Mètodes d'investigació qualitativa Codi:  13.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Mètodes d'investigació qualitativa se centra a introduir a l'alumnat en els mètodes i tècniques qualitatius d'investigació. Per a això, es destacaran les característiques definitòries de la metodologia qualitativa, fent èmfasi en qüestions com ara la perspectiva holística, l'orientació a la comprensió de percepcions, relacions i processos, l'atenció al context, el caràcter teòric del mostreig i emergent dels dissenys.

L'assignatura presentarà les principals orientacions teòric-metodològiques en investigació qualitativa en l'actualitat i conduirà a l'alumnat a una reflexió sobre els principis bàsics i les etapes de l'anàlisi de dades en metodologia qualitativa i respecte a la valoració de la qualitat dels dissenys d'aquest tipus.

A més, l'assignatura introduirà a l'alumnat en les tres tècniques principals d'investigació qualitativa: l'observació participant, les entrevistes i els grups de discussió, de manera que es pretén que disposi, per a cadascuna d'elles, d'informació sobre la definició de la tècnica, la seva tipologia, potencialitats i limitacions i els aspectes bàsics de la seva implementació en el context dels dissenys qualitatius d'investigació.

Tot això amb una orientació fonamentalment pràctica, per a proporcionar als estudiants la informació necessària per al desenvolupament d'investigacions qualitatives en context real.

L'assignatura està estructurada de manera que el temari cobreix seqüencialment tres grans blocs corresponents a les següents qüestions:

 

 • característiques bàsiques de la metodologia qualitativa i dels dissenys d'investigació que l'empren.;
 • principals tècniques qualitatives d'investigació i,
 • principis bàsics de l'anàlisi de dades en investigació qualitativa.

 

Mètodes d'investigació qualitativa pretén, sobretot, fer palesa la necessitat d'adequació entre els recursos metodològics escollits i l'objecte d'estudi abordat, el qual en el cas present coincidirà amb alguna temàtica associada a la recerca sociolaboral: per exemple, els riscos laborals, el benestar laboral dels treballadors o el clima laboral de les organitzacions.

Aquests coneixements aplicats a l'elecció d'un camí metodològic han d'ajudar a l'estudiant en el futur, tant quan jutgi la versemblança d'uns resultats d'investigació en tant que professional, com quan hagi de dissenyar una investigació sobre comportament humà en àmbits laborals i organitzatius.

 

Amunt

Mètodes d'investigació Qualitativa s'imparteix en les primeres etapes del grau, amb la finalitat de proporcionar a l'alumnat coneixements bàsics sobre la metodologia d'investigació qualitativa que seran de gran utilitat al llarg del pla d'estudis.

Amunt

L'assignatura proporciona competències tècniques útils i funcionals en la majoria de les àrees de recerca i aplicació de les ciències del treball que són susceptibles de treballar amb òptica qualitativa: entre d'altres, la mediació i intervenció en el mercat de treball, l'assessorament laboral, l'actuació en el camp de les polítiques sociolaborals i l'auditoria sociolaboral i prevenció de riscos laborals.

Amunt

Mètodes d'investigació qualitativa és una assignatura introductòria, per tant, no requereix disposar de coneixements previs en el camp de la metodologia de les ciències socials.

Amunt

No hi ha informació específica prèvia a la matrícula.

Amunt

Les competències transversals del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzatiu, a partir de l'anàlisi i la diagnosi obtingudes aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals d'aprenentatge següents:

 • Saber extreure la informació rellevant d'un text, des d'un punt de vista analític i respecte als continguts de l'assignatura.
 • Saber llegir críticament la literatura científica pertinent en català, castellà i/o anglès.
 • Saber cultivar i desenvolupar pensament crític i aplicar-lo a l'àmbit científic i professional de la indagació qualitativa.
 • Saber elegir raonadament, davant d'un problema científic, entre les diferents aproximacions metodològiques qualitatives que es poden emprar en l'àmbit del treball i les organitzacions.
 • Saber organitzar la informació de forma eficient, saber avaluar-la i/o mesurar-la.
 • Saber esbossar l'estructura bàsica d'un projecte de treball o recerca.

Així mateix, totes aquestes competències es concreten en els objectius específics d'aprenentatge següents:

 • Saber identificar els trets diferencials d'una recerca qualitativa en l'àrea del treball i les organitzacions.
 • Comprendre la utilitat i possibilitats diferencials de l'observació participant i la no participant, sabent reconèixer aquestes dues modalitats d'observació, i les seves variants, en un informe d'investigació.
 • Entendre les diferències entre els diversos tipus d'entrevistes en termes d'allò que aporten, i conèixer les claus del disseny de cada una d'elles.
 • Saber avaluar críticament la qualitat de dades concretes en una recerca qualitativa.
 • Saber justificar metodològicament un pla d'investigació resumit dintre d'un marc de problemes i objectius prèviament traçat.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents: 

Mòdul 1: Introducció a la metodologia qualitativa d'investigació

 1. Introducció a la metodologia qualitativa d'investigació
 2. Aproximacions teòric-metodològiques en investigació qualitativa
 3. Els dissenys qualitatius d'investigació

Mòdul 2: L'observació participant

 1. Introducció
 2. L'observació participant 

Mòdul 3: L'entrevista i la història de vida

 1. L'entrevista
 2. La història de vida 

Mòdul 4: El grup de discussió. La investigació documental. Altres tècniques qualitatives d'investigació

 1. El grup de discussió
 2. La investigació documental
 3. Altres tècniques qualitatives d'investigació 

Mòdul 5: L'anàlisi de dades en investigació qualitativa

 1. Principis bàsics de l'anàlisi de dades en investigació qualitativa
 2. Principis bàsics de la valoració de la qualitat de les dades en investigació qualitativa
 3. L'informe qualitatiu d'investigació

Amunt

Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral XML
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral DAISY
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral EPUB 2.0
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral MOBIPOCKET
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral KARAOKE
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral HTML5
Mètodes de recerca qualitativa en l'àmbit laboral PDF

Amunt

El material principal de Mètodes i tècniques d'investigació qualitativa a l'estudi de les relacions laborals, en format web i/o en PDF, són els 5 capítols o mòduls on es troben els continguts de l'assignatura. Els títols dels 5 mòduls són els següents.

Mòdul 1: Introducció a la metodologia qualitativa d'investigació

Mòdul 2: L'observació participant

Mòdul 3: L'entrevista i la història de vida

Mòdul 4: El grup de discussió. La investigació documental. Altres tècniques qualitatives d'investigació

Mòdul 5: L'anàlisi de dades en investigació qualitativa

Cadascun dels mòduls de l'assignatura s'estructura de manera similar i conté diferents tipus de materials:

 

 • Continguts bàsics.
 • Exemples aplicats a l'àmbit de les relacions laborals.
 • Referències bibliogràfiques per a la consolidació o suport de l'aprenentatge.

 

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt