Intervenció en contextos d'educació no formal Codi:  10.183    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Intervenció en contextos d' educació no formal és una assignatura optativa del grau de Psicologia. Té un valor de sis crèdits i forma part de l' itinerari de Psicologia del Desenvolupament i l' Educació.

El seu contingut tracta de la pràctica del psicòleg/a de l'educació en contextos educatius no formals, és a dir, més enllà de l'escola i la família.

Aquesta assignatura proporciona als i les estudiants principis bàsics d' actuació que orienten la intervenció psicoeducativa en diferents àmbits d' aplicació de la Psicologia de l' educació en el camp de la cultura, el lleure, l' esport, la salut, etc.


Amunt

Competències bàsiques

 • Conèixer en profunditat els diferents àmbits en què la Psicologia de l' Educació pot intervenir, més enllà dels contextos formals.

 • Aplicar el coneixement en els contextos d' educació no formal de manera professional i ètica, donant una resposta psicoeducativa a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

 • Saber utilitzar criteris per prendre decisions sobre una intervenció psicoeducativa en un context d' educació no formal.


Competències transversals

 • Actuar de manera ètica i d' acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.

 • Analitzar i sintetitzar.

 • Considerar perspectives diferents sobre els temes o problemes en què es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar conclusions i prendre decisions.

 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s' exerceix.

 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

 • Treballar de manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d' habilitats.

Competències generals

 • Usar i aplicar les TIC en l' àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que es puguin produir.

 • Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.

 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

 • Analitzar, sintetitzar i formular judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.

 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l' elecció de models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d' avaluació i intervenció.

 • Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l' avaluació, la recerca o els serveis demanats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 • Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

 • Dissenyar, implementar i avaluar un pla d' intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.Amunt

Mapejant àmbits d'intervenció psicoeducativa més enllà de l'escola i la família

 • Identificació exploratòria i col·lectiva d'àmbits d'intervenció psicoeducativa no formal.


Temps de triar: quines són les teves prioritats

 • Selecció i aprofundiment en dos àmbits d' intervenció psicoeducativa en contextos no formals.


Com puc influir per millorar?

 • Elaboració i proposta d' un pla d' intervenció psicoeducativa en un context no formal.


Amunt

La pràctica psicopedagògica en educació no formal (volum II) PDF
Part II bloc I: Contextos d'educació no formal per a la intervenció psicopedagògica PDF
Part I: Una teoria de la pràctica psicopedagògica en educació no formal PDF
Video expert cas 1. Ramón Carulla (Tàrrega) Audiovisual
Video expert cas 3. Entrevistes a Igualada Audiovisual
Projectar i altres accions psicopedagògiques PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt