Sociopsicologia del treball  Codi:  13.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Sociopsicologia del treball és una assignatura destinada a introduir als estudiants a l'estudi transdisciplinar del treball, on es comprenen, principalment, dimensions d'anàlisis sociològiques i psicològiques.

El propòsit de l'assignatura es facilitar la comprensió del treball com un invariant històric i cultural i posar de manifest, alguns dels processos que el conformen com a institució central i clarament determinant a la nostra societat. Es proporciona a l'estudiant una sèrie d'eines teòriques per a abordar el coneixement psicosocial de la nostra realitat, amb especial interès als processos directament relacionats amb el treball i amb el seu paper determinat al procés de constitució i ordenació dels diferents subjectes socials. En altres paraules, el propòsit global d'aquesta assignatura és aportar els fonaments teòrics per a poder analitzar de forma crítica el treball com a fenomen complex, que crea subjectivitats i possibilita relacions socials.

Un propòsit més específic consisteix que l'estudiant utilitzi les eines teòriques per a examinar críticament les realitats locals i globals de la construcció contemporània del treball així com diversos processos psicosocials que tenen lloc dins de les organitzacions de treball.

Amunt

Sociopsicologia del treball, és una assignatura de 6 crèdits que permet a l'estudiant obtenir capacitats per a comprender i explicar les relacions entre els processos socials i el món del treball.

 


Amunt

L'assignatura Sociopsicologia del treball aporta instruments teòrics específics, que articulats amb la resta de d'assignatures de crèdits ECTS obligatoris, permeten a l'estudiant encarar àmbits professionals diversos de les relacions laborals, l'ocupació i tot el què envolta al món del treball.

 

L'assignatura ajuda a formar professionals polivalents, amb coneixements específics en temes com centralitat laboral, satisfacció, motivació, significats i sentits del treball a la vida de les persones o als discursos públics institucionalitzats.

 

 

 

Amunt

És recomanable haver cursat especialment les assignatures de "Fonaments psicosocials del comportament humà" i "Persones i organitzacions", en el cas de ser estudiant del grau de Relacions Laborals. En el cas d'estar cursant el grau de Ciències Socials és recomanable haver cursat Psicologia Social.

 

 

 

Amunt

Competències transversals

Grau Relacions Laborals

Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professionalComunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.

Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d'un marc epistemològic i identificant i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 
Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 
Grau Ciències Socials
 
Que els estudiants puguin analitzar críticament , sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.
 

Competències específiques

 

Grau Relacions Laborals

Valorar el treball com a fenomen històric i cultural

 
Entendre el treball com a valor amb conseqüències per a l'acció social
 
Grau Ciències Socials 
 
Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per analitzar , avaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.
 
 

Objectius Mòdul 1:

 

- Obtenir una visió del valor del treball i del valors laborals

- Conèixer el carácter sociohistòric i cultural del significat i el valor del treball

- Analitzar les implicacions aixològiques de la transformació contemporànea del món del treball

 

Objectius Mòdul 2:

- Conèixer el paper central que el treball té en les nostres societats i en la nostra vida individual.
- Conèixer els principals enfocaments teòrics que s'han elaborat per analitzar el fenomen del treball.
- Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball remunerat
- Examinar els principals elements que defineixen la problemàtica del treball no remunerat
- Avaluar l'impacte de dimensions com la classe social, el gènere i l'etnicitat en el món del treball.

 

Objectius Mòdul 3:

 

- Contextualitzar i entendre la desocupació com un fenomen complex de naturalesa econòmica, política, social i psicològica.
- Conèixer els principals indicadors d'atur a nivell nacional i internacional.
- Detectar l'abast i les limitacions en els mesuraments de la desocupació i en la interpretació de les dades d'atur.
- Comprendre la relació de la desocupació amb la pobresa, la precarietat i l'exclusió social.
- Conèixer l'evolució històrica de la investigació psicosocial sobre els impactes i conseqüències de la desocupació, la qual s'inicia en la dècada dels 30 del segle XX i es perllonga fins al dia d'avui.
- Distingir els diferents models o aproximacions teòriques sobre l'impacte psicosocial de la desocupació.
- Reconèixer els resultats empírics recents relatius a l'estudi dels impactes psicosocials de la desocupació.

 

Objectius Mòdul 4:

 

- Comprendre la Responsabilitat Social Corporativa i l'Ètica a les Organitzacions com propostes per convertir el capitalisme en un sistema d'organització de la producció respectuós amb el medi ambient, la comunitat en què opera i les condicions laborals del treballador/a.
- Analitzar el teletreball, la seva definició i conseqüències sociolaborals, com una nova forma d'organitzar l'activitat laboral.
- Entendre el teletreball com una conceptualització alternativa a la imatge tradicional que fem servir del treball.

 

 

Amunt

El contingut de l'assignatura Sociopsicologia del treball s'agrupa en els següents mòduls didàctics:

 

Mòdul didàctic 1: El treball com valor en les societats humanes.

- Valor, treball i societat
- La llarga marxa cap a la societat del treball

- La centralització social, cultural i personal del treball

- El treball, un valor en metamorfosi
 

Mòdul didàctic 2: Sociopsicologia del treball remunerat i no remunerat

 
- El treball remunerat
- El treball no remunerat
- Classe, gènere, etnicitat i treball
 

Mòdul didàctic 3: Treball i Desocupació al segle XXI

- L'atur/Desocupació i la seva mesura

- El impacte psicosocial de la desocupació: consideracions generals

 

Mòdul didàctic 4: Nous Capitalismes i noves conceptualitzacions del treball

- Capitalismes futurs
- Teletreball

Amunt

Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball DAISY
Sociopsicologia del treball EPUB 2.0
Sociopsicologia del treball MOBIPOCKET
Sociopsicologia del treball KARAOKE
Sociopsicologia del treball XML
Sociopsicologia del treball HTML5
Sociopsicologia del treball PDF
Sociopsicologia del treball OAI-MPH

Amunt

El material de l'assignatura Sociopsicologia del treball és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un suspès (3).
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt