ePsicologia Codi:  10.176    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'objectiu d'aquesta assignatura és identificar les pràctiques psicològiques que es duen a terme mitjançant la tecnologia digital utilitzant recursos tan diversos com per exemple les xarxes socials, els smartphones, els robots, la intel·ligència artificial, els videojocs, la ludificació o la realitat virtual i augmentada, entre d'altres. Aquesta sinergia entre la Psicologia i la tecnologia planteja diverses qüestions relacionades amb la pràctica professional: quin és el rol del psicòleg en relació amb aquestes eines tecnològiques?, canvia respecte al seu rol en contextos més tradicionals?, què poden aportar aquestes tecnologies en l'àmbit psicològic educatiu, clínic, laboral, social, jurídic, etc.?, quins nous dilemes ètics ens plantegen?

Al llarg del semestre treballarem aquestes qüestions basant-nos en l'evidència científica, aportant respostes a aquestes preguntes així com plantejant nous reptes professionals i dilemes ètics que es generen en aquesta relació bidireccional entre la Psicologia i la tecnologia.

Amunt

Aquesta assignatura s'ofereix en el primer semestre del nou grau de Psicologia. Forma part de les cinc assignatures del primer semestre de la titulació, i és una assignatura obligatòria de 6 ECTS. S'ofereix en el primer semestre amb l'objectiu que l'estudiantat pugui construir, des de l'inici dels estudis de Psicologia, un pensament crític entorn a la relació entre Psicologia i la tecnologia, i així pugui desenvolupar una posició epistemològica fonamentada. D'aquesta manera, en cursar la resta d'assignatures de la titulació, l'estudiantat podrà plantejar-se la relació entre Psicologia i tecnologia des d'un punt de vista més aplicat.

Amunt

Els àmbits d'intervenció i els camps professionals on es projecta aquesta assignatura són molt extensos i heterogenis. A continuació, podem citar alguns a tall d'exemple:

 • Big-data psychologist, analitza grans volums de dades per a identificar patrons de comportament, i d'aquesta manera detectar i predir problemes de salut mental com la depressió entre altres.
 • Behaviour designer, se centra en s diferents contextos com l'experiència de l'usuari, el disseny d'aplicacions mòbils o el comportament del consumidor.
 • Robo psychologist, treballa per a garantir el benestar de les persones que utilitzen els robots en la seva vida quotidiana.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Aquesta assignatura està vinculada amb tots els àmbits de la Psicologia, ja sigui la Psicologia de l'Educació, Clínica i de la Salut, de la Intervenció Social i del Treball i les Organitzacions. Així doncs, aquesta assignatura es projecta d'una manera molt extensa i diversificada en totes les àrees de la Psicologia, tant en les assignatures més bàsiques, com les de caràcter més aplicat.

Amunt

La seqüència recomanada dins del pla d'estudis aconsella cursar aquesta assignatura en el primer semestre. No hi ha cap assignatura requisit per a poder matricular aquesta assignatura.

Amunt

Les competències bàsiques i generals són les següents:

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
- Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
- Treballar en equip en xarxa.

Les competències transversals són:

- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Finalment, la competència específica és:

- Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.

Amunt

Els temes més importants que tractarem en l'assignatura són els següents:

 • La posició de la Psicologia en la societat de la informació i el coneixement.
 • Recursos, procediments i tècniques de la informació i la comunicació utilitzades en Psicologia: xarxes socials, telèfons intel·ligents, robots, intel·ligència artificial, videojocs i ludificació, realitat virtual i realitat augmentada, etc.
 • Influència de la tecnologia en l'exercici del rol del professional en Psicologia.
 • La tecnologia implementada en les diferents pràctiques de la Psicologia atenent diferents contextos: educatiu, clínic, laboral, social, jurídic, etc.
 • Cap a la Societat 5.0

Aquests tòpics conflueixen en quatre unitats temàtiques d'aprenentatge o reptes, i que enumerem a continuació:

 • Repte 1. Hola, com va? Soc la teva e-Psicólog@
 • Repte 2. Les tecnologies ens converteixen en zombis o superherois?
 • Repte 3. Puc enviar un missatge de WhatsApp al meu pacient?
 • Repte 4. El professional de la e-Psicologia: Un nou perfil?

Amunt

Amunt


L'assignatura disposa de dos tipus de recursos:

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt