Intervenció en contextos d'educació formal Codi:  10.182    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Intervenció psicoeducativa en contextos d'educació formal és una assignatura optativa del grau de psicologia. Té un valor de sis crèdits i el seu contingut tracta de la pràctica del psicòleg de l'educació en contextos professionals de l'educació escolar.

Per tant, aquesta assignatura proporciona als estudiants principis pràctics d'actuació que orienten la intervenció psicoeducativa en diversos àmbits de l'aplicació de la psicologia de l'educació al camp educatiu. Específicament, l'assignatura se centra en la intervenció psicoeducativa en el marc escolar.

Amunt

L'oferta d'assignatures del pla d'estudis de Psicologia permet a l'estudiantat anar confegint progressivament un perfil professionalitzador específic en l'àmbit de la psicologia de l'educació. Aquesta és una assignatura optativa que junt amb altres assignatures de l'àrea (Psicologia del desenvolupament, Psicologia de l'educació, Principis d'intervenció en educació, Dificultats d'aprenentatge en l'educació escolar, Intervenció psicoeducativa en contextos d'educació no formal) permet configurar de manera progressiva aquest perfil. En aquest sentit, cal assenyalar que un/a psicòleg/a de l'educació pot estar present en qualsevol sistema social dedicat a l'educació en tots els seus nivells i modalitats, reglada i no reglada, formal i informal, ja sigui des de la iniciativa pública (administracions autonòmiques o locals) o privada. 

Amunt

Pel seu contingut, el treball de l'assignatura es facilita amb la formació prèvia en molts aspectes treballats en diferents assignatures del pla d'estudis. Algunes assignatures que fonamenten continguts clau serien: Psicologia del desenvolupament I, Psicologia del desenvolupament II, Psicologia de l'educació i de la instrucció i, especialment, Principis d'Intervenció en Educació.

Addicionalment, cursar l'assignatura d'Intervenció psicoeducativa en contextos d'educació formal és la millor manera de preparar-se la posterior realització del Treball final de grau i del Pràcticum a nivell de la Psicologia de l'Educació.

Amunt

Per cursar l'assignatura de és del tot necessari haver cursat prèviament les assignatures de Psicologia del desenvolupament (I i II), Psicologia de l'educació així com l'assignatura de Principis d'intervenció en educació.

Amunt

A través del treball de l'assignatura es pretén contribuir al desenvolupament de les següents competències:

Competències generals:

Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context

Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se

Competències transversals

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment resposable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acacèmica com en la professional.

Competències específiques

Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

Formular objectius i constrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.

Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions

Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Al llarg de l'assignatura abordarem els continguts necessaris per tal de donar resposta a tres grans reptes que en podem plantejar/trobar en intentar intervenir en els contextos d'educació formal per tal d'optimitzar les pràctiques educatives i el desenvolupament de les persones que participen. El reptes que abordarem seran els següents:

 1. Partint d'una mirada inclusiva de l'educació, quines són les demandes típiques que requereixen la meva intervenció com a psicòleg/oga?
 2. Què he de saber d'un centre educatiu per intervenir-hi? Com puc ajudar-lo a ser és inclusiu?
 3. Sobre quins continguts bàsics puc treballar amb el professorat per millorar les seves pràctiques educatives en una direcció inclusiva?

Repte 1. Partint d'una mirada inclusiva de l'educació, quines són les demandes típiques que requereixen la meva intervenció com a psicòleg/oga?

El primer repte de l'assignatura se centra a comprendre els fonaments de l'educació inclusiva, i la feina del psicòleg escolar en relació amb aquesta. Per assolir aquest repte esdevenen clau, doncs, dos elements: en primer lloc, la comprensió de les nocions bàsiques del que representa l'educació inclusiva i les característiques de centres i aules inclusives, i, en segon lloc, l'anàlisi de diferents contextos d'assessorament que poden donar-se a diferents etapes educatives, així com la comprensió del tipus de demandes típiques que rep un professional que treballa al marc escolar. Aquest repte compleix una funció de base sobre la qual treballarem la resta de reptes.

Repte 2. Què he de saber d'un centre educatiu per intervenir-hi? Com puc ajudar-lo a ser és inclusiu?

El segon repte de l'assignatura se centra en comprendre la intervenció en un dels àmbits d'intervenció: l'àmbit institucional. En aquest sentit, dos elements són bàsics per aquest repte: en primer lloc, la importància de comprendre els contextos d'intervenció, tant per intervenir sobre certs aspectes del propi centre (amb la intenció d'ajudar a aconseguir centres més inclusius), com per poder considerar el context per plantejar intervencions que responguin a les seves necessitats, potencialitats i possibilitats; en segon lloc, la importància d'aprofundir en algunes de les actuacions que poden fer els psicòlegs per incidir a un nivell institucional. Per això, ens centrarem en proporcionar un marc conceptual per comprendre els centres i el seu funcionament, els elements bàsics de certs instruments organitzatius dels centres, i alguns criteris per a l'anàlisi i l'actuació a aquest nivell.

Repte 3. Sobre quins continguts bàsics puc treballar amb el professorat per millorar les seves pràctiques educatives en una direcció inclusiva?

El tercer repte de l'assignatura se centra en l'àmbit d'aula en relació amb alguns continguts bàsics d'aprenentatge. Així, els dos grans nuclis que vertebren aquest repte són, per una banda, l'aula des d'una perspectiva inclusiva; i, d'altra banda, l'aprofundiment en alguns aprenentatges bàsics vinculats a les àrees instrumentals o a les competències bàsiques.

En relació amb el primer d'aquests nuclis, s'aprofundirà en els principis del Disseny Universal d'Aprenentatge com a eina per a incloure el conjunt de l'alumnat. En relació amb el segon dels nuclis plantejats, es treballarà sobre la intervenció per afavorir l'aprenentatge de la lectoescriptura, de les matemàtiques, i de les estratègies d'aprenentatge. En tots els casos, es proporcionaran criteris d'actuació per a la intervenció.

Amunt

Amunt

Cadascun dels reptes que treballarem tindrà associat un conjunt de materials necessari per abordar el repte. La manera en com s'organitza el material  i els continguts que componen aquest són l'eina principal que us ha de facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt