Política i direcció de persones Codi:  13.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

No podem imaginar les organitzacions sense la presència de les persones. Les organitzacions es defineixen, de fet, com a conjunts sistèmics i integrats d'éssers humans que cooperen. La manera com s'articulin els seus comportaments pot variar en múltiples dimensions i, al seu torn, està condicionat per les polítiques i els processos de govern que les organitzacions implementen per gestionar el talent humà. Per això, el component humà no es pot considerar com un cost empresarial que hagi de ser minimitzat, sinó que s'ha d'entendre com un factor que determina la competitivitat i l'èxit de l'organització. Són aquestes idees les que posen en relleu l'exigència de replantejar la manera de gestionar-ho a les organitzacions, ja que, com a recurs estratègic que és, necessita mecanismes específics de gestió, que n'aprofitin el potencial.

Política i Direcció de Persones ofereix la visió de la direcció de persones pròpia de l'alta direcció d'una organització. Per tant, el treball de les persones s'analitza en relació al conjunt de l'estratègia de l'organització i del seu desenvolupament global en un entorn competitiu específic. El seu focus, doncs, no és l'explicació tècnica de les activitats que realitzen els departaments de direcció de persones (selecció, retribució, desenvolupament, etc.), ni la tasca de gestió de persones que dia a dia desenvolupen els supervisors i les supervisores de qualsevol nivell jeràrquic. L'interès de l'assignatura se centra, en contrast, en una visió molt més general: comprendre com l'entorn actual de les organitzacions (la societat del coneixement) condiciona la manera en què cal dur a terme la direcció de persones, trobar un adequat encaix entre l'estratègia de l'empresa i la seva política de persones, fer que aquestes polítiques permetin desenvolupar capacitats valuoses per a competir i, finalment, comprendre la rellevància de l'ètica i la diversitat en la direcció de persones.

Amunt

L'assignatura Política i Direcció de Persones (PDP), de 6 crèdits, manté una clara relació amb diverses assignatures dels plans d'estudis de Relacions Laborals i Ocupació (RLO), en la que és obligatòria, i d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), en la que és optativa.

En primer lloc, PDP és un complement essencial de l'assignatura Persones i Organitzacions. Persones i Organització constitueix una introducció transversal a la relació que s'estableix entre les persones i les organitzacions en què treballen, per la qual cosa tracta aspectes como el comportament organitzatiu, les funcions de l'àrea de recursos humans i les relacions laborals. PDP, per la seva banda, dóna una visió estratègica de la gestió de persones, per la qual cosa el seu enfocament és més propi de l'alta direcció que no pas dels directius de RRHH o dels coordinadors d'equips.

D'altra banda, en la mesura PDP ofereix una visió estratègica de la funció de RRHH, permet concretar algunes idees presentades en l'assignatura de Direcció Estratègica, especialment en el seu mòdul dedicat a l'anàlisi interna i la implantació de les estratègies.

PDP també manté relació amb l'assignatura Gestió i Desenvolupament de RRHH, que presenta pràctiques concretes de desenvolupament de persones que permeten dur a terme les estratègies.

Finalment, el mòdul dedicat a la conciliació professional i personal estableix un marcat vincle amb l'assignatura optativa de RLO, Gènere i Treball, la qual inclou l'estudi de les polítiques i plans d'igualtat i de les mesures de conciliació en les noves formes d'ocupació.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta de manera natural en la funció de direcció de persones o direcció de recursos humans, però també és valuosa per a persones que ocupin càrrecs d'alta responsabilitat directiva en qualsevol organització, ja que tots dos grups de professionals han de comprendre el valor competitiu de les persones i desenvolupar estratègies de recursos humans adequades.

Amunt

Per superar aquesta assignatura no cal cap requisit previ. No obstant això, serà molt útil que s'hagi superat prèviament l'assignatura Persones i Organitzacions, atès que és introductòria a la direcció de recursos humans. També recomanem haver cursat Direcció Estratègica, ja que presenta conceptes sobre l'anàlisi i la formulació estratègica que poden ser d'utilitat a Política i Direcció de Persones

Amunt

Per matricular aquesta assignatura no hi ha cap requisit previ. No obstant això, serà molt útil que els estudiants hagin superat prèviament l'assignatura Persones i Organitzacions. També recomanem que hagin cursat Direcció Estratègica.

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima

 

Les competències específiques del grau en Relacions Laborals i Ocupació que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut, tot aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

La competència específica del grau d'Administració i Direcció d'Empreses que es treballa és:

 • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

 

En el marc de l'assignatura, aquestes competències es concreten en els següents objectius d'aprenentatge:

 1.  Explicar l'evolució de la gestió de persones cap a un enfocament estratègic i centrat en les capacitats organitzatives.
 2. Analitzar com es crea la relació entre persones i organització i descriure els principals tipus de relació.
 3. Explicar com la direcció de persones contribueix al desenvolupament i manteniment d'avantatges competitius basats en el coneixement, les destreses i les capacitats.
 4. Dissenyar un sistema de direcció de persones equilibrat.
 5. Dissenyar un mapa estratègic i un quadre de comandament per al seguiment de l'estratègia de persones d'una organització.
 6. Valorar la importància de l'ètica i la diversitat en la direcció de persones.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura tracten de recollir el que implica desenvolupar una gestió estratègica de les persones en les organitzacions. En concret, els materials didàctics s'estructuren en quatre mòduls:

1. La direcció de persones i la seva importància estratègica

 • La direcció de persones en la societat del coneixement
 • Les persones com a fonament de les estratègies organitzatives
 • Els coneixements, les destreses i les capacitats com a fonts d'avantatge competitiu
 • Determinants del rendiment personal
 • Identificant les persones clau de l'organització
 • El caràcter col·lectiu del factor humà

2. Un sistema per a la direcció de persones

 • La relació entre les persones i l'organització
 • La gestió de les relacions: riscos i potencial
 • Dissenyant el sistema de direcció de les persones a l'organització
 • El disseny del sistema de direcció de persones

3. El quadre de comandament en la direcció de persones

 • El quadre de comandament com a eina de direcció
 • La construcció d'un quadre de comandament
 • El quadre de comandament en la direcció de persones

4. Ètica i diversitat en la direcció de persones

 • Implicacions ètiques de la direcció de persones
 • El respecte a les diferències i la gestió de la diversitat
 • Dos exemples de sistemes equilibrats de direcció de persones

Amunt

Anàlisi interna de l'empresa PDF

Amunt

El material didàctic es composa de quatre mòduls didàctics i ha estat elaborat pels professors Gonzalo Sánchez Gardey i Jesús de Frutos Belizón. L'estudi dels mòduls didàctics és essencial per a la correcta consecució dels objectius d'aprenentatge de l'assignatura.

A aquests materials es podran afegir altres recursos obligatoris i compementaris per ampliar els continguts.


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt