Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional Codi:  10.174    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Cultura, Canvi i Desenvolupament Organitzacional" s'emmarca dins dels estudis de la Psicologia Organitzacional i del Treball, en concret, en el diagnòstic i anàlisi dels conceptes, teories i eines per les quals es produeix el canvi en les organitzacions i empreses. Per a això, és necessari conèixer el paper que juguen tant la cultura com el desenvolupament organitzacional, emmarcant-se els tres conceptes en un tot amb sentit. D'aquesta manera, analitzarem el canvi organitzacional de manera holística, fent ús d'estudis de cas reals que les empreses i organitzacions estan fent front en aquesta tercera dècada del segle XXI: transformació digital, gènere, teletreball o datificació, són alguns d'ells.
A més, el nou format NIU afavoreix que els i les estudiants resolguin els reptes explorant els diferents materials, interactuant amb els altres companys i companyes en les eines de comunicació, fent preguntes a l'equip docent, buscant material que justifiqui les decisions preses, o aportant notícies i eines a l'aula per complementar el treball realitzat. 

A més, cadascuna de les PACs conté un qüestionari no avaluable i voluntari (a l'eina "qüestionaris") que us servirà per reforçar els coneixements dels diferents temes i continguts de cara a treballar les PACs o les proves d'avaluació final. A final de semestre, valorarem els resultats del primer intent de cada qüestionari de les persones que els omplin a la nota final per tal de valorar la participació i la proactivitat dels estudiants.

Amunt

"Cultura, Canvi i Desenvolupament Organitzacional" forma part de les assignatures del grau de Psicologia que atorguen l'esment en Psicologia del Treball i les Organitzacions. Per tant, està estretament vinculada amb assignatures com a Psicologia i treball en el s.XXI, 
Psicologia del lloc de treball i del desenvolupament professional o Ètica, sostenibilitat i diversitat en el treball i les organitzacions. En conseqüència, per cursar aquesta assignatura, es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria "Psicologia de les Organitzacions".

Amunt

Els processos de desenvolupament organitzacional poden ser aplicats en qualsevol organització com eina d'intervenció per a portar a terme un canvi planificat. Dintre de les diferents tipologies organitzacionals, un procés de desenvolupament organitzacional es pot aplicar tant en una empresa de caràcter privat i lucratiu, com en una fundació humanitària sense ànim de lucre.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, el/l'estudiant haurà d'haver consolidat els coneixements fonamentals en relació a la Psicologia Social i la Psicologia de les Organitzacions amb les assignatures d'aquest àmbit, així com les diferents teories bàsiques i aplicades de la Psicologia en general. 

Amunt

 • Objectiu general:

Adquirir un coneixement global sobre l'àrea del desenvolupament  i el canvi organitzacional, abordant tant els aspectes teòrics com pràctics d'aquesta disciplina. 

 • Objectius específics:

1) Familiaritzar-se amb els conceptes i teories que sustenten l'àrea del desenvolupament, el canvi i la cultura organitzacional. 

2) Aprofundir en la definició del desenvolupament organitzacional, adquirint els valors i normes ètiques del desenvolupament organitzacional. 

3) Conèixer els objectius més comuns als quals va dirigit un programa de desenvolupament organitzacional. 

4) Identificar els elements essencials per a l'administració d'un procés de canvi organitzacional i les característiques del rol del consultor dintre d'aquest procés. 

5) Familiaritzar-se amb els diferents tipus d'intervencions i tècniques contemplades en l'àmbit de la cultura i el canvi organitzacional. 

6) Ser capaç d'adaptar i aplicar una intervenció organitzacional.

 • Competències:

Competència bàsica - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competència general - Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

Competència general- Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic acadèmic, professional i personal.

Competència general- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

Competència general- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

Competència general- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

Competència general- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

Competència Transversal  - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competència específica -Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

Competència específica -Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

Competència específica -Identificar i comprendre els processos de canvi i desenvolupament en àmbits laborals i organitzacionals

Competència específica -Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

Competència específica -Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

Competència específica -Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.

Competència específica -Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

Competència específica -Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

Aquesta assignatura està composta de quatre reptes, cadascun amb els seus propis recursos d'aprenentatge i activitats d'avaluació contínua (PACs). Els continguts dels quatre reptes són els següents:

Repte 1: Què és el Desenvolupament Organitzacional? 1,3 Crèdits. 

Repte 2: El canvi organitzacional en el Segle XXI. 1,5 Crèdits.

Repte 3: La cultura en el procés de canvi de les organitzacions. 1,5 Crèdits.

Repte 4: La planificació d'intervencions en el desenvolupament organitzacional. 1,5 Crèdits.

Activitat de tancament: El paper del canvi organitzacional

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica i el seu objectiu és facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Tots els reptes segueixen un esquema molt didàctic:

1) En primer lloc, haureu de llegir la informació sobre el repte en la pàgina principal d'aquest.

2) A continuació, us recomanem anar al fórum i als anuncis del repte i llegir les informacions que aquí apareixeran: PAC que conté el cas que haureu de treballar, manera i format de lliurament, possibles materials addicionals...

3) Posteriorment, haureu de llegir i treballar amb tots els materials que conformen el niu del repte.

4) Una vegada acabat l'anterior, haureu de posar-vos a la feina amb el cas a treballar de la PAC i seguir les directrius d'aquesta.

5) Lliurament del cas en data i forma.

Recordeu que també és convenient la consulta de la bibliografia recomanada en els reptes, així com complementar i ampliar les fonts facilitades amb alguns documents addicionals (normatives i altres) que podreu trobar online o bé a la biblioteca. En qualsevol cas, la citació de les fonts consultades (bibliografia/webgrafia, etc.), ha de complir la normativa APA sobre citacions de fonts, i és condició imprescindible incloure l’apartat de bibliografia en totes les PACs presentades.

Durant el semestre podreu rebre documentació d'interès als anuncis, on podreu trobar arxius amb informació complementària que possibilitarà el treball cooperatiu sobre un mateix document.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt