Psicologia del desenvolupament: infància Codi:  10.204    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Psicologia del Desenvolupament: infància forma part dels estudis de Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya i és una de les assignatures bàsiques i obligatòries del Grau.

En aquesta assignatura es treballen els canvis que es produeixen durant el desenvolupament de l'ésser humà en l'etapa infantil.

Amunt

L'assignatura de Psicologia del Desenvolupament: Infància forma part de la matèria Psicologia del desenvolupament en el cicle vital, juntament amb Psicologia del Desenvolupament: adolescència, joventut, adultesa i envelliment, i Trastorns del desenvolupament en l'edat escolar (aquesta darrera, optativa).

Aquesta assignatura pot cursar-se també com a complement de formació d'altres titulacions, com el Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

La càrrega docent de l'assignatura és de 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), això té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiant

 

Amunt

Aquesta assignatura està vinculada a tots els camps professionals relacionats amb la Psicologia, especialment els que despleguen la seva pràctica amb nens i nenes des de qualsevol enfocament teòric.

Amunt

No es necessari disposar de coneixements previs específics.

Amunt

Per als estudiants del Grau de Psicologia es recomana cursar-se el primer semestre del Grau.

Els/les estudiants que cursen l'assignatura com a complement de formació del Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge seguiran el mateix plantejament que l'estudiantat del Grau de Psicologia: mateix calendari, mateixes activitats i mateixa exigència.  

Amunt

Objectius i competències

Les competències a treballar a l'assignatura són les següents:

Competències bàsiques:

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.     

Competències generals:

CG2. Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal. 

CG3. Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

Competències transversals:

CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat tant en la pràctica acadèmica com en la professional.   

Competències Específiques

CE1. Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions. 

CE2. Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.   

CE5. Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital. 

CE6. Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.  

En cada repte es treballaran unes competències que es concretaran en uns resultats d'aprenentatge que caldrà obtenir. 

Necessitats Específiques de Suport Educatiu

Els i les estudiants/es que tinguin alguna necessitat específica de suport educatiu hauran de contactar al més aviat possible amb el professor/a col·laborador/a de la seva aula per tal de poder treballar l'assignatura amb la metodologia i els recursos necessaris, i així poder assolir les competències de l'assignatura amb èxit.

També podeu enviar les vostres necessitats específiques a la bústia del Campus: adaptauoc@uoc.edu

Amunt

Els continguts de l'assignatura treballen el desenvolupament dels nens i de les nenes des de la gestació fins a l'entrada a l'adolescència. Els resultats d'aprenentatge pretenen que conegueu el curs d'aquest desenvolupament i els seus processos de canvi a cada franja d'edat en el marc del desenvolupament biosocial, cognitiu i psicosocial.

Treballarem l'assignatura a partir de 4 reptes:

 • Repte 1: Els nens i les nenes són així! No hi ha res a fer!
 • Repte 2: Si canviem el principi de la història, canviem tota la història
 • Repte 3: Els terribles tres anys, o el guany de l'autonomia
 • Repte 4: Els infants, petits adults?

Per a cada repte teniu diversos recursos disponibles a l'aula. Consulteu l'espai de recursos d'aprenentatge i les eines de suport.

Amunt

Material complementari. Psicologia del desenvolupament I Web
Pantalles i Desenvolupament infantil Audiovisual
Cercle sexe-gènere i Desenvolupament infantil Audiovisual
La psicologia del desenvolupament en la pràctica professional Audiovisual
Teories del desenvolupament humà Web

Amunt

Abans de començar amb els reptes tindreu uns dies per introduir-vos en els recursos d'aprenentatge i les eines de suport de l'assignatura. A la pàgina principal de l'inici del curs, Què has de saber per afrontar els reptes?, teniu explicat tot el necessari per començar a treballar l'assignatura.

A la mateixa pàgina inicial teniu a la vostra disposició un vídeo que explica quins són els recursos d'aprenentatge de l'assignatura, on trobar-los, i com estan classificats.

A la pàgina principal de cada repte també teniu especificats tots els recursos d'aprenentatge necessaris (llibres, vídeos, articles i webs) per superar els reptes i seguir amb èxit el semestre.

A continuació us fem un breu resum sobre els recursos d'aprenentatge que utilitzareu per superar cadascun dels reptes. Existeixen tres tipus de recursos:

 

 • Recursos obligatoris propis de cada repte: 

 

Són els recursos que estan sempre en primer lloc, tenen associada una imatge i un temps de dedicació recomanat. A més a més, si cliqueu a la "i" d'informació, obtindreu informació addicional important per treballar el recurs, com per exemple, una descripció i les pàgines per llegir, o els minuts per visionar, per aquest repte en concret.

 

 • Recursos complementaris propis de cada repte:

 

Són els recursos que trobareu a continuació dels obligatoris. No tenen associada una imatge, ni un temps recomanat. Però sí que teniu més informació addicional clicant sobre la "i".

 

 • Recursos transversals per a tots els reptes:

 

Són els recursos que trobareu al final de la pàgina de cada repte podeu consultar-los en tot moment del semestre.

Addicionalment, al final de la pàgina de cada repte teniu de nou els recursos sobre la citació bibliogràfica que us serà molt útil per al vostre treball.

Finalment, tingueu també en compte que la biblioteca de la UOC posa a disposició dels i les estudiants diferents recursos. https://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt