Treball de fi de Grau Codi:  06.552    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria del Grau de Multimèdia. Com la resta d’assignatures de la titulació és de caràcter semestral, però conté una sèrie de característiques específiques:

 • La càrrega de treball és de 12 ECTS, el doble que una assignatura estàndard.
 • Només es pot cursar quan l’estudiant ha adquirit amplis coneixements en el Grau, per la qual cosa es recomana matricular-se en els dos últims semestres dels estudis. Això permet a l’estudiant triar amb més encert la temàtica del projecte que desitja realitzar i incrementa la qualitat del treball resultant.
 • L’estudiant pot participar activament en la definició del projecte sota la supervisió i aprovació de l’equip docent.
 • El model d’avaluació és únicament d’avaluació continuada (AC).

 

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Grau, i és aquí on l'estudiant té oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. A més a més, per a aquells estudiants sense experiència professional en els camps coberts pel Grau, sol ser la seva primera pràctica en dissenyar, planificar i portar a terme un projecte complert.

Al Grau Multimèdia hi ha 6 perfils d'optativitat en els que l'estudiant es pot graduar i aquests són: Comunicació visual i creativitat, Desenvolupament d'aplicacions interactives, Usabilitat i interfícies, Gestió i publicació de continguts, Enginyeria web i Videojocs. Per obtenir el perfil desitjat és imprescindible haver superat les assignatures optatives relacionades i fer el TFG associat a aquest perfil. La informació estesa sobre els perfils d'optativitat i les assignatures associades es troba en el Pla d'Estudis del Grau.

En cas que l'estudiant no pugui o no vulgui optar a cap perfil per la combinació d'assignatures optatives que ha cursat, podrà triar l'àrea d'especialitat que desitgi, però no obtindrà perfil d'optativitat en aquesta especialitat.

Amunt

Alguns dels camps professionals en què es podria projectar cada perfil d'optativitat serien els següents. Cal tenir en compte que el professional multimèdia, tot i haver-se especialitzat en un perfil concret, continua tenint un perfil multidisciplinar adaptable a molts perfils laborals:

 

Perfil d'optativitat

Camps professionals reforçats

Comunicació visual i creativitat

Disseny multimèdia

Desenvolupament multimèdia

Àrees de màrqueting i publicitat, product management i disseny de productes.

Desenvolupament d’aplicacions interactives

Desenvolupament multimèdia

Múltiples àrees, per exemple formació visual, oci digital, publicitat i màrqueting online.

Usabilitat i interfícies

Disseny multimèdia

Àrees dins el sector de la producció de continguts digitals, com la usabilitat, el comportament d’usuaris i la realitat virtual

Gestió i publicació de continguts

Gestor de projectes multimèdia

Àrees de publicació, gestió i distribució de continguts digitals multimèdia, especialment aquelles en els sectors editorial i màrqueting.

Enginyeria web

Gestor de projectes multimèdia

Desenvolupament multimèdia

Àrea de desenvolupament d’aplicacions i serveis, especialment aquells web i mòbil.

VideojocsDisseny multimèdia
Dsenvolupador multimèdia
Àrea de disseny i desenvolupament de videojocs

 

Amunt

No només es requereix de l’estudiant que utilitzi els coneixements adquirits en el Grau, sinó que se l’anima a què vagi més enllà del que s’ha estudiat en les assignatures, tant aportant coneixements adquirits per altres vies com assolint nous coneixements durant el TFG. En aquest sentit i per a l’avaluació del treball, la competència transversal del Grau “Capacitat per innovar i generar noves idees” és clau.

Amunt

Es recomana comprovar els requisits de matrícula del TFG amb antelació, per tal de garantir que es podrà cursar en un semestre donat i guiar la tria d'assignatures optatives. Els requisits mínims són haver superat 180 crèdits i les assignatures de Competència comunicativa per a professionals de les TIC i Gestió de projectes.

Finalment, cal tenir en compte que per completar un perfil d'optativitat és necessari escollir un TFG que hi estigui associat. Per tant, a l'hora de triar una àrea de TFG, l'estudiant ha de tenir en compte, no només els continguts de l'àmbit temàtic sinó el perfil al que pertany. Aquesta tria és molt important si es vol obtenir un perfil d'optativitat determinat.

Tasques previes a la matrícula:

 • Llegir amb deteniment el pla docent de l'àrea de TFG escollida i consultar al tutor possibles dubtes.
 • Seleccionar l’àrea de TFG que es vol cursar i fer la proposta de matrícula corresponent per al vistiplau del seu tutor.
 • Si l’estudiant té ideat un projecte concret que li interessaria realitzar en el marc del TFG (i de l'àrea escollida), ha de redactar una proposta de menys de 3.000 caràcters en què constin la idea, descripció i objectius i tenir-la preparada per lliurar al seu professor col.laborador de TFG un cop matriculat.
 • És important l’elecció amb el tutor abans de formalitzar la matrícula.

Àrees de TFG que s'ofereixen

Codi Nom Perfil d'optativitat
06.578 Narratives visuals, 2D i 3D Comunicació visual i creativitat
06.580 Creació gràfica Comunicació visual i creativitat
06.581 Comunicació i cultura digital Comunicació visual i creativitat
06.567 Desenvolupament d'aplicacions interactives Desenvolupament d'aplicacions interactives
06.568 Usabilitat i interficies Usabilitat i interficies
06.569 Gestió i publicació de continguts Gestió i publicació de continguts
06.570 Enginyeria Web Enginyeria Web
06.582 Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils Enginyeria Web
06.584 Arduino  
06.587 Videojocs Videojocs

Amunt

El TFG exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalúa explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències transversals com les específiques del Grau.

Objectius

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg de tota la titulació.
 • Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments més adequats per portar-ho a terme.
 • Adquirir experiència per afrontar els reptes que suposa portar endavant un projecte complet.
 • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball.
 • Presentar el treball realitzat.

Competències

Durant el desenvolupament del TFG es posen en pràctica especialment les competències treballades a les assignatures del perfil d'optativitat. Així mateix, depenent de les característiques del projecte, es poden treballar totes les competències del Grau de Multimèdia referides al Pla d’estudis.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són dependents i específics de cadascun dels perfils d'optativitat i àrees possibles de TFG i de cada treball en particular.

Respecte a la temàtica, l'estudiant té dues opcions en iniciar l'assignatura:

- Escollir un entre un seguit de projectes que l'equip docent proposa.

- Proposar un projecte al començament de l'assignatura (vegeu l'apartat Informació prèvia a la matrícula en aquest document). 

Amunt

Redacció de textos científicotècnics PDF

Amunt

A l'apartat de Recursos de l'assignatura hi ha els materials que l'estudiant necessita per a l'elaboració de la memòria, així com recursos online destacats de diferents temes i àrees. Addicionalment, segons necessitats i tipologia de projecte, l'equip docent aportarà recursos addicionals a l'estudiant. Així mateix, l'estudiant té a la seva disposició al Campus els materials de les assignatures del Grau per a consulta i descàrrega.


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt