Teràpies humanistes i psicodinàmiques Codi:  10.219    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L´assignatura de Teràpies humanistes i psicodinàmiques és una assignatura optativa de 6 crèdits, del perfil de psicologia clínica, dins l´àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics del grau de Psicologia.

Quan el o la psicòloga comença a desenvolupar la seva tasca professional es pot trobar davant la dificultat d'integrar els coneixements i les competències adquirides a les assignatures de l'àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Per ajudar a l’estudiantat a integrar aquests coneixements i les diverses competències s'ha dissenyat l'assignatura Teràpies humanistes i psicodinàmiques. Així mateix, amb l'objectiu d'afavorir aquesta integració es fa servir el mètode de cas com a eina metodològica.

Per imperatius d'organització acadèmica, no és possible aprofundir amb una única assignatura en totes les perspectives teòriques i tècniques que s'utilitzen al camp aplicat. Per tant, a l'assignatura de Teràpies humanistes i psicodinàmiques els casos seran abordats des d'aquestes perspectives. En altres assignatures optatives com ara Teràpia cognitivo-conductual i Teràpia sistèmica els casos s'abordaran des d'altres perspectives teòriques.

Amunt

Aquesta assignatura és un referent fonamental en el procés de formació i aprofundiment d'aquell estudiantat que té un interès especial en l'àrea clínica de la psicologia. Els conceptes que es treballen en aquesta assignatura han estat presentats a l'assignatura de Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic de forma sintètica. També s'han presentat els aspectes fonamentals a l'assignatura d'Història de la Psicologia.

Altres assignatures optatives relacionades amb aquesta, que poden ampliar i proporcionar eines per al treball clínic són “Teràpia cognitivo-conductual” i “Teràpia sistèmica”.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta bàsicament al camp de la psicoteràpia i psicologia clínica i de la salut.
En aquest sentit, és de gran amplitud professional ja que es vincula al treball clínic en diferents formats i contextos donades les característiques dels models presentats.

Amunt

Tal com hem comentat, aquesta és una assignatura aplicada. En aquest sentit, està pensada per a ser realitzada al final dels estudis, quan ja s'han cursat altres assignatures com: Psicologia de la Personalitat, Psicologia de les Diferències Individuals, Psicopatologia, Avaluació Psicològica, Principis d'Avaluació en Clínica i Salut, Psicologia de la Salut i la Qualitat de Vida, i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic I i II. Per tant, és una assignatura que es recomana fer al final de l'etapa formativa del grau.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura es poden resumir bàsicament en tres:

1. Que l'estudiantat assoleixi els coneixements necessaris per integrar els continguts teòrics
treballats al llarg de la titulació i els pugui aplicar a casos pràctics des d'una perspectiva
Humanista i Psicodinàmica.
2. Introduir el procés d'avaluació i d'intervenció psicològica en diferents contextos des d'aquests models.
3. Que els estudiants coneguin les tècniques més rellevants de les perspectives Humanista i PsicodinàmicaA continuació es presenten les competències transversals, generals i específiques que treballareu en aquesta assignatura. 


Competències transversals:

CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable y respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tan en la pràctica acadèmica com en la professional.


Competències bàsiques i generals:

CB2: Que els estudiants sapiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CG3: Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.

CG10: Treballar en equip en xarxa.


Competències específiques:

CE1: Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE2: Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, grups i organitzacions.

CE8: Identificar, analitzar i comprendre les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.

CE9: Formular objectius i contrastar hipòtesis a partir de les demandes i necessitats desl destinataris.

CE10: Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció.

CE14: Dissenyar, implementar i avaluar un pla d'intervenció amb objectius plausibles que atengui a les necessitats de persones, grups, comunitats i organitzacions.

CE15: Redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol·licitats tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Amunt

L'assignatura està composta per dos mòduls:

Mòdul 1: Model Humanista-existencial
Aquest mòdul aglutina les propostes que conformen l’aproximació humanista-existencial a la psicoteràpia.
S'ofereix una revisió dels conceptes i els autors principals del model i es proporciona un apropament més específic a la pràctica.


Mòdul 2: Model Psicodinàmic

Aquest mòdul apropa l'estudiant al model psicodinàmic en psicoteràpia. Es posarà especial èmfasi en comprendre la tradició psicoanalítica i la seva evolució, i es treballarà de forma específica en la teoria de l'aferrament i la mentalització, des d'un punt de vista teòric però també aplicat a casos clínics.

Amunt

Les psicoteràpies humanistes Audiovisual
Tècnica de la cadira buida Audiovisual
Glossari. Relació de conceptes, termes i sigles de Psicologia i Ciències de l'Educació Web

Amunt

L'estudiantat disposarà de diferents materials i recursos a l'aula per tal de poder treballar cadascuna de les unitats d'aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt