Problemàtiques psicosocials del món contemporani Codi:  13.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és una assignatura que pretén presentar una sèrie de problemàtiques socials i culturals relacionades amb el mercat laboral. S'atendrà fonamentalment a les transformacions més recents que el capitalisme flexible ha introduït al món del treball, per poder arribar a identificar i conèixer els efectes psicosocials que comporta la nova realitat del treball que actualment s'està perfilant.


Amunt

Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és una assignatura obligatòria de 6 crèdits. Conjuntament amb Sociopsicologia del treball, Teoria de les relacions laborals, Polítiques Sociolaborals i Negociació i Gestió del conflicte a les organitzacions conformen la vessant més psicosocial dintre de les assignatures obligatòries del grau.

Amunt

L'assignatura Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani proporciona les eines teòriques imprescindibles, les claus d'interpretació més importants i els criteris epistemològics clau que articulats amb les optatives del grau permetin a l'estudiant poder desenvolupar-se en entorns laborals i professionals relacionats amb les diferents mencions del Grau.

Amunt

Al tractar-se d'una assignatura obligatòria no es necessari cap coneixement previ.

Amunt

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 

-       Capacitat para buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-       Capacitat para analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.

-       Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

-       Capacitat  per a l'anàlisi crític i la síntesi.

 

 

Las competències específiques  d'aquesta assignatura són les següents:

-       Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

-       Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals, que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i les exigències legals.

-       Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

-       Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i  inserció laboral.

Destaquen como objectius generals de l'assignatura els següents:

  • Examinar les transformacions històriques i les crítiques que ha rebut el sistema capitalista i l'impacte que el capitalisme i els seus correlats socials tenen sobre la vida de l'ésser humà..
  • Resumir les principals iniciatives que s'han proposat per frenar les transformacions socials que suposa la nova realitat del treball.
  • Indagar en el concepte de globalització i de precarització, explicitant la multiplicitat de les seves dimensions, per arribar a conèixer les conseqüències que tenen sobre el mercat de treball.
  • Conèixer les principals diferències que existeixen entre homes i dones al mercat laboral i comprendre per què les dones tenen una posició subordinada en aquest àmbit.
  • Atendre a la realitat laboral de la població jove, per identificar les seves situacions de desavantatge i, en alguns casos, de discriminació al mercat laboral.

Amunt

Els continguts de l'assignatura es troben lligats a cadascuna de les activitats. També es pot accedir a ells a l'apartat de recursos de l'aula.

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura Problemàtiques Psicosocials del Món Contemporani és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos es troben en format web i treballen els objectius i resultats d'aprenentatge de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt