Psic. del lloc de treball i del desenvolupament professional Codi:  10.207    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional, es planteja una aproximació des del punt de vista organitzatiu a tot el que envolta al lloc de treball, tant els seus fonaments en l'organització, és a dir, l'estructura, com el seu disseny en diverses dimensions: funcions, dependències, salari, perfil, etc.

També s'introdueix l'anàlisi dels processos interns de gestió i desenvolupament de persones en el marc de les diferents organitzacions en l'actual context socioeconòmic de canvi i d'incertesa. Al mateix temps, l'assignatura proveeix alguns instruments per a planificar i dissenyar el procés de desenvolupament professional per competències (avaluació de l'acompliment, plans de carrera, plans de desenvolupament, formació).

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS i forma part de la matèria: Psicologia del treball i les organitzacions del Grau de Psicologia.

També formen part d'aquesta mateixa matèria les següents assignatures: Psicologia de les organitzacions, Psicologia i treball en el segle XXI, Cultura, canvi i desenvolupament organitzacional i Ètica, sostenibilitat i diversitat en les organitzacions.

Amunt

Es projecta clarament en l'àmbit de la psicologia del treball i de les organitzacions, ja sigui des del vessant de la gestió de les persones treballadores com des del vessant del desenvolupament de les empreses i institucions.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Però és recomanable haver cursat o cursar al mateix temps les altres assignatures de la mateixa matèria.

Amunt

Les competències generals i transversals del Grau de Psicologia que es treballen en aquesta assignatura són:

CG1- Escriure i parlar de manera correcta, clara i adequada als diversos contextos acadèmics i/o professionals.

CG2- Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.

CG6- Identificar, organitzar i planificar les accions per a assegurar que un objectiu s'aconsegueix de manera eficient.

CG8- Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.

CG9- Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que puguin produir-se.

CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.


Respecte a les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura, són:

CE1-Usar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2-Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE7-Identificar i comprendre els processos de canvi i desenvolupament en àmbits laborals i organitzacionals.

CE8-Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE9-Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.

CE11-Aplicar tècniques per a recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social d'individus, col·lectius i organitzacions.

CE13-Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.

CE14-Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Amunt

El lloc de treball. Disseny, definició i descripció

Marc conceptual del lloc de treball
L'estructura organitzativa
Procés d'anàlisi i descripció de llocs de treball

La valoració de llocs de treball

La valoració de llocs de treball
La compensació o el disseny de la política retributiva
Desenvolupament professional: Les persones en el lloc de treball

Organitzacions orientades al desenvolupament professional

El procés de selecció
Conceptualitzant el desenvolupament professional: aprenentatge o acompliment?
Les competències com a fonament per al desenvolupament professional

El desenvolupament professional en les organitzacions: posada en pràctica

L'avaluació de l'acompliment
La carrera professional
La formació com a part del desenvolupament: definicions i principis.
Els plans de desenvolupament basats en competències

Amunt

Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Disseny de la política retributiva. Principis i mètodes per a determinar la política retributiva en una organització Web
Cas real d'implementació d'un pla de desenvolupament professional Àudio

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt