Processos psicosocials elementals Codi:  10.192    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és la base i el punt de partida per l'estudi psicosocial del comportament humà. Les situacions en les quals s'analitzen o s'intervé en els processos socials són molt riques i variades. Per entendre-les és imprescindible conèixer i saber analitzar aquests processos. Amb aquesta finalitat, aquesta assignatura pretén ensenyar-vos a abordar la realitat quotidiana des d'una perspectiva integrada, és a dir, posant un especial èmfasi en destacar la naturalesa social dels fenòmens psicològics. Per tant, el seu objectiu és explicar la realitat partint de la base que els processos psicològics són indissociables dels processos socials.

Ara bé, l'enfocament que segueix aquesta assignatura sovint no respon a la lògica del sentit comú. Per aquest motiu, puntualment, pot resultar difícil la seva comprensió. Tenint en compte això, és del tot recomanable que tingueu una actitud oberta a la reflexió i una certa disposició a qüestionar alguns dels raonaments, de les creences i les conviccions que habitualment podeu pensar evidents o de sentit comú.

Com sabeu, la psicologia, com a disciplina científica, històricament s'ha interessat per l'estudi dels fenòmens psicològics. Però sovint ha posat poca atenció als factors socials que influeixen en el subjecte. I aquest és justament un dels punts de partida de la psicologia social, com una disciplina de les ciències socials que estudia les relacions entre els subjectes i l'entorn en el qual s'insereixen. En aquest sentit, els factors històrics, culturals, contextuals, socials i polítics que envolten a la persona, hi assumeixen un paper destacat. Hi ha una multitud de definicions sobre quin és l'objecte d'anàlisi de la psicologia social. Algunes d'aquestes definicions emfasitzen la necessitat de buscar les causes del comportament i del pensament dels individus en situacions socials concretes; d'altres plantegen que aquesta disciplina és la ciència del conflicte entre l'individu i la societat; i també n'hi ha que postulen que l'objecte de la psicologia social està en els fenòmens relacionats amb la ideologia i la comunicació. Això no obstant, sigui quina sigui la definició de partida, en totes elles hi ha una preocupació comuna: mostrar la interdependència entre els fenòmens psicològics i el context social i cultural en el qual aquests tenen lloc. Així, la psicologia social esdevé la matèria que estudia com els processos psicològics i les accions, relacions, interaccions, etc., de la nostra vida quotidiana s'han de concebre i analitzar dins els marcs socials i culturals en els quals sempre es donen.

Amunt

Aquesta assignatura us servirà com a base per a entendre moltes de les qüestions amb què us trobareu al llarg del pla d'estudis, ja que us ofereix un punt de vista que va més enllà de la pròpia matèria. En aquests termes, s'ha d'entendre com una eina que proveeix dels recursos necessaris per enfocar aquelles assignatures en les quals es treballa el vincle entre les persones, els seus grups de pertinença i la societat en general.

Amunt

Els àmbits d'aplicació de la psicologia social són molts i molt amplis, perquè el punt de vista que ofereix es pot posar en pràctica en qualsevol situació d'interacció entre persones i entre grups. La psicologia social us permet entrar en camps professionals tan diversos com els estudis de mercat, la publicitat, la gestió de recursos humans, la selecció de personal, la formació, la dinàmica de grups, el treball en equips, la gestió de grups de persones, la intervenció comunitària, la intervenció en problemes socials com ara la violència juvenil, la violència domèstica o els fenòmens de discriminació social; el paper de les minories en els processos educatius, l'avaluació de projectes, la millora de la qualitat de vida, la mediació i resolució de conflictes i les estratègies i tàctiques de negociació en àmbits educatius, jurídics, familiars i de relacions laborals, la intervenció en mitjans de comunicació social -ràdio, televisió, Internet, etc.- També té sortides laborals en recerca sobre processos psicosocials bàsics, així com en els diferents àmbits de recerca psicosociològica. Juntament amb altres camps de la psicologia, és la base teòrica de subdisciplines com la psicologia de les organitzacions, la psicologia jurídica, la psicologia de la comunicació, la psicologia política, la psicologia ambiental i la psicologia cultural.

És un complement necessari per a especialitzar-se en camps com l'educació social, les ciències del treball, les relacions laborals, les ciències socials, la psicopedagogia, la psicologia clínica, la psicologia de l'esport, la psicologia del desenvolupament o la psicologia de l'educació.

Amunt

Aquesta assignatura, en tractar-se d'una assignatura bàsica dins l'àrea de la psicologia social, no requereix de coneixements previs específics. Així doncs, amb aquesta assignatura podreu adquirir els coneixements essencials i necessaris per seguir la resta d'assignatures que conformen el vostre pla d'estudis.

Amunt

Objectius:

 • Exposar en què consisteix la disciplina de la psicologia social, el seu objecte d'estudi, així com les diferents perspectives que la componen. Identificar la perspectiva psicosocial des de la qual es construeixen els discursos entorn als conceptes estudiats i fenòmens analitzats.
 • Elaborar explicacions sobre els fenòmens socials segons les diferents perspectives de la psicologia social
 • Discernir com es fan i es refan les societats mitjançant les relacions entre les persones i amb allò que ens envolta. I com alhora el que és social ens construeix com a persones.
 • Identificar la dimensió sociohistòrica en la conformació i comprensió de la realitat psicològica i social.
 • Desenvolupar la transició des d'una mirada sociocognitiva dels fenòmens a una mirada psicosocial a través de l'estudi de les relacions intergrupals, la perspectiva discursiva i l'afectivitat. Analitzar les implicacions i els efectes que produeixen les diferents concepcions i explicacions que elaborem d'un fenomen social determinat .
 • Reconèixer la relació entre la definició de l'objecte d'estudi, el marc teòric i la metodologia aplicada per a la seua anàlisi a través de l'abordatge teòric i pràctic.
 • Utilitzar el pensament reflexiu i crític per analitzar les implicacions i conseqüències que tenen els discursos en la construcció de la nostra realitat quotidiana. 
 • Reconèixer els principals processos psicosocials que emergeixen en els contextos socials.
 • Aplicar el concepte d'interacció social i les dimensions que el constitueixen a les relacions interpersonals.
 • Distingir la dimensió sociohistòrica en la conformació i la comprensió de la realitat psicològica i social.
 • Identificar els canvis en les relacions interpersonals a cada context i analitzar-los en funció de les eines teòriques estudiades.
 • Discutir la rellevància de la noció d¿interacció social com a problema fonamental de la psicologia social.
 • Utilitzar els conceptes de l'assignatura de manera argumentada i entenedora.
 • Proporcionar elements d'interpretació psicosocial dels processos estudiats. 
 • Identificar la informació psicosocial rellevant en termes d'influència social.
 • Exposar opinions pròpies sobre problemes psicosocials de manera argumentada.
 • Utilitzar el pensament reflexiu i crític per identificar situacions problemàtiques amb els drets humans i la diversitat.
 • Resoldre situacions de conflicte a la pràctica acadèmica i professional.
 • Exposar informació, idees, problemes i solucions, en clau psicosocial, de manera argumentada.
 • Explicar els processos psicosocials relacionats amb la influència, la conformitat i l'obediència

Competències:

 • Llegir de manera crítica la bibliografia científica, avaluant-ne la procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • Reflexionar sobre l'impacte que té l'objecte d'estudi en les explicacions teòriques i les metodologies utilitzades.
 • Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
 • Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • Analitzar, sintetitzar i fer judicis fonamentats en criteris autocorrectius i sensibles al context.
 • Treballar en equip en xarxa.
 • Que els/les estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
 • Que els/les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Amunt

Els continguts bàsics d'aquesta assignatura són els següents:

 • Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel (2022). Breu introducció a la psicologia social i els seus corrents. Barcelona: Editorial UOC.
 • Pallí Monguilod, Cristina., Martínez Martínez, Luz Maria., Calsamiglia Madurga, Andrea i Cubells Serra, Jenny (2019). Actituds i discurs. Barcelona: Editorial UOC.
 • Pujal i Llombart, Margot i Cubells Serra, Jenny. (2019). La identitat (el self). Barcelona: Editorial UOC.
 • Calsamiglia Madurga, Andrea. (2019). Atribució i violència. Barcelona: Editorial UOC.
 • Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel. (2019). Ajuda i solidaritat. Atracció, intimitat i gènere. Barcelona: Editorial UOC.
 • Feliu i Samuel-Lajeunesse, Joel. (2019). Influència, conformitat i obediència. Barcelona: Editorial UOC.
 • Cubells Serra, Jenny. (2019). El poder. Barcelona: Editorial UOC.

I també tot el conjunt de recursos (tant escrits com visuals) que trobareu en els diferents NIUS.

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge de l'assignatura es troben desenvolupats en format NIU. Aquest format s'ha plantejat com un agregador de continguts en forma de mosaic que permet visualitzar les activitats que l'estudiant ha de realitzar, juntament amb els recursos d'aprenentatge associats per a treballar-les. Aquest format permet integrar tota mena de recursos d'aprenentatge, tant els d'elaboració pròpia de la UOC com uns altres de la col·lecció digital de la Biblioteca, a més dels articles de revistes o capítols de llibres amb gestió de drets d'autor associada i els recursos d'accés lliure de la xarxa i en diversos formats, com a text, vídeo, àudio i suport digital. A més, cada recurs d'aprenentatge incorpora unes orientacions dirigides a conèixer l'ús del recurs concret en el marc de l'activitat, així com una indicació del temps de dedicació recomanat.

En l'assignatura treballarem els recursos d'aprenentatge d'acord amb el model d'activitats anomenades PLA (performance learning activity), que es caracteritzen per plantejar reptes relacionats amb el context professional de la titulació, basats en les competències que cal adquirir. Cada activitat s'orienta a resoldre un repte i disposa de la selecció de recursos més adequats per a treballar-lo. L'objectiu és aprendre en un entorn pròxim a un context professional real i que compta amb recursos d'aprenentatge vinculats a les competències que s'han d'adquirir.

L'eix vertebral dels recursos d'aprenentatge per a aquesta assignatura serà els diferents mòduls referenciats a l'apartat dels continguts i també l'anàlisi de cas que es proposa al final de cada repte. 

MOLT IMPORTANT: l'assignatura incorpora pel·lícules i documentals com a recursos d'aprenentatge. Al començament de semestre rebreu us codis de FILMIN que NO heu d'activar fins a arribar a les diferents activitats on estan aquest recursos. Quan les necessiteu és quan heu d'activar el codi i teniu 72h per poder veure-les.

Els passos que cal seguir per tal de poder visualitzar una pel·lícula o documental són els següents (aquests també s'envien rebreu el codi):

 1. Cal escriure el codi en aquest enllaç de la plataforma Filmin: https://www.filmin.es/codigo Aconsellem copiar i enganxar el codi per a evitar errors com ara deixar espais buits o confusions de caràcters.
 2. Si no disposeu de compte a Filmin cal que abans us registreu. Us recomanem que feu servir el vostre correu de la UOC.
 3. Aquesta subscripció us permetrà veure la pel·lícula contractada durant 72 hores a partir del moment en què activeu el codi. Podeu veure-la tantes vegades com necessitiu durant aquest temps

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt