Recerca quantitativa Codi:  10.185    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura se centra en els mètodes d'investigació i tècniques d'anàlisi de dades quantitatius. Proporciona els elements clau que formen part de la recerca quantitativa, i s'adreça a valorar l'adequació del pla d'investigació i l'estratègia d'anàlisi de dades en relació amb els objectius/hipòtesis plantejats en els dissenys d'investigació quantitatius amb manipulació o sense (enquestes, observacionals, ex post facto, experimentals i quasiexperimentals).

Els coneixements adquirits al llarg del semestre seran útils a l'alumnat a l'hora de planificar i sistematitzar la informació dels problemes que se li plantegin, tant en la seva pràctica professional (p. ex. l'estudi del seguiment de casos clínics i l'efecte de la intervenció) com en l'àmbit de la investigació quantitativa.


Amunt

L'assignatura d'Investigació quantitativa pertany a la matèria Mètodes d'investigació i tècniques d'anàlisi quantitatives. L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia. D'altra banda, l'assignatura proporciona una base conceptual que permet assolir millor les competències d'assignatures posteriors, en especial les assignatures de Psicometria i Avaluació psicològica.

Amunt

Els coneixements, capacitats i habilitats que s'adquireixen en aquesta assignatura proporcionen les competències bàsiques de caràcter metodològic necessàries per a la formació metodològica en psicologia.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia.

Amunt

L'assignatura ha estat dissenyada assumint que s'ha cursat prèviament l'assignatura Fonaments de recerca en Psicologia i, per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics -metodològics i de tècniques d'anàlisi- de la investigació científica en psicologia.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiantat comprengui la lògica de la recerca quantitativa. Així doncs, se centra en els conceptes metodològics i de tècniques d'anàlisis de dades quantitatives més sovint emprades en la recerca en psicologia.

Les competències que s'adquiriran són les següents:

Competències bàsiques i generals: 

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica. 

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

CG3- Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació. 

CG4-Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible. 

CG5- Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context. 

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

 

Competències transversals: 

CT1- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 

CT2- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Competències específiques: 

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris. 

CE10-Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 

CE11-Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions. 

CE15-Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

 • Tipologia de mètodes i tècniques de recerca quantitativa

 • Metodologia i dissenys experimental i quasiexperimental

 • Puntuacions típiques i corba normal

 • Estimació de paràmetres: distribució mostral

 • Introducció al contrast d'hipòtesis

 • Relació entre dues variables categòriques: prova Khi quadrat

 • Comparació de mitjanes amb dos grups (independents i dependents)

 • Comparació de mitjanes amb més de dos grups independents

 • Associació entre dues variables quantitatives. Model lineal de regressió simple

Amunt

Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Dues decisions a prendre: com estudiem i com analitzem el fenomen que ens interessa PDF
Conceptes clau que hem de saber a l'hora de plantejar com estudiem fenòmens des d'una aproximació quantitativa PDF
Una proposta de classificació dels dissenys quantitatius: dissenys sense i amb manipulació PDF
Treballem amb les vostres dades PDF
Ja tenim el disseny de recerca: i ara què? PDF
Síntesi: les diferents proves de contrast d'hipòtesi PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per superar l'assignatura cal fer un examen (EX). La nota de l'avaluació contínua (AC) complementarà aquesta qualificació.

 • Si obtens un No presentat en l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la nota numèrica de l'examen.
 • Si a l'avaluació contínua obtens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà la més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal aconseguir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
 • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt