Psicometria Codi:  10.213    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Psicometria és una assignatura obligatòria de tercer semestre que es troba dins dels estudis del Grau de Psicologia. Els continguts de l'assignatura s'adrecen a que adquireixis coneixements sobre les necessitats i raons d'utilitzar els tests i els criteris per seleccionar-los. Estudiaràs les propietats psicomètriques dels instruments de mesura, les directrius per fer-ne un bon ús i adquiriràs les competències necessàries per obtenir i interpretar les puntuacions dels tests. Per aconseguir-ho, hauràs de desenvolupar cinc reptes que t'ajudaran a consolidar els coneixements adquirits a cada bloc temàtic i a desenvolupar les competències necessàries. El cinquè repte és un projecte final on hauràs de resoldre un cas pràctic que integrarà tots els coneixements, competències i destreses necessàries treballats i que et permetran adquirir una visió integradora de l'avaluació de la qualitat d'un test. 

Amunt

L'assignatura de Psicometria s'imparteix en el tercer semestre del Grau de Psicologia i pertany al conjunt d'assignatures de la matèria de Fonaments de la mesura i avaluació psicològiques. L'assignatura s'ha dissenyat assumint que has realitzat les assignatures prèviament estipulades al pla d'estudis del grau ("Fonaments de recerca en psicologia" i "Recerca quantitativa") i que has consolidat els coneixements i les competències metodològiques bàsiques i de tècniques d'anàlisi de dades. Psicometria et proporcionarà una visió clara sobre el procés de construcció, ús i maneig dels tests psicològics com instruments de mesura, atenent a les necessitats i drets de les persones implicades en el procés d'avaluació i al context d'avaluació en els diferents camps de treball de la psicologia. Així mateix, et capacitarà per poder fer una valoració crítica dels instruments de mesura psicològics en els diferents àmbits d'aplicació a partir de la valoració de les seves propietats psicomètriques, del seu ús i de la interpretació de les puntuacions. Aquestes competències són molt importants per l'exercici professional de la psicologia en el marc de l'avaluació i intervenció psicològiques així com en recerca, i et prepararà per poder realitzar la segona assignatura de la matèria, Avaluació Psicològica.

Amunt

Els camps professionals en els quals es projecta aquesta assignatura són:

1.  Elaboració, anàlisi i avaluació d'instruments de mesura psicològics en diferents àmbits d'aplicació: projectes de investigació, àmbits socials i educatius, contexts laborals...
2. Assessorament a institucions, entitats, empreses, etc. que utilitzen instruments de mesura psicològics.
3. Formació de docents en l'ús i maneig adequat dels tests psicològics.
4. Participació, anàlisi i supervisió en grups d'investigació.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'han dissenyat assumint que s'ha cursat prèviament les assignatures Fonaments de recerca en psicologia i Recerca quantitativa. S'assumeix que l'estudiant ha fet servir JASP en assignatures prèvies.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura, has de tenir assolits els coneixements bàsics d'anàlisi de dades, estadística i mètodes de recerca que s'imparteixen en assignatures prèvies de l'àrea. Per tal de resoldre les activitats que es plantegen és necessari fer servir el programari estadístic JASP.

Amunt

Competències bàsiques

CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional, i posseeixi les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que l'estudiantat sàpiga reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

CB5 - Que l'estudiantat hagi desenvolupat les habilitats daprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals

CT2 - Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en làmbit acadèmic i professional.

CT3 - Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, i socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques

CE1 - Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2 - Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE11 - Aplicar tècniques per recollir informació sobre el funcionament biològic, psicològic i social de persones, col·lectius i organitzacions.

CE12 - Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

CE15 - Redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió. 

Amunt

Bloc I. Aproximació històrica i conceptes bàsics de la psicometria

1.1. La psicometria en el context de la psicologia

1.2 Fonaments de la psicometria 

1.3 Construcció i administració de tests

Bloc II.  Fiabilitat

2.1 Concepte de fiabilitat segons la teoría clàssica

2.2 Equivalència de les mesures:  mètode de les formes paral·leles

2.3 Estabilitat de les mesures: mètode test-retest

2.4 Consistència interna

2.5 Factors que afecten la fiabilitat

2.6 Estimació de la puntuació vertadera

2.7 Fiabilitat dels tests referits al criteri

2.8 Estimació dels punts de tall

Bloc III.  Validesa

3.1 Què és la validesa?

3.2 Evidència de validesa basada en el contingut

3.3 Evidència de validesa basada en el procés de resposta

3.4 Evidència de validesa basada en la estructura interna

3.5 Evidència de validesa basada en la relació amb altres variables

3.6 Evidència de validesa basada en les conseqüències de l'aplicació

3.7 Factors que afecten la validesa

Bloc IV.  Transformació i interpretació de les puntuacions

4.1 Interpretació d'una puntuació

4.2 Transformació de les puntuacions

4.3 Baremació

4.4 Equiparació de puntuacions

Bloc V.  Anàlisi dels ítems

5.1 Tipus de proves

5.2 Directives en la construcció d'ítems

5.3 Teoría clàssica dels test

5.4 Teoria de resposta a l'ítem

Amunt

Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives Web
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Annex. Taules de distribució PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt