Dret del treball individual II Codi:  13.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Dret Individual del Treball II es la segona part de l'estudi de les diverses dimensions que es deriven de la relació de treball per compte aliena (y complementa l'assignatura obligatòria Dret Individual del Treball I).

 

En concret, en aquesta assignatura es fa un anàlisis de les diverses vicissituds que poden afectar a la relació contractual al llarg de la seva durada.

 

En primer lloc, es fa un anàlisis dels diversos mecanismes legals que permeten a treballadors i empresaris una adaptació del contingut del contracte a les circumstàncies que sobrevingudament poden afectar-lo, prestant especial atenció a la mobilitat funcional, el 'ius variandi' i a la modificació substancial de les condicions de treball.

 

En segon lloc, s'estudia el règim jurídic de la suspensió de la relació de treball i de l'excedència a partir dels elements conceptuals que caracteritzen aquestes institucions i la diversa tipologia de circumstàncies que poden motivar-les.

 

Finalment, es fa un estudi detallat dels diversos supòsits que provoquen l'extinció del contracte de treball i, en particular, es fa un anàlisis en profunditat del règim jurídic de l'acomiadament disciplinari i de l'extinció contractual per causes d'empresa, dels seus procediments i dels seus efectes. 

 

Amunt

L'assignatura "Dret del Treball Individual II" guarda estreta relació amb altres assignatures. Especialment amb l'assignatura "Dret del Treball Individual I", doncs, culmina l'estudi de la relació de treball per compte aliena, amb l'anàlisis de les vicissituds contractuals, la suspensió, l'excedència i finalment, l'extinció del contracte de treball.

En paral·lel, cal recordar que aquesta assignatura també té una estreta vinculació amb el Dret Públic i, en concret, amb el Dret Constitucional, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Administratiu perquè l'Administració Laboral intervé tant en les relacions individuals com a col·lectives, i pel que respecta a la Seguretat Social, aquesta és gestionada per ens estatals autònoms o, en el seu cas, ens autonòmics.

Així mateix, també té estrets vincles amb el Dret de l'Empresa i, en concret, el Dret Civil, ja que la relació individual de treball es basa en el contracte de treball al qual li és d'aplicació la teoria general del contracte civil. Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar les institucions jurídiques de la present.

Amunt

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores dela Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores dela Seguretat Social, etc.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret Constitucional i Administratiu, Dret Civil i Dret Mercantil, i molt especialment, la matèria que conforma l'assignatura "Dret del Treball Individual I".

Amunt

És  recomanable haver superat les assignatures "Introducció al Dret", "Dret Públic", "Dret de l'Empresa" i "Dret del Treball Individual I".

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 

  - Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 

- Capacitat per identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.

- Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 

- Adquirir les nocions fonamentals per a comprendre els instruments que disposen les parts del contracte de treball per adaptar el seu contingut als successius canvis que es poden produir al llarg de la seva durada; i, en particular, les diferències entre la mobilitat funcional, el 'ius variandi' i la modificació substancial de les condicions de treball.

 

- Conèixer les diferències entre la suspensió de la relació de treball i les excedències i els diversos supòsits en els que es poden plantejar cadascuna d'elles.

 

- Conèixer les causes, procediments i efectes derivats dels diversos supòsits d'extinció del contracte de treball i, en particular, de l'acomiadament disciplinari i de l'extinció per causes d'empresa i les seves modalitats.

 

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

 

L'avaluació continua d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

 

 

 

Amunt

 

L'assignatura es divideix en quatre unitats d'aprenentatge.

 

- La primera unitat d'aprenentatge gira entorn de les alteracions sobrevingudes del contracte de treball i comprèn el mòdul didàctic 1. En aquest bloc, s'estudien principalment, el règim jurídic dels canvis en els elements subjectius i objectius del contracte de treball.

 

- La segona unitat d'aprenentatge es correspon amb el mòdul didàctic 2 i aborda la qüestió relativa a la suspensió i l'excedència de la relació de treball.

 

- La tercera unitat d'aprenentatge, integrada pel mòdul didàctic 3, estudia els diversos supòsits que provoquen l'extinció de la relació de treball.

 

- La quarta unitat d'aprenentatge es treballa a partir dels mòduls didàctics 4 i 5 i analitza el règim jurídic dels l'acomiadaments disciplinari, objectiu i col·lectiu.

 

 

Amunt

Contractació temporal a l'Administración Pública: última jurisprudència Audiovisual
Els processos d' estabilització del personal no permanent en el sector públic Audiovisual
Aspectes laborals de la llei de contractes del sector públic Audiovisual
Treballadors indefinits no fixes Audiovisual

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilitala Universitat.

Així mateix, és recomanable que aquest material es complementi amb un manual de consulta. Els més adequats ens semblen els següents:

- "Dret del Treball" de Gala Duran, C. i Beltran de Heredia, I., Barcelona, Huygens.

- " Dret del Treball " de Montoya Melgar, A., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret del Treball " de Martín Valverde, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García Murcia, J., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret del Treball " d'Alonso Olea, M.; Cases Baamonde, M.E., Madrid, Civitas.

 

Existeixen altres bons manuals que s'esmenten en la bibliografia continguda en els mòduls.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents.

La normativa bàsica (no única) que ha de manejar, a més dela Constitució Espanyola, és la següent:

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).

- Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt