Psicologia comunitària Codi:  10.196    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Psicologia Comunitària és una assignatura que posa les bases per la reflexió i l'acció sobre la intervenció social des de la perspectiva de la psicologia social aplicada. En l'assignatura es tracten un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per l'acostament professional a l'estudi i el treball en comunitats, emfatitzant les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d'aquest àmbit.

Aquesta assignatura permetrà així mateix dotar als i les estudiants d'una visió àmplia, i amb una forta base empírica, de l'enfocament i la forma d'intervenció social hegemònica que té un fort component de regulació i control social; i de les perspectives crítiques que plantegen altres formes d'intervenció que persegueixen horitzons de transformació, justícia i emancipació social. Una vegada superada l'assignatura, l'estudiantat estarà en disposició d'utilitzar críticament una sèrie d'eines conceptuals, teòriques però també pràctiques, per analitzar i intervenir en els principals processos psicosocials implicats en la definició i desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies.


Els continguts que es treballen en l'assignatura Psicologia Comunitària són d'utilitat en diferents àmbits d'aplicació. Majoritàriament, l'ús de les seves eines pràctiques i conceptuals s'apliquen en espais d'intervenció professional, com per exemple, els serveis socials, l'educació social, l'àmbit de l'oci i el temps lliure, la salut pública, resolució de conflictes, l'acció col·lectiva, etc. També són útils per promoure la participació social, el treball amb col·lectius amb accés a drets vulnerabilitzats, per al desenvolupament de plans comunitaris, entre altres.

Aquesta assignatura requereix un compromís per part de l'alumnat amb la lectura, el treball en grup, la participació a l'aula i la voluntat de reflexionar críticament sobre estratègies per a la intervenció social.

Amunt

Psicologia Comunitària és una assignatura optativa, pertanyent a la menció de Psicologia de la Intervenció Social. És una de les tres assignatures optatives de la matèria de Contextos d'Intervenció Social. 

Per aquest motiu, es recomana altament haver-hi cursat prèviament l'assignatura obligatòria precedent: Contextos i estratègies d'intervenció social, atès que aquesta assignatura obligatòria estableix les bases generals del camp de la intervenció social. 

Encara que en l'assignatura de Psicologia Comunitària s'introdueixen continguts i competències específiques, haver superat satisfactòriament l'assignatura obligatòria prèvia, facilitarà a l'estudiantat una millor comprensió i una major consolidació i integració dels seus aprenentatges.

Amunt

En tots aquells àmbits d'intervenció i acció social que lluitin per la transformació i la justícia social i que promoguin el benestar de la comunitat o dels col·lectius amb accés a drets fonamentals vulnerabilitzats com a persones migrants i racialitzades i la vulneració de drets vinculades al racisme institucional i estructural, menors i jovent en situacions d'exclusió, desigualtat o desprotecció, dones i altres identitats no normatives que han viscut violències masclistes i lgtbifòbia, usuaris i usuàries de drogues, gent gran, persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual, etc.

Donat el caràcter fonamentalment epistemològic i metodològic de la psicologia comunitària, la seva fortalesa resideix en la capacitat d'actuar des de perspectives crítiques que busquin la transformació de les arrels estructurals de les injustícies socials i la desigualtat en diferents contextos i amb diferents grups socials; i d'identificar i tenir en compte la diversitat i la complexitat socials apel·lant a la reflexivitat des de la pròpia posició professional i els rols que implica.

Amunt

Cal ternir en compte que el treball grupal i individual és obligatori durant tot el semestre.

Amunt

Competències Bàsiques
 • Que les i els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant la elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que les i els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea de estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que les i els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau de autonomia.

Competències Transversals
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Adaptar-se a l'entorn, la funció o el context, i afrontar noves funcions i responsabilitats i generació de processos de canvi.
 • Buscar i gestionar dades i materials de recerca, sent flexibles i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Interpretar el contingut i l'abast de la informació rebuda o sol·licitada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'exerceix.
 • Treballar de manera autònoma i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i del desenvolupament d'habilitats.
Competències específiques
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 • Analitzar les demandes i necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus,els grups i les organitzacions.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i destinatàries i sobre la recerca.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l'estudi del funcionament de les persones, grups o organitzacions.
 • Definir els objectius i dissenyar el pla de intervenció en funció del propòsit de la mateixa en grups, comunitats i organitzacions.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla de intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos rellevants per al servei sol·licitat.
 • Elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

Introducció (0,5 crèdits)

Mòdul 1: Perspectives epistemològiques dels problemes socials, metodologies de intervenció i transformació social (2 crèdits)

1. Perspectives, agents i àmbits d'estudi sobre els problemes socials.
2. Conceptes, teories i metodologies de intervenció sobre problemes socials.
 • La perspectiva funcionalista, les intervencions dirigides hegemòniques i la regulació social.
 • Perspectiva conflictivista, metodologies participatives i la transformació social com mitjà d'intervenció.
 • Socioconstruccionisme i la construcció i desconstrucció de la pràctica social.
 • Perspectiva situada, el qüestionament a les posicions de subjecte en la intervenció social i les articulacions.
 • Acció col·lectiva, moviment d'intervenció i transformació.
Mòdul 2: Psicologia Comunitària i Benestar Social (0,5 crèdits)

1. Naixement de la Psicologia comunitària, aportacions i àmbits d'intervenció.
 • Context anglosaxó.
 • Context llatinoamericà.
 • Context espanyol.
2. L'enfocament comunitari.
 • Conceptes de comunitat.
 • Benestar social i qualitat de vida.
 • L'acció comunitària.
3. Xarxes socials i suport social.
 • Grups de suport i grups d'acte social.
 • Exemples de comunitat.
Mòdul 3: Psicologia Social i Comunitària de la Salut. (1,5 crèdits)

1. Conceptes de salut i la seva implicació social:
 • Psicologia social de la salut i els seus àmbits de treball.
 • Qualitat de vida, conductes de salut i malaltia. Benestar psicosocial. Desenvolupament salut comunitària.
 • Model biomèdic v/s model biopsicosocial. Model de promoció en salut i prevenció de la malaltia. Perspectiva de reducció de danys.
2. Desigualtats en salut segons desigualtat socials. Factors de risc i factors protectors.
 • Salut des de la perspectiva de gènere.
3. Intervenció comunitària en salut.
 • Grups vulnerables o grups prioritaris d'intervenció
Mòdul 4: Models d'intervenció social des de la Psicologia Comunitària (0,5 crèdits)

1. La perspectiva ecològica.
 • Sistemes socials. Implicacions per a la intervenció comunitària.
 • L'ecologia del desenvolupament.
2. Recerca Acció Participativa.
 • Conceptes de participació (participació política, associativa i comunitària).
 • Recerca Acció Participativa. Autogestió.
3. Empoderament.
 • Perspectiva de l'empoderament, diversitat cultural i rol professional.
 • Definició i bases conceptuals.
 • Exemples d'empoderament.
Mòdul 5. Introducció a la metodologia de la intervenció comunitària.

Web de lectures complementàries (0,5 crèdit)

Amunt

Feminismes antiracistes per a l'acció social XML
Feminismes antiracistes per a l'acció social DAISY
Feminismes antiracistes per a l'acció social EPUB 2.0
Feminismes antiracistes per a l'acció social MOBIPOCKET
Feminismes antiracistes per a l'acció social HTML5
Feminismes antiracistes per a l'acció social PDF
Per què la reflexió sempre va lligada a l'acció? Mirades epistemològiques i metodologies crítiques en la intervenció-acció comunitària Web
Perspectives epistemològiques dels problemes socials Audiovisual
Participació situada, empoderament radical i acció col·lectiva: una mirada crítica des de la psicologia comunitària Audiovisual
"El teu codi postal determina la teva esperança de vida". Eines d'acció i transformació des de la Psicologia Comunitària de la salut Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt