Teràpia cognitivoconductual Codi:  10.217    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura optativa de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments psicològics és essencial en la formació d'aquells que vulguin orientar els seus estudis cap a la psicologia clínica i de la salut.

El treball que fareu en aquesta assignatura us ajudarà a entendre l'abordatge de diferents problemes clínics (els més habituals) des de la perspectiva cognitivo-conductual (TCC), i aprendre les principals tècniques específiques que s'utilitzen des d'aquesta perspectiva.

Per tal de seguir adequadament l'assignatura serà essencial treballar les lectures bàsiques que s'ofereixen, i cercar literatura de forma autònoma.

Amunt

Abans de cursar aquesta assignatura haureu estudiat els diferents models d'intervenció, i haureu fet una breu introducció a la Teràpia Cognitivo-Conductual a l'assignatura d'Intervenció i Tractament Psicològic. A l'assignatura obligatòria d'Avaluació Psicològica haureu après procediments i tècniques d'avaluació compatibles amb aquest model. Per últim, a l'assignatura de Psicopatologia d'Adults haureu treballat els principals trets dels problemes que abordarem en aquesta assignatura.

Tots els coneixements i habilitats adquirits us seran útils per introduir-vos en aquesta assignatura i per assolir millor els fonaments i procediments que li són propis.

Amunt

L'assignatura, tal com s'ha plantejat, es projecta bàsicament en el camp de la psicologia clínica i de la salut. Malgrat això, les tècniques que es treballaran poden resultar de molta utilitat per a qualsevol altre camp professional de la psicologia. Això és perquè les tècniques derivades de la TCC s'utilitzen molt freqüentment en la nostra disciplina.

Amunt

Per tal de poder seguir adequadament aquesta assignatura, seria molt recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Psicopatologia d'Adults, Avaluació Psicològica, i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic.

Amunt

Competències bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències generals:

 • Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, dels contextos i a les influències que es puguin produir.

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

  Competències específiques:

 • Fer servir els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • Identificar, analitzar i comprendre les demandes i necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats dels destinataris.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions a l'hora de triar els models, teories, instruments i tècniques més adients en cada context d'avaluació i intervenció.
 • Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles i que doni resposta a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Per tal d'assolir aquestes competències, l'objectiu bàsic d'aprenentatge de l'assignatura és aprendre a abordar els principals problemes clínics desde la perspectiva cognitiu-conductual. 

Amunt

Per treballar l'assignatura us recomanem revisar les indicacions disponibles a l'aula virtual en relació a cada repte. Allà teniu molt ben definits els continguts i materials a treballar en cada moment.

En total, treballarem els continguts distribuïts en 5 reptes:

 • Repte 1: Com ajudem a les persones des de la perspectiva cognitivo-conductual? Treballarem la història i conceptualització de la TCC, i el procés d'avaluació i intervenció des d'aquesta perspectiva .
 • Repte 2: Com modelar la conducta de les persones? Revisarem els procediments operants bàsics i els sistemes d'organització de les contingències.
 • Repte 3: Ajudant a les persones amb problemes d'ansietat. Estudiarem els principals trastorns d'ansietat i dos conjunts de tècniques que s'utilitzen freqüentment per aquest tipus de trastorns: tècniques d'exposició i tècniques per al control de l'activació.
 • Repte 4: Com podem ajudar a les persones amb trastorns de l'estat d'ànim? Treballarem els principals trastorns de l'estat d'ànim, la reestructuració cognitiva i les tècniques de solució de problemes.
 • Repte 5: Intervenint en problemes de parella i sexualitat. Revisarem els principals problemes de parella i sexualitat.

Amunt

El material de l'assignatura consisteix en diversos capítols de llibres i manuals. És important que reviseu detalladament els materials disponibles als recursos d'aprenentatge de cada repte. En qualsevol cas, us presentem a continuació una síntesi dels materials fonamentals que s'han de treballar:

Repte 1:

Ruiz,, M.A., i Díaz, M.I. (2017). Historia de la Terapia Cognitivo Conductual. Dins de MA. Ruiz (Ed.). Manual de técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales. Desclée de Brouwer.

Bados, A., i García, E.(2009). El proceso de evaluación y tratamiento. Universitat de Barcelona.

Repte 2:

Bados.A., i García, E. (2011). Técnicas operantes. Universidad de Barcelona.

Repte 3:

Bados, A. (2015). Trastorno de ansiedad generalizada. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Bados, A. (2015). Fobias específicas. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Bados.A., i García-Grau. Eugeni. (2011). Técnicas de exposición. Universidad de Barcelona.

Cruzado, J.A. (2015). Trastorno Obsesivo-Compulsivo. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed).Dykinson.

Labrador, F.J. (2001). Técnicas de control de la activación. Dins de F.J. Labrador, J.A. (Ed.). Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid, España: Pirámide.

Mas Hesse, B. (2015). Trastorno de estrés postraumático. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson.

Repte 4:

Bados.A., i García-Grau, E. (2011). Resolución de problemas. Universidad de Barcelona.

Bados.A., i García-Grau, E. (2011). La reestructuración cognitiva. Universidad de Barcelona.

Vallejo, M.A., i Comeche, M.ªI. (2015). Depresión . Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Repte 5: 

Cáceres Carrasco, J. (2015). Terapia de Pareja. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Labrador, F. J., i Roa, A. (2015). Disfunciones Sexuales. Dins de M.A. Vallejo (coord.), Manual de terapia de conducta. Tomo I (2a.ed). Dykinson: Madrid.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt