobre la pròpia experiència. Així doncs, l'objectiu fonamental de l'assignatura és que l'estudiant assoleixi un nivell bàsic en la competència transversal anomenada Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional, imprescindible en l'exercici professional de qualsevol titulat de les TIC.

Per millorar la competència anterior, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

1. Saber que els textos han de complir una sèrie de regles, que es concreten en les propietats textuals, per aconseguir una eficàcia comunicativa.

2. Ser conscient que en la comunicació humana es generen diversos tipus de text i gèneres que s'ajusten a models determinats i es regeixen per unes determinades convencions.

3. Conèixer les característiques essencials dels textos produïts en els estudis de les TIC i en l'exercici de les diverses professions vinculades a aquestes tecnologies.

4. Comprendre els principals mecanismes d'adequació al context que caracteritzen els textos d'especialitat de les TIC: formals, objectius i, generalment, escrits.

5. Entendre que cal agrupar, seleccionar, jerarquitzar i ordenar les idees en una estructura determinada per aconseguir que un text sigui coherent i conèixer com s'organitza la informació en un escrit: els capítols, els apartats i els paràgrafs.

6. Identificar els trets que caracteritzen el lèxic especialitzat: la precisió i l'ús de termes.

7. Saber que l'estil sintàctic cohesionat, l'ús de connectors i la cohesió lèxica constitueixen els principals mecanismes de cohesió dels textos especialitzats.

8. Valorar la importància de la puntuació com un element essencial de l'estructuració i l'organització del text.

D'altra banda, tots els estudiants de la UOC hauran d'estar compromesos amb la competència anomenada Compromís ètic i moral, d'acord amb la qual cal actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

Els materials s'inicien amb un mòdul introductori (mòdul 1) en què es presenten els conceptes bàsics de la lingüística del text per tal de contextualitzar els continguts que es tractaran en els mòduls posteriors (mòduls 2 a 5), en els quals s'exposen les tècniques de producció de textos especialitzats. Aquests cinc mòduls s'acompanyen amb un mòdul transversal, que explica, pas per pas i de forma resumida, el procés de producció de textos. I finalment hi ha un mòdul textual que conté explicacions, models i exemples d'alguns dels documents més habituals de l'àmbit de les TIC.

Mòdul 1. Competència comunicativa i producció de textos.

Mòdul 2. Tècniques de producció de textos especialitzats (I). Aspectes d'adequació.

Mòdul 3. Tècniques de producció de textos especialitzats (II). Aspectes de coherència.

Mòdul 4. Tècniques de producció de textos especialitzats (III). Lèxic i aspectes de cohesió.

Mòdul 5. Tècniques de producció de textos especialitzats (IV). Puntuació i aspectes formals.

Mòdul transversal. El procés de producció de textos.

Mòdul textual. Textos prototípics de l'àmbit TIC

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Textos prototípics de l'àmbit TIC Web

Amunt

El material de l'assignatura consta de cinc mòduls temàtics, d'un mòdul transversal en què es fa una síntesi del procés de producció de textos i d'un mòdul textual amb models de documents. A través d'aquests mòduls l'estudiant coneixerà un seguit d'eines i recursos lingüístics per produir bons textos. Cada mòdul s'acompanya d'unes orientacions per facilitar-ne l'estudi.

Per a la part pràctica, l'estudiant disposarà d'un cas de referència, que plantejarà la situació comunicativa del text que cal produir, i de diverses rúbriques d'avaluació, que ajudaran l'estudiant a conèixer els criteris que determinen la qualitat d'un bon text. Les rúbriques seran molt útils per autoavaluar els textos elaborats i conèixer, per endavant, els criteris d'avaluació que s'aplicaran per corregir la PAC.

Des de l'aula virtual es pot accedir també a una gran quantitat de materials complementaris, com ara diccionaris, portals de recursos lingüístics i altres eines de suport, que, en l'ensenyament a distància, són recursos fonamentals per oferir a l'estudiant un tractament personalitzat, adaptat a les necessitats comunicatives de cadascú.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt