Psicologia de les organitzacions Codi:  13.535    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura Psicologia de les Organitzacions suposa una introducció a l'interrogant que planteja la relació entre el comportament humà, les organitzacions i les institucions. Ens ofereix un conjunt de coneixements sobre la conducta humana en el marc organitzatiu o institucional que ens permetrà entendre els processos psicosocials més importants que es poden generar en aquests contextos. Això ens proporcionarà les claus teòriques i conceptuals necessàries per comprendre el funcionament i la complexitat d'aquests processos de cara a dissenyar i portar a terme una adequada intervenció organitzacional.

Amunt

Psicologia de les Organitzacions és una assignatura de 6 crèdits. Juntament amb Sociopsicologia del Treball constitueixen dues de les assignatures més importants del perfil de psicologia de les organitzacions i del treball.

Amunt

La Psicologia de les Organitzacions pot actuar en qualsevol col·lectiu humà que es dirigeixi vers un objectiu: des d'una empresa amb ànim de lucre fins a una organització amb finalitats humanitàries. Les funcions d'un/a especialista en el comportament humà a qualsevol organització poden ser: selecció, avaluació i orientació professional; formació i desenvolupament, estudi de les condicions psicosocials del treball (prevenció de riscos laborals), organització i motivació en el treball; millora de la direcció dels equips; anàlisi de llocs de treball; gestió de competències; avaluació del desenvolupament; sistemes d'informació i gestió del coneixement; outplacement; e-recruitement, etc.

Amunt

Per al bon desenvolupament de l'assignatura, l'estudiant haurà d'haver consolidat els coneixements relacionats amb la Psicologia Social, les diferents tècniques d'investigació social, etc.

Amunt

És recomanable haver cursat Fonaments psicosocials del comportament humà.

Amunt

A l'assignatura Psicologia de les Organitzacions es treballen competències bàsiques del Grau, competències transversals i competències específiques de l'àmbit, vinculades a objectius d'aprenentatge segons les unitats d'estudi.

Competències BÀSIQUES:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Mòdul
Competències
ESPECÍFIQUES
Competències
TRANSVERSALS
Objectius
d'aprenentatge
Mòdul 1:
Per què hem d'estudiar les organitzacions?
 
 
- Utilitzar els coneixements teòrics i els avanços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 
 
- Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats
relacionades amb la seva actuació professional.
 
- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 
- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 
 

- Comprendre la rellevància que tenen les organitzacions en la nostra realitat social.

- Conèixer les principals aproximacions clàssiques a l'estudi de les organitzacions.

- Examinar les principals aproximacions contemporànies a l'estudi de les organitzacions.

- Conèixer el model que presenten les organitzacions com a estructures de poder i dominació.

 
 
 
Mòdul
Competències
ESPECÍFIQUES
Competències
TRANSVERSALS
Objectius
d'aprenentatge

Mòdul 2:
Dinàmiques organitzacionals
 
 
 - Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 
- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 
 
 
  - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 
- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 
- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 
 
- Comprendre què és una organització en el marc de la societat actual.
 
- Conèixer el funcionament i les dinàmiques de les organitzacions.
 
- Conèixer com les organitzacions influeixen en el comportament i les actituds de les persones.
 
- Analitzar la inserció de les organitzacions al món contemporani.
 
- Adquirir les aptituds necessàries per a analitzar la influència recíproca entre organitzacions i persones de diferents tipus.
 
- Comprendre la influència que unes persones exerceixen sobre d'altrse en el marc de les organitzacions.
 
 
Mòdul
Competències
ESPECÍFIQUES
Competències
TRANSVERSALS
Objectius
d'aprenentatge
 

Mòdul 3:

Conflicte, poder i política en les organitzacions

 
 
 
- Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 
- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 
 
 
 
 - Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 
- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 
- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 
 

- Comprendre que el conflicte és una força no necessàriament desestructuradora en les organitzacions, sinó que moltes vegades és una oportunitat i una finestra positiva per al canvi organitzacional.
 
- Entendre el paper que exerceix el conflicte en les organitzacions.
 
- Comprendre les organitzacions com un fenomen que va més enllà de la seva dimensió productiva i/o econòmica.
 
- Entendre el paper que exerceixen les relacions de poder en les organitzacions.
 
- Conèixer una definició del poder que el representa com una força positiva i no com una cosa negativa i punitiva.
 
- Conèixer una definició de la paraula política que desborda les acepcions del sentit comú.
 
- Comprendre el paper que el pla polític exerceix en les organitzacions.
 
 
Mòdul
Competències
ESPECÍFIQUES
Competències
TRANSVERSALS
Objectius
d'aprenentatge
 Mòdul 4:
Cultura i ètica en les organitzacions
 
 
 
- Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 
- Detectar els processos de canvi i el desenvolupament organitzacional
 
- Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 
 
 
 
- Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 
- Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 
- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 
 
- Presentar el concepte de cultura organitzacional i les principals conceptualitzacions.
 
- Oferir dimensions analítiques per a interpretar la cultura en una organització.
 
- Examinar la relación entre cultura i activitat organitzacional.
 
- Presentar el concepte d'ètica i responsabilitat social en el cas de les organitzacions.

- Examinar la noció de responsabilitat social corporativa.

- Reflexionar sobre el paper de l'ètica organitzacional en un món globalitzat.

- Examinar la proposta del cosmopolitisme com a exemple d'encaix entre l'ètica organitzacional i la globalització.

Amunt

Els continguts de l'assignatura estàn basats en els 4 mòduls que tot seguit es presenten:


Mòdul 1: Per què hem d'estudiar les organitzacions?
 
- Hem d'estudiar les organitzacions?
 
- Aproximacions clàssiques al'anàlisi de les organitzacions
 
- Aproximacions contemporànies a l'anàlisi de les organitzacions
 
- Organitzacions com a estructures de poder i dominació
 
 
Mòdul 2: Dinàmiques organitzacionals
 
- Rols socials
 
- Estructura organitzacional
 
- Lideratge
 
- Comunicació i presa de decisions
 
 
Mòdul 3: Conflicte, poder i política en les organitzacions

- El poder en les organitzacions

- Organitzacions i processos polítics

- Conflicte intergrupal en les organitzacions

 

Mòdul 4: Cultura i ètica en les organitzacions

- Què és la cultura organitzacional?

- Cultura i activitat organitzacional

- Valors ètics i responsabilitat social

- Ètica i cultura organitzacional en un món globalitzat

 

Amunt

Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Al final de cada mòdul hi ha un resum de tot allò que s'ha tractat, un glossari de termes i una bibliografia d'interés. També al llarg de cada mòdul podeu trobar diferents suggeriments de lectures, vídeos o activitats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt