Trastorns del desenvolupament Codi:  10.221    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Trastorns del Desenvolupament forma part dels estudis de Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya. És una assignatura optativa inclosa en la Menció de Psicologia de l'Educació.

En aquesta assignatura es treballen quatre dels trastorns del neurodesenvolupament més prevalents en l'edat escolar: el trastorn de l'espectre autista (TEA), el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) i la discapacitat intel·lectual (DI).

En l'assignatura es proporcionen recursos i estratègies per identificar, diferenciar i intervenir en els trastorns del neurodesenvolupament des d'un enfocament psicoeducatiu. El temari i les activitats d'aprenentatge estan dividits en 3 grans blocs: 1) Conceptualització, 2) Estratègies d'intervenció per a la inclusió educativa i 3) Estratègies per afavorir la inclusió social i el benestar emocional.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de la matèria Psicologia del Desenvolupament al llarg del cicle vital, juntament amb "Psicologia del Desenvolupament: Infància" (assignatura bàsica) i "Psicologia del Desenvolupament: adolescència, joventut, adultesa i envelliment" (assignatura obligatòria). 

En el marc de la Menció de Psicologia de l'Educació, aquesta assignatura és complementària i està estretament vinculada amb "Dificultats d'aprenentatge en l'educació escolar". 

Amunt

Assignatura bàsica per tots els camps de l'educació, especialment en la orientació educativa i la intervenció psicoeducativa en l’àmbit dels trastorns del neurodesenvolupament.

Amunt

No és necessari comptar amb coneixements previs específics. 

Amunt

La càrrega docent de l'assignatura és de 6 crèdits ECTS i, d'acord amb la normativa de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), això té una equivalència a 150 hores de treball i estudi per part de l'estudiantat

L’assignatura segueix un model d’avaluació continua a través d’activitats d’aprenentatge que es desenvolupen de forma individual.

 

Amunt

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són:

Competències bàsiques
 • CB2: Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB3: Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
Competències generals
 • CG2: Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autorregulada i conscient de les pròpies habilitats capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic-acadèmic, professional i personal.
 • CG3: Buscar, identificar, organitzar, analitzar, avaluar i utilitzar adequadament la informació.
Competències transversals
 • CT2: Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
 • CT3: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.
Competències específiques
 • CE1: Usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups i organitzacions.
 • CE2: Identificar, analitzar i comprendre els factors biològics, psicològics, socials i culturals que expliquen el comportament de les persones, els grups i les organitzacions.
 • CE5: Identificar, analitzar i comprendre els processos, les etapes principals i els contextos de desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital. CE6: Identificar, analitzar i comprendre la incidència de les pràctiques educatives sobre el desenvolupament humà.
 •  CE10: Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequades en cada context d'avaluació i intervenció. 

Amunt

Els continguts de l’assignatura s’estructuren entorn a 3 reptes d’aprenentatge i 2 activitats complementàries de reflexió i debat.

Activitat de presentació: Els trastorns del neurodesenvolupament i l'escola inclusiva.
 • Concepte i situació actual dels trastorns del neurodesenvolupament.
 • Concepte d’escola inclusiva.
 • Falsos mites i creences sobre TEA, TDAH i la discapacitat intel·lectual.
 • El valor de la diversitat i la diferència.
 • La importància d’utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós.

Repte 1. Identificar i comprendre les necessitats diverses de l’alumnat.
 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Conceptualització, criteris de diagnòstic i característiques principals a nivell evolutiu.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Conceptualització, criteris de diagnòstic i característiques principals a nivell evolutiu.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Delimitació conceptual, criteris de diagnòstic i  principals característiques.
 • Discapacitat intel·lectual (DI): Delimitació conceptual, criteris de diagnòstic i principals característiques.
 • Funcionament cognitiu i perfil d'aprenentatge de l’alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament.
Repte 2: Estratègies d'intervenció per a la inclusió educativa.   
 • L’escola inclusiva (IE): Conceptualització del disseny universal d’aprenentatge (DUA). Estratègies i activitats d’aprenentatge plantejades des del DUA.
 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Necessitats i característiques d’aprenentatge a les diferents etapes educatives. Estratègies universals i específiques de suport educatiu.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Orientacions generals d'intervenció educativa i propostes didàctiques concretes.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Intervenció en l'escola inclusiva. Suports universals i específics.
 • Discapacitat intel·lectual (DI): Estratègies de suport educatiu per a l'alumnat basades en la planificació centrada en la persona.
 • Estratègies d’intervenció educatives transversals basades en el perfil cognitiu i d'aprenentatge de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament.
Repte 3. Estratègies per afavorir la inclusió social i el benestar emocional.
 • Benestar emocional i barreres per a la inclusió social al context escolar.
  • Els reptes que plantegen les transicions entre etapes educatives.       
  • Inclusió en el grup classe i relació amb el fracàs escolar. Repercussions emocionals i acadèmiques.
 • Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA): Estratègies de suport centrades en el context social i la competència social. Tutoria i suport entre iguals.
 • Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH): Aprenentatge cooperatiu, tecnologies d'aprenentatge i comunicació, i mediació entre iguals.
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): Desenvolupament sòcio-emocional de l’alumnat. Estratègies d’avaluació i intervenció específiques.
 • Estratègies d’intervenció sòcio-emocionals transversals:
  • Planificació centrada en la persona (aplicat en el cas de la discapacitat intel·lectual).
  • Accessibilitat cognitiva a l'escola.
  • L'enfocament del suport conductual positiu.
  • Espais de joc inclusius.

Tancament de l'assignatura. La diversitat en el desenvolupament cognitiu i en l'aprenentatge en l'àmbit educatiu.
 • El valor de la inclusió en les estratègies d'intervenció en l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament.
 • Reflexió sobre la 'intervenció per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Amunt

Tècnica 6-12 anys cognitiu-conductual: Autoinstruccions Audiovisual
Què és el Disseny Universal de l'Aprenentatge? Audiovisual
Perfil cognitiu de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual
Estratègies de suport psicoeducatiu a l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual
Inclusió social i benestar emocional de l'alumnat amb trastorns del neurodesenvolupament Audiovisual

Amunt

A l’aula s’indiquen els recursos d’aprenentatge i eines de suport per al treball de cada activitat d’aprenentatge o repte de l'assignatura. A cada NIU, els recursos d’aprenentatge segueixen el mateix ordre detallat a continguts de l’assignatura. El material que trobareu és divers, incloent articles científics, capítols de llibre i material multimedia (podcasts, audiovisuals d’entrevistes i col·loquis, entre d’altres). 

Com correspon a un aprenentatge universitari, a l'assignatura es proposen i proporcionen els documents bàsics, però cal fer consulta de recursos externs i d'ampliació. La biblioteca de la UOC disposa de diferents catàlegs i bases de dades des d'on accedir a diferents recursos. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt