Dret fiscal Codi:  13.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura de Dret Fiscal té per objecte realitzar un estudi de les principals regles que permeten comprendre la figura de l'impost, tant des d'un punt de vista estàtic (elements essencials) com a dinàmic (aplicació dels tributs). Així mateix, s'examinen  les principals figures tributàries de la imposició sobre la renda i sobre el consum.

Al primer mòdul, per tant, es comença  per analitzar els elements essencials dels tributs, especialment els que permeten la quantificació dels impostos. Així, s'estudien  el fet imposable, les exempcions, els supòsits de no subjecció, la meritació, els contribuents i altres obligats tributaris. I també s'analitzen conceptes com la base imposable, la base liquidable, el tipus de gravamen i la quota tributària.

El segon mòdul es dedica a l'aspecte  dinàmic dels impostos, és a dir, als procediments tributaris o aplicació dels tributs. En aquest sentit, s'examinen  els principis generals i normes comunes sobre actuacions i procediments. I, a continuació, s'analitzen  els procediments de gestió tributària, inspecció tributària i recaptació tributària. Finalment, s'aborden  els recursos i reclamacions en l'àmbit tributari, així com les infraccions i sancions tributàries.

L'Impost  sobre la Renda de les Persones Físiques i l'Impost sobre Societats són estudiats al tercer mòdul de l'assignatura. Es tracta dels dos principals tributs que graven l'obtenció  de renda per residents al territori espanyol, tant per persones físiques com a jurídiques. S'estudien  els elements essencials de tots dos tributs: fet imposable, exempcions, subjectes passius, quantificació i gestió dels impostos.

I finalment, el quart mòdul de l'assignatura  analitza la imposició sobre el consum. S'estudien  els dos tributs d'aquest tipus que existeixen en el nostre sistema tributari: d'una banda, l'Impost  sobre el Valor Afegit (que grava el consum general) i, per l'altre , els Impostos Especials (que graven determinats consums específics). També aquí es realitza una anàlisi de cadascun  dels elements essencials de tots dos impostos.

Amunt

Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, proporciona una visió jurídica-fiscal dels diferents aspectes de l'empresa i del treball, que resulta bàsica per als professionals que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de les relacions laborals i l'ocupació. 

Amunt

El coneixement del sistema tributari resulta fonamental per al professional que exerceix la seva activitat en l'àmbit de les relacions laborals i l'ocupació, tant al sector privat com al públic, ateses les implicacions fiscals derivades de la relació entre empresa i treballador i la fiscalitat de les rendes empresarials i professionals

Amunt

L'estudi d'aquesta matèria requereix coneixements previs de qüestions bàsiques del Dret.

Amunt

És recomanable haver superat Introducció al Dret.

Amunt

Objectius

Els objectius que s'integren en aquesta assignatura es concreten en els següents:

- Identificar el concepte de fet imposable, la seva estructura, funcions, supòsits de no subjecció, exempcions i meritació, així com la noció d'obligat tributari i les diverses classes existents en el nostre ordenament.

- Reconèixer els aspectes fonamentals dels elements de quantificació dels impostos, especialment, la base imposable, la base liquidable, el tipus de gravamen i la quota tributària.

- Entendre els principis generals de l'aplicació dels tributs, així com les normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris.

- Comprendre les característiques principals i les fases del procediment de gestió tributària, del procediment d'inspecció tributària, dels procediments de recaptació tributària, dels recursos i reclamacions tributàries i de les infraccions i sancions tributàries.

- Delimitar el fet imposable, exempcions, subjectes passius, base imposable, base liquidable i quota tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 - Dominar la imposició sobre la renda de les persones jurídiques residents al territori espanyol, especialment en relació amb els ajustos fiscals sobre el resultat comptable per obtenir la base imposable de l'Impost sobre Societats.

 - Entendre la regulació de l'Impost sobre el Valor Afegit, el seu fet imposable, subjectes passius i la seva quantificació.

 - Comprendre el mecanisme per determinar l'import dels diversos Impostos Especials, fonamentalment dels Impostos Especials de Fabricació.

Competències

Per la seva banda, la competència transversal que es treballa en aquesta assignatura és la següent:

- Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

I les competències específiques són:

- Capacitat per analitzar la realitat social des de la perspectiva del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

- Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

Mòdul 1. Quantificació dels impostos

1.1. Fet imposable i obligats tributaris

1.2. Base imposable, tipus de gravamen i quota tributària

Mòdul 2. Aplicació dels tributs

 2.1. Els procediments tributaris

2.2. Gestió, inspecció i recaptació tributària

2.3. Recursos i sancions tributàries

Mòdul 3. Imposició sobre la renda

 3.1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

3.2. Impost sobre Societats

Mòdul 4. Imposició sobre el consum

 3.1. Impost sobre el Valor Afegit

3.2. Impostos Especials

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts. A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt