Dret del treball col·lectiu Codi:  13.516    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret Col·lectiu del Treball, també anomenat Dret Sindical, es centra en l'estudi de les normes jurídiques que regulen les relacions entre els sindicats o altres organitzacions de representació dels treballadors i els empresaris o altres organitzacions que els representen.

 

El contingut de les Unitats d'Aprenentatge que conformen aquesta assignatura es centra en les diverses manifestacions de la llibertat sindical i l'associacionisme empresarial, els mecanismes de representació dels treballadors a l'empresa (unitaris i sindicals), la negociació col·lectiva i, finalment, en el dret de conflictes col·lectius, en general, i la vaga, en particular, i el tancament patronal.

 

Aquesta assignatura es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que està duent a terme els Tribunals, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.

 

Amunt

L'assignatura "Dret del Treball Col·lectiu" guarda estreta relació amb altres assignatures. Amb el Dret Públic, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral té un paper rellevant en les relacions col·lectives; i amb el Dret del Treball Individual ja que el contracte de treball també juga un paper important. Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar temes de la present.

Amunt

Les relacions laborals i l'oposició d'interessos que les caracteritzen fan del conflicte un fenòmen habitual quan es parla del Dret Col·lectiu del Treball. 

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral. 

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores dela Seguretat Social, etc.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret Constitucional i Administratiu, així com Dret Civil i Dret Mercantil.

Amunt

És recomanable haver superat les assignatures "Introducció al Dret", "Dret Públic" i "Dret de l'Empresa".

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Amunt

 

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 - Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.

- Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a a supòsits fàctics.

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

 

Totes aquestes competències es concreten en l'objectiu de que es conegui i es comprengui:

- La importància històrica de l'associació obrera com a remei a la qüestió social i la desigualtat intrínseca a la relació de treball per compte d'altri. 

- El sentit constitucional del dret a la llibertat sindical i la rellevància que per a la seva comprensió té la llibertat sindical individual en la seva manifestació positiva i negativa, així com la llibertat sindical col·lectiva. 

- El concepte legal de sindicat, la funció que té assignada i els efectes jurídics que es deriven de la seva representativitat. 

- La configuració legal de les associacions empresarials. 

- Els diversos canals de representació dels interessos del personal i dels sindicats en l'empresa.

- El concepte de conveni col·lectiu estatutari i altres manifestacions derivades de la negociació col·lectiva.

- La diferenciació conceptual entre el conflicte col·lectiu d'interessos i el jurídic, així com els diversos canals habilitats per a la seva solució pacífica.

- El sentit constitucional de la vaga i el tancament patronal com a instruments no pacífics de confrontació entre treballadors i empresaris.

 

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en les següents Unitats d'Aprenentatge següents:

 

Unitat 1. Llibertat Sindical i Associacions Empresarials

-       La llibertat sindical: evolució històrica i reconeixement constitucional.

-       La llibertat sindical: definició i contingut.

-       Fonts de la llibertat sindical

-       Manifestacions de la llibertat sindical

-       La llibertat sindical individual

-       La llibertat sindical col·lectiva o autonomia sindical.

-       La llibertat sindical dels funcionaris públics.

-       Les associacions empresarials.

 

Unitat 2. La Representació dels Treballadors a l'Empresa

-       El doble canal de representació dels treballadors a l'empresa.

-       La representació unitària.

-       La representació sindical a l'empresa.

-       El dret de reunió dels treballadors.

-       El comitè d'empresa europeu.

-       Altres canals de representació dels treballadors.

-       La representació dels funcionaris públics.

 

Unitat 3. La Negociació Col·lectiva

-       Evolució històrica i funció de la negociació col·lectiva

-       Concepte i marc normatiu

-       La determinació de la unitat negociadora y del conveni aplicable.

-       La legitimació per negociar

-       El procediment de negociació del conveni col·lectiu.

-       El contingut del conveni col·lectiu

-       La dinàmica aplicativa del conveni.

-       Els acords i pactes d'empresa

-       La negociació col·lectiva extraestatutària

-       La negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública.

-       La negociació col·lectiva a la Unió Europea

 

 

Unitat 4. Els conflictes col·lectius, la vaga i el tancament patronal.

-       El conflicte col·lectiu.

-       La vaga: definició i evolució.

-       Fonts i règim jurídic del dret de vaga.

-       Caracterització del dret de vaga.

-       Tramitació del dret de vaga: elements formals.

-       Il·licitud de la vaga.

-       Fi de la vaga.

-       Efectes de la vaga sobre la relació laboral del vaguista.

-       El tancament patronal.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilitala Universitat.

Així mateix, és recomanable que aquest material es complementi amb un manual de consulta. Els més adequats ens semblen els següents:

- " Dret Sindical" d'Ojeda Avilés, A., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret Sindical " de Sala Franco, T. i Albiol Montesinos, I. Tirant Lo Blanch, València.

- " Dret del Treball " d'Alonso Olea, M.; Cases Baamonde, M.E., Madrid, Civitas.

Existeixen altres bons manuals que s'esmenten en la bibliografia continguda en els mòduls.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents.

La normativa bàsica (no única) que ha de manejar, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).

- Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).

- Reial Decret-Llei sobre relacions de treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).

- Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt