Retencions fiscals i gestions tributàries Codi:  13.534    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura (Retencions fiscals i gestions tributàries) s'analitzen una sèrie qüestions que són de gran utilitat des del punt de vista pràctic de l'aplicació dels tributs. Tant les retencions i altres pagaments a compte com tot el conjunt d'obligacions tributàries formals (incloent-hi les obligacions comptables,de facturació i de presentació de declaracions) són temes que afecten el desenvolupament diari de les activitats econòmiques i de les relacions dels ciutadans amb l'Administració tributària.

Per això, aquesta assignatura comprèn un primer mòdul en què s'aborda l'estudi del conjunt de pagaments a compte. Es dedica una especial atenció a les retencions i als ingressos a compte, sobretot els relatius als rendiments del treball en l'IRPF, i també s'analitzen els pagaments fraccionats. Així mateix, s'estudia el règim sancionador que pot afectar a tals qüestions.

El segon mòdul es dedica a les obligacions comptables i de facturació. D'una banda, s'hi analitzen els llibres registre que s'han de portar i conservar, tant a efectes de l'IRPF com de l'IVA. I, d'altra banda, s'estudia el paper de la comptabilitat, a efectes fonamentalment de la determinació de la base imposable de l'IS. Així mateix, el segon bloc d'aquest mòdul se centra en les obligacions de facturació; en relació amb les que s'estudia el règim jurídic i es dedica una especial atenció a la factura electrònica.

En el tercer mòdul s'analitza la presentació de declaracions tributàries. Concretament, en primer lloc, es diferencien les figures de la declaració tributària i l'autoliquidació tributària, que tenen un règim jurídic i uns efectes diversos. A continuació, s'aborda l'estudi de dues eines molt útils en relació amb aquesta matèria: els programes informàtics d'ajuda per a l'emplenament de les declaracions tributàries i la regulació dels esborranys de declaració tributària. Per últim, l'anàlisi se centra en la presentació de declaracions tributàries per via electrònica.

Finalment, l'últim mòdul d'aquesta assignatura es dedica a les obligacions tributàries formals, en sentit estricte. D'una banda, s'examina la normativa relativa a les obligacions censals. I, de l'altra, s'estudia el règim jurídic de les obligacions relatives al domicili fiscal. I també s'analitzen les normes que regulen les obligacions relatives al número d'identificació fiscal. Finalment, s'aborda l'estudi del conjunt d'obligacions d'informació que hi ha en l'actualitat en el nostre ordenament jurídic.

Amunt

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, complementa la formació bàsica rebuda en matèria fiscal i es inclosa dins la menció d'asesoria juridico-laboral del grau en Relacions Laborals i ocupacion.

Amunt

El coneixement del sistema tributari resulta fonamental per al professional que exerceix la seva activitat en l'àmbit de les relacions laborals i l'ocupació, tant al sector privat com al públic, ateses les implicacions fiscals derivades de la relació entre l'empresa i el treballador i la fiscalitat de les rendes empresarials i professionals.

Amunt

L'estudi d'aquesta matèria requereix coneixements previs de qüestions bàsiques de fiscalitat.

Amunt

És recomanable haver superat Dret Fiscal.

Amunt

Competències i objectius

 

Competències

 

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

- Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Per la seva banda, les competències específiques són les següents:

- Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, Seguretat Social i protecció social complementària.

- Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals.

Objectius:

 

Totes aquestes competències es concreten en els següents objectius generals:

 

1. Assimilar la regulació dels pagaments a compte, especialment de les retencions i els ingressos a compte de l'IRPF sobre els rendiments del treball.

 

2. Conèixer les regles essencials relacionades amb els pagaments fraccionats i el règim sancionador en matèria de retencions i ingressos a compte.

 

3. Identificar els trets essencials de la regulació dels llibres-registre fiscals i la comptabilitat per a determinar la base imposable de l'IS.

 

4. Delimitar la normativa referent a les obligacions de facturació, especialment pel que fa a les factures electròniques.

 

5. Reconèixer i diferenciar les normes sobre la declaració i l'autoliquidació tributària, i els seus efectes jurídics diversos.

 

6. Dominar el concepte i les característiques dels programes informàtics d'ajuda per a l'emplenament de declaracions tributàries, l'esborrany de declaració i la presentació de declaracions per via telemàtica.

 

7. Entendre el concepte i règim jurídic de les obligacions censals i de les relatives al domicili fiscal i al número d'identificació fiscal.

 

8. Comprendre les característiques més importants que posseeixen les diverses obligacions d'informació que hi ha en l'actualitat.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

Mòdul didàctic 1: Retencions i ingressos a compte

 

1. Els pagaments a compte

2. Les retencions i els ingressos a compte

3. Els pagaments fraccionats

4. Règim sancionador

 

Mòdul didàctic 2: Obligacions comptables i de facturació

 

1. Els llibres registre fiscals

2. La comptabilitat a efectes fiscals

3. Les obligacions de facturació

4. La facturació electrònica

 

Mòdul didàctic 3: Presentació de declaracions tributàries

 

1. La declaració i l'autoliquidació tributària

2. Els programes informàtics d'ajuda

3. L'esborrany de declaració

4. La presentació per via telemàtica

 

Mòdul didàctic 4: Obligacions tributàries formals

 

1. Les obligacions censals

2. Les obligacions relatives al domicili fiscal

3. Les obligacions relatives al número d'identificació fiscal

4. Les obligacions d'informació

Amunt

Amunt

El material docent de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització de les proves d'avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d'estudi (GES), els exercicis proposats als mòduls, els recursos complementaris que es poden trobar a l'aula i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts.

Rebreu al vostre domicili el material de referència bàsica en suport paper amb els quatre mòduls.

A més, resulta imprescindible l'ús de textos normatius per a l'estudi d'aquesta matèria.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt