Psicologia del desenvolupament II Codi:  10.203    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Psicologia del Desenvolupament: Adolescència, Joventut, Adultesa i Envelliment és obligatòria per a l'estudiantat que cursa el pla d'estudis del Grau de Psicologia de la UOC. S'hi treballen els canvis que es produeixen durant el desenvolupament de l'ésser humà al llarg del cicle vital, més concretament des de l'adolescència fins a la vellesa.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Psicologia del desenvolupament en el cicle vital. Aquesta matèria treballa els processos de desenvolupament normatius i no normatius al llarg del cicle vital en les assignatures Psicologia del desenvolupament: Infància (assignatura bàsica), Psicologia del Desenvolupament: Adolescència, Joventut, Adultesa i Envelliment (assignatura obligatòria), i Trastorns del desenvolupament en l'edat escolar (assignatura optativa).

L'assignatura revisa problemes semblants als revisats en l'assignatura Psicologia del desenvolupament: Infància encara que en relació amb les restants etapes de la vida, és a dir, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta i la vellesa. Des del punt de vista tant teòric com aplicat, l'estudi d'aquestes etapes planteja problemes singulars. No sols la noció mateixa del que és el desenvolupament, sinó també els conceptes, teories i mètodes emprats per a la seva anàlisi.

En aquesta assignatura és central reflexionar de manera crítica sobre una concepció general de l'evolució humana profundament arrelada: aquella que vindria a sostenir que els canvis importants succeeixen en la infància i l'adolescència i, a partir d'aquí, assistim a un estancament en l'edat adulta i a un declivi general en la vellesa. Aquesta concepció ingènua ha penetrat les concepcions científiques fins a formar part d'elles i l'assignatura pretén donar elements per a analitzar críticament aquesta concepció.

Amunt

El treball d'aquesta assignatura pretén constituir la base de diversos acompliments professionals de la Psicologia: psicopedagogs, psicòlegs que assessorin en el camp legal, psicòlegs de família, psicòlegs en l'àrea de la salut; en altres àrees serviran de base per a treballadors socials, animadors socials, gerontòlegs, educadors, pediatres i psiquiatres, gestors públics, etc.

Amunt

Aquesta assignatura complementa la de Psicologia del Desenvolupament: Infància, que estudia el desenvolupament humà des del període perinatal fins a la preadolescència, resultant altament recomanable i coherent cursar les dues assignatures de forma consecutiva en semestres seguits, tot i no ser requisit previ cursar una per fer l'altra. L'assignatura té entre els seus objectius completar la visió global del desenvolupament al llarg de tot el cicle vital.

Amunt

Aquesta assignatura té 6 crèdits i això suposa 150 hores de treball de/la estudiant.

Amunt

Les competències a treballar en l'assignatura són les següents:


Competències bàsiques:

 

 • CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

Competències generals:

 

 • CG2: Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.
 • CG3: Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
Competències transversals:
 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 


Competències específiques:

 

 • CE1: Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE2: Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE5: Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • CE6: Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 • CE10: Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

 


En cada repte es treballaran unes competències que es concretaran en uns resultats d'aprenentatge que hauran de superar-se.


Els Resultats d'aprenentatge previstos són els següents:

 • RAPG1: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer les teories, conceptes i models que descriuen i expliquen el desenvolupament humà normatiu i no-normatiu i els objectius que plantegen per a la intervenció professional.
 • RAPG2: L'estudiant ha de ser capaç d'aplicar el coneixement teòric-conceptual sobre el desenvolupament humà per a analitzar i comprendre els processos de desenvolupament humà.
 • RAPG3: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer els aspectes normatius sobre el desenvolupament humà en diferents moments vitals identificant les diferències individuals i els aspectes no normatius.
 • RAPG4: L'estudiant ha de ser capaç de conèixer, comprendre i identificar les relacions entre el desenvolupament humà i els contextos individuals, socials i educatius en els quals la persona participa.
 • RAPG5: L'estudiant ha de ser capaç de comprendre de manera integrada el desenvolupament humà en diferents moments de la vida. 

 

Amunt

Treballarem l'assignatura a partir de quatre reptes, cadascun inclou una activitat obligatòria. Cada repte està dedicat a una etapa del desenvolupament:

Repte 1: L'adolescència, tempesta i estrès?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 2: La joventut, un simple període de transició?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 3: L'adultesa, la calma després de la tempesta i l'estabilitat abans del declivi?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.

Repte 4: L'envelliment, pèrdua i declivi?
Concepte, teories que l'expliquen i principals processos de desenvolupament en els aspectes físic, cognitiu, identitari, afectiu i psicosocial.


Per a cada repte tindreu uns recursos disponibles a l'aula. Els materials bàsics us serviran per donar resposta de forma mínima a l'activitat, mentre que l'ús dels materials d'aprofundiment us permetran profunditzar en els diferents aspectes que l'activitat requereix i així poder donar al repte una argumentació exhaustiva i consistent. És imprescindible l'ús de les cites i referències seguint la Normativa APA 7a edició.

Amunt

Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web
Podcast 'Aquí, la vida' Àudio

Amunt

Algunes informacions sobre l'accés als recursos de l'assignatura:

Accediràs als recursos de l'assignatura des de l'aula CANVAS: dins de l’apartat de «Continguts», a la caixa de cada repte que forma part de la Prova d’Avaluació Continua (PAC). També podreu accedir a través dels enllaços facilitats dins l’enunciat de cada activitat. 


Aspectes a tenir en compte:  

L'accés als recursos de l'aula s'ha de fer des del compte @uoc.edu, no el personal. Si intenteu accedir a l'aula o a algun recurs des del compte personal, no obtindreu permisos.

És important que reviseu els accessos als materials de l'assignatura els primers dies del semestre, tal com recomana el professorat a l'aula. No deixeu aquesta feina per a quan toqui usar els materials, cal fer-ho els primers dies. 

Comproveu l'accés als materials des dels dispositius (PC, portàtil, tauleta, etc.) concrets que fareu servir quan treballeu amb ells al llarg del semestre. Per què? Perquè cada dispositiu té una configuració específica i interactua diferent amb els materials de l'aula. 

Cada material té un tipus d'accés diferent, per això cal que dediquis un temps a comprovar que pots accedir a cadascun d'ells.

És important que sàpigues que cada editorial posa les condicions per accedir als materials de forma legal, no és la UOC qui ho fa.

En el cas que el material sigui una pel·lícula amb un accés temporal a través d'un codi (p. ex. que l'accés duri 72 hores), aproximadament una setmana rebràs a la teva bústia de correu un missatge amb el teu codi d'accés personal.  IMPORTANT: No activis l'accés, només verifica que has rebut el missatge i tens el codi i l'enllaç des d'on accedir a la pel·lícula quan la necessitis. Rebràs el missatge amb el codi i l'enllaç aproximadament una setmana després de l'inici de semestre (o una setmana després de la teva matriculació, si ho fas just en començar/o un cop començat el semestre).  Abans de reportar que no has rebut el missatge, revisa la carpeta de correu brossa, l'spam! 


Què fer davant dificultats amb els enllaços als recursos?

Si sorgeix qualsevol problema amb els materials, cal formular-ho de manera específica i detallada escrivint a Biblioteca Respon, que facilitaran una resposta en un màxim de 48 hores. Cal especificar quin problema es genera i enviar els missatges d'error o captures de pantalla.  Per tant, si us plau, feu una demanda detallada i documentada (incloent-hi missatges d'error, captures de pantalla, etc.) a través d'aquesta aplicació:

https://biblioteca.uoc.edu/ca/sobre-la-biblioteca/la-biblioteca-respon/index.html

 

Cada activitat (PAC) té un conjunt de recursos associat que trobareu al NIU. Són recursos diversos: vídeos, capítols, ponències, articles...


Pel que fa als materials de treball bàsics, teniu:


Arnett, J.J. (2008). Adolescencia y adultez emergente: Enfoque sociocultural (Tercera Edició). Pearson Education.

Triadó, C., Celdrán, M., Villar, F. (coords.) (2019). Desarrollo adulto y envejecimiento. Alianza. ISBN 9788491817031

 

Important:  

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació (PAC); la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques (suspès de l’assignatura) i disciplinàries greus.


Eines de suport:

Cal que reviseu l'apartat «Continguts: Recursos d’aprenentatge transversals de l’assignatura» On trobareu informació dins el recull «Recursos bàsics i instrumentals a tenir en compte al llarg de tot el semestre». Aquí disposeu d'un conjunt d'eines per al treball de l'assignatura al llarg de tot el semestre. Són eines que us ajuden en la cerca de recursos, en la citació de fonts, i en l'evitació del plagi.  Useu-les!


Atenció:

Cada PAC ha d'incloure un apartat amb el nom «Referències bibliogràfiques» que reculli tots els documents i recursos citats al llarg de la prova (no els consultats per fer les activitats, que no s'han citat). 


La informació que s'inclou en les activitats sempre ha d'estar avalada per la teoria o bé el desenvolupament conceptual que realitza un autor o un estudi determinat. La cita dels documents s'haurà de fer seguint les normes de l'estil APA, versió 7 (American Psychological Association), que teniu a la vostra disposició en el conjunt d'eines i recursos transversals. Es tindrà en compte la correcta aplicació d'aquesta normativa per a l'avaluació de les activitats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt