Solució extrajudicial de conflictes laborals Codi:  13.536    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les particularitats de les relacions individuals i col·lectives del món laboral exigeix el coneixement de les tècniques i mètodes dirigits a donar una solució als múltiples i heterogenis conflictes que sorgeixen en el dia a dia i, molt particularment, de tots aquells que es presentin com una alternativa a la solució judicial dels mateixos.

La generalització progressiva d'aquests mètodes, el foment creixent del seu ús per part del Legislador i el paper actiu dels agents socials (estatals i autonòmics) en la seva configuració i implantació evidencia la importància cabdal que té el seu coneixement.

De fet, la intervenció en los processos de solució extrajudicial de conflictes i la intervenció, assessorament i mediació a la negociació col·lectiva són àmbits d'actuació prototípics de qualsevol operador de les relacions laborals.

Aquesta assignatura aborda l'anàlisi de la diversa naturalesa dels conflictes laborals i els instruments bàsics per trobar una solució extrajudicialment. Més al detall, es centra en l'estudi de la conciliació, la mediació i l'arbitratge i els escenaris en el que aquestes institucions poden operar, així com els efectes jurídics que desprenen cadascuna d'elles. El focus d'atenció també es centra en el paper dels agents socials en la seva posada en marxa i les seves particularitats, així com les vies judicials existents per impugnar-les.

Elements tots ells que conformen els blocs temàtics bàsics que són objecte d'estudi en aquesta assignatura.

Amunt

 

 Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són: 

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable .
 • Capacitat per buscar , identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per l'argumentació , negociació , mediació i resolució de conflictes.

 I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

 •  Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 • Conèixer el règim general relatiu a les mesures de conflictes laborals
 • Estudiar els procediments autònoms de la resolució de conflictes.
 • Distingir les particularitats característiques de la conciliació, la mediació i l'arbitratge i conèixer els seus efectes jurídics i àmbits d'aplicació.
 • Estudiar les vies per impugnar judicialment els procediments de solució extrajudicial de conflictes laborals.

 

Amunt

Mòdul 1. Règim general de les mesures de conflictes laborals.

Mòdul 2. Aspectes generals dels procediments autònoms de resolució de conflictes

Mòdul 3. Conciliació i mediació.

Mòdul 4. Arbitratge

Mòdul 5. Impugnació judicial dels procediments autònoms.

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES), el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant.

D'altra banda, dins l'espai virtual de l'aula és troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció dels quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt