Contextos i estratègies d'intervenció social Codi:  10.173    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Contextos i estratègies d'intervenció social és la porta d'entrada a l'àmbit de Psicologia de la Intervenció Social dins del Grau de Psicologia. Un dels seus principals objectius és que l'estudiantat conegui en què consisteix la intervenció social, en tant que un dels àmbits profesionalizadores de la Psicologia, tenint en compte que, al seu torn, es tracta d'un camp marcadament interdisciplinari. 

En acabar l'assignatura, s'espera que l'estudiantat hagi desenvolupat la capacitat d'anàlisi i reflexió sobre les possibilitats i limitacions de la intervenció social, des de la diversitat de marcs teòrics i models d'aplicació que coexisteixen actualment. Una pluralitat que, a vegades, pot portar a la fragmentació i dispersió d'experiències i coneixements, però que també obre moltes opcions per la creativitat i el desenvolupament de noves maneres de fer per donar resposta als reptes socials que plantegen les societats contemporànies i a la necessitat de ser cada vegada més respectuoses amb els drets humans i fonamentals de les persones amb les quals treballem. Un ventall de possibilitats que, en qualsevol cas, hauria de fonamentar-se sempre en en l'evidència de la recerca i en processos d'avaluació contínua.

Una vegada superada aquesta assignatura, l'estudiantat que vulgui aprofundir en aquest àmbit professionalitzador, poden cursar les assignatures que obren tres vies d'especialització en la intervenció social: l'acompanyament en processos de conflicte i mediació, la intervenció en l'àmbit comunitari i en el camp de la psicologia ambiental i urbana.

Amunt

Contextos i estratègies d'intervenció social és una assignatura obligatòria de 6 crèdits i és l'assignatura bàsica de l'esment de Psicologia de la Intervenció Social. Per això es recomana cursar-la abans de les optatives d'aquest esment que són, Conflicte i mediació, Psicologia comunitària i Psicologia urbana i ambiental. És obligatori també haver superat aquesta assignatura per poder matricular el Pràcticum de Psicologia de la Intervenció Social.

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura es recomana haver cursat les assignatures prèvies de l'àmbit de Psicologia Social, ja que estan també molt relacionades: Processos psicosocials elementals, Processos grupals i acció col·lectiva i Processos i contextos de diferenciació social.

Amunt

Contextos i estratègies d'intervenció social és una assignatura que pot superar-se únicament mitjançant un model d'avaluació contínua (no hi ha opció d'examen). A més, diverses de les PACs impliquen treball col·laboratiu grupal.

Es recomana, per tant, cursar aquesta assignatura durant un semestre en què el/la estudiant pugui prestar-li una dedicació continuada i flexible d'acord amb aquest model d'aprenentatge.

Amunt

Competències bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

CG1- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectivos i sensibles al context.

CG7- Resoldre situacions complexes analitzant els comportaments, trobant alternatives de resolució i arribant al consens sobre la seva aplicació, i avaluar els resultats de la seva implementació.

CG8- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

CG10- Treballar en equip en xarxa.

Competències transversals

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques

CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE3-Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

CE13-Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups. 

CE14-Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions. 

CE15-Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

L'assignatura s'organitza al voltant de quatre reptes/activitats d'aprenentatge, articulats en forma d'itinerari sumatiu i circular. És a dir, el treball d'una PAC és acumulatiu amb el següent ja que tots els continguts de les diferents PAC dialoguen entre si. I com a activitat final, es planteja una reflexió valorativa de tot el procés d'aprenentatge, tenint en compte quin era el punt de partida de cada estudiant en l'assignatura.

De manera breu, els objectius de cadascun dels reptes són els següents:

  1. Què és per tu un problema social i com s'intervé sobre aquest? Què vol dir fer intervenció social? Mitjançant un activitat de reflexió individual i de debat, es convida a l'estudiantat a identificar els seus coneixements previs sobre el concepte de "problema social" i sobre les modalitats d'intervenció. A mésa més, s'espera  que l'estudiantat explori els orígens i situació actual de la intervenció social.
  2. Els riscos de les "bones intencions". Una vegada s'ha identificat què és i com funciona la intervenció social, es convida a l'estudiantat a fer una revisió crítica d'aquest camp professional, a través de materials teòric-conceptuals que permeten tenir en compte les ombres, del que aparentment són intervencions orientades a fer el bé o d'ajuda, però que en la pràctica, poden estar amagant mecanismes de control, exclusió i discriminació, entre altres.
  3. Altres estratègies d'intervenció social. Malgrat les moltes limitacions en el camp de la intervenció social analitzades en el repte anterior, també existeixen pràctiques i experiències que permeten pensar en altres estratègies possibles d'intervenció social, ja sigui des de models més participatius, comunitaris o en estreta col·laboració amb moviments socials, entre altres. En aquest repte es convida a l'estudiantat a repensar la intervenció social des d'aquests altres prismes.
  4. Què és per tu un problema social i com penses que cal intervenir?En aquesta activitat final s'espera que cada estudiant valori el procés d'aprenentatge realitzat durant el semestre, tornant al punt de partida de la primera PAC i tenint en compte tot el viatge realitzat al llarg de l'assignatura.
Per aterrar aquests reflexions en situacions concretes i reals, cada semestre es treballarà un tema transversal que s'anirà abordant des de les diferents perspectives.

Amunt

El projecte digital en equip Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Cerca i localització d'informació per Internet Web
L'entrevista i la història de vida XML
Intervenció social com a resposta política i social Web

Amunt

L'assignatura compta amb uns recursos d'aprenentatge propis que es complementen amb altres materials (audiovisuals, textuals, etc.).

En l'enunciat de cadascuna de les activitats s'especificaran quins són els materials essencials per treballar cada repte, així com els materials complementaris.

En la pestanya de Recursos d'Aprenentatge de l'aula, s'ofereixen, a més, altres materials de suport de caràcter més general.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt