Dret del treball individual I Codi:  13.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret Individual del Treball I es la primera part de l'estudi de les diverses dimensions de la relació de treball per compte aliena (que es complementa amb l'assignatura obligatòria Dret Individual del Treball II). En aquesta assignatura es fa una aproximació a l'origen històric d'aquesta branca del dret i també es fa incidència en les seves fonts normatives i, en particular, en la manifestació privilegiada de la acció col·lectiva: el conveni col·lectiu.

 

Aquest marc conceptual permet iniciar l'anàlisi de la relació de treball per compte aliena, identificant els paràmetres que la defineixen i delimitant les figures contractuals que no poden qualificar-se com a tal. També es fa esment a la definició "treballador" i "empresari", als instruments que faciliten l'accés al mercat de treball, així com els elements que caracteritzen a aquesta relació contractual.

 

Es presta molta atenció a les diverses modalitats contractuals i es fa un estudi en profunditat del règim jurídic del salari i la jornada de treball, així com de les altres condicions contractuals i drets que com a mínim han de gaudir tots els treballadors.

 

Aquesta assignatura es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que està duent a terme els Tribunals i en particular, el Tribunal Constitucional, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.

 

Cal dir que el règim jurídic de les vicissituds contractuals (modificació, suspensió i extinció del contracte) seran objecte d'estudi a l'assignatura "Dret Individual del Treball II".

Amunt

L'assignatura "Dret del Treball Individual I" guarda estreta relació amb altres assignatures.

Amb el Dret Públic, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica.

Amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral intervé tant en les relacions individuals com a col·lectives, i pel que respecta ala Seguretat Socialés gestionada per ens estatals autònoms, o en el seu cas ens autonòmics; i amb l'assignatura "Dret de l'Empresa" i, en concret, el Dret Civil, ja que la relació individual de treball es basa en el contracte de treball al qual li és d'aplicació la teoria general del contracte civil. Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar temes de la present.

Amunt

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores dela Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores dela Seguretat Social, etc.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret Constitucional i Administratiu, així com Dret Civil i Dret Mercantil. 

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures "Introducció al Dret", "Dret Públic" i "Dret de l'Empresa".

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Amunt

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.

- Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a a supòsits fàctics.

- Capacitat per elaborar, implementar i avaluar les polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

- Adquirir algunes nocions històriques fonamentals per a comprendre les raons de l'existència d'aquesta branca del Dret.

- Dominar el joc del sistema de fonts en dret del treball, doncs, a diferència d'altres disciplines jurídiques, la participació activa dels agents socials propicia l'existència dels convenis col·lectius i altres manifestacions derivades.

- Conèixer la intel·ligència de la regulació legal vigent relativa a les condicions laborals mínimes de què han de gaudir tots els treballadors: salari, jornada de treball, etc.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continua d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

Amunt

L'assignatura es divideix en quatre unitats d'aprenentatge.

- La primera unitat d'aprenentatge gira entorn del contracte de treball, o relació individual de treball, i comprèn els mòduls didàctics 1 i 2. En aquest bloc, s'estudien els orígens històrics i les fonts del Dret de Treball.

- La segona unitat d'aprenentatge es correspon amb els mòduls didàctics 3 i 4 i aborda la qüestió relativa als subjectes del contracte de treball, així com les especificitats de les anomenades relacions laborals especials.

- La tercera unitat d'aprenentatge, integrada pel mòdul didàctic 5, estudia bàsicament els elements que possibiliten el naixement de la relació contractual.

- La quarta unitat d'aprenentatge treballa al mòdul didàctic 6 i analitza el conjunt de drets i obligacions que ostenta cadascú dels subjectes contractants en un moment donat.

Amunt

Contractació temporal a l'Administración Pública: última jurisprudència Audiovisual
Els processos d' estabilització del personal no permanent en el sector públic Audiovisual
Aspectes laborals de la llei de contractes del sector públic Audiovisual
Treballadors indefinits no fixes Audiovisual

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilitala Universitat.

És important tenir en compte que pel seguiment de les Unitats d'Aprenentatge 3 i 4, i tal i com s'especificarà a les corresponents Guies d'Estudi, caldrà complementar els materials didàctics amb la informació continguda a diverses bases de dades de la biblioteca.

Així mateix, és recomanable que aquest material es complementi amb un manual de consulta. Els més adequats ens semblen els següents:

- "Dret del Treball" de Gala Duran, C. i Beltran de Heredia, I., Barcelona, Huygens.

- " Dret del Treball " de Montoya Melgar, A., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret del Treball " de Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García Murcia, J., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret del Treball " d'Alonso Olea, M.; Cases Baamonde, M.E., Madrid, Civitas.

 

Existeixen altres bons manuals que s'esmenten en la bibliografia continguda en els mòduls.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents.

La normativa bàsica (no única) que ha de manejar, a més dela Constitució Espanyola, és la següent:

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).

- Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt