Dret processal laboral Codi:  13.530    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

El dret processal laboral és el conjunt sistemàtic de normes que regulen les activitats de prestació jurisdiccional i els procediments previstos per la llei per a dirimir els conflictes en la branca social del dret. S'hi inclouen tot un seguit de mecanismes de solució dels conflictes laborals mitjançant el procés laboral, que és una institució jurídica creada per a formalitzar i dirimir conflictes de treball davant un jutge instituït per l'Estat, amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat del dret, la tutela del qual es demana.

 

L'origen de la jurisdicció social coincideix amb el de la primera legislació obrera (finals del segle XIX), tenint en compte que la jurisdicció civil era inadequada per a resoldre litigis laborals, i és que els treballadors desconfiaven d'una justícia llarga, costosa i complicada com la civil. Després d'una primera Llei de tribunals industrials de 1908, i successives reformes legislatives, l'actual text regulador és la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

El dret processal laboral el componen tot un seguit de principis i normes. Els principis que l'identifiquen són en alguns casos coincidents amb els principis civils, però en altres casos es tracta de principis propis i autòctons, diferents del procés civil, que procuren compensar la desigualtat substancial en què es troba el treballador socialment i econòmicament, i garantir així la salvaguarda del seu dret a la tutela judicial efectiva. Respecte de les normes, està integrat bàsicament per la Llei reguladora de la jurisdicció social, si bé amb caràcter supletori a aquesta s'ha d'acudir a la Llei d'enjudiciament civil o a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Es tracta, en tot cas, de normes de dret necessari absolut, immodificables per les parts.

 

Per a dur a terme la seva funció, el dret processal laboral s'ha de valer de la jurisdicció social, composta per jutges i tribunals independents encarregats de jutjar i de fer executar el que s'ha jutjat, i que tenen la funció de resoldre conflictes jurídics individuals i col·lectius, que siguin objecte de la branca social del dret.

 

L'objecte d'aquesta assignatura recau en l'estudi de les particularitats d'aquesta branca de la jurisdicció, prestant especial atenció a la jurisdicció social; el procés laboral com a mecanisme de solució dels conflictes jurídics; els principis que informen el procés laboral; les parts que intervenen en el mateix; l'objecte del procés; el règim de les actuacions processals així com el temps, lloc i forma per a la seva pràctica; els actes d'evitació del procés; el procés ordinari i el monitori, les modalitats processals especials; els recursos i l'execució en el procés laboral.

 

Amunt

L'objectiu és que l'estudiant adquireixi els coneixements fonamentals del dret processal laboral, i de les seves institucions nuclears, i que tingui la capacitat d'interrelacionar aquests coneixements i d'aplicar-los a supòsits concrets utilitzant com a eines bàsiques la interpretació de les lleis processals i la jurisprudència.

Amunt

La intenció d'aquesta assignatura és habilitar l'estudiant perquè adquireixi els coneixements i les capacitats necessaris a l'hora d'exercir funcions de representació i de defensa processal, però també habilita per a l'assessorament judicial de persones individuals, sindicats i empreses.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures: Introducció al Dret, Introducció al Dret Processal, Dret Públic, Dret de l'Empresa, Dret del Treball Individual I, Dret del Treball Individual II, Dret Col·lectiu, Dret de la Seguretat Social I i Dret de la Seguretat Social II.

Amunt

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Tal i com es detalla a l'apartat corresponent d'aquest Pla Docent, els estudiants que no segueixin l'AC, o bé, que seguint-la no l'hagin superat, hauran de superar l'assignatura a través d'un examen oral (mitjançant videoconferència).

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 

-          Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

-          Capacitat per comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 

 

I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

-          Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

-          Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

-          Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels Tribunals.

 

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 

-          Conèixer i estudiar les institucions bàsiques del règim jurisdiccional laboral, reguladores dels conflictes laborals, així com els diversos procediments de solució.

-          Capacitat per identificar, interpretar i aplicar la normativa processal a cada situació.

-          Dotar a l'estudiant dels instruments bàsics imprescindibles per a l'exercici professional en l'àmbit concret del Dret Processal Laboral.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so)".

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents:

 

Mòdul 1. La Jurisdicció Social.

1. La jurisdicció social: concepte, Orígens i evolució de la Jurisdicció Social i Extensió i límits de l'ordre jurisdiccional social. 

2. La competència dels òrgans jurisdiccionals socials

3. El procés laboral i els seus principis informadors.

4. Les parts en el procés laboral

5. L'objecte del procés laboral

6. El règim de les actuacions processals

7. Les activitats prèvies d'evitació del procés

 

Mòdul 2. El procés ordinari.

1. Iniciació del procés.

2. Judici oral: fases.

3. La sentència.

 

Mòdul 3. Les modalitats processals especials

 1. Composició de conflictes derivats del contracte de treball: Conflictes derivats de l'exercici empresarial del seu poder disciplinari o d'organització del treball i Conflictes derivats de l'extinció del contracte.

2. Composició de conflictes derivats de les relacions col·lectives o de naturalesa "sindical": eleccions sindicals, Conflictes col·lectius, Impugnació de conveni col·lectius i Impugnació d'estatuts dels sindicats i de les associacions empresarials o la seva modificació.

3. Composició de conflictes sorgits per la intervenció de l'Autoritat laboral en les relacions laborals: Procediment d'ofici, Impugnació d'actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social, amb exclusió dels prestacionals i Impugnació de les resolucions administratives que deneguen el registre d'estatuts de sindicats o organitzacions empresarials.

4. Conflictes en matèria de Seguretat Social

5. Tutela dels drets fonamentals i altres llibertats públiques

 

Mòdul 4. Els recursos en el procés laboral

1. Aproximació general al sistema de recursos en la normativa processal laboral. Funció i classificació.

2. El recurs de reposició

3. El recurs directe de revisió

4. El Recurs de suplicació

5. Els recursos de cassació

6. El recurs de queixa

7. La revisió de sentències i laudes arbitrals fermes. El procés d'error judicial

 

Mòdul 5. Execució en el procés laboral

1. Normativa d'aplicació.

2. Títols executius.

3. Principis de l'execució.

4. Òrgan competent per a conèixer sobre l'execució.

5. Les parts en l'execució.

6. Terminis en l'execució.

7. Acumulació d'execucions.

8. Fases de l'execució.

9. Suspensió de l'execució.

10. Execució parcial.

11. Execució dinerària.

12. Execució de sentències d'acomiadament.

13. Processos d' execució laboral amb singularitats.

14. Costes en l'execució.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents. La normativa bàsica (no única) que ha d'emprar-se, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

 • Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març), amb les seves posteriors modificacions.
 • Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).
 • Reial Decret-Llei sobre Relacions de Treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).
 • Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).
 • Llei General de la Seguretat Social (Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt