Nacionalitat i estrangeria Codi:  13.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Nacionalitat i estrangeria, de 6 crèdits ECTS, forma els estudiants sobre els aspectes essencials de dues disciplines: d'una banda, el dret a la nacionalitat i, d'altra banda, el dret d'estrangeria. Com és sabut, cada Estat és sobirà per a determinar a qui considera els seus nacionals i per omplir de contingut l'estatut jurídic dels seus nacionals i dels estrangers.

En aquesta assignatura s'estudiaran, entre d'altres qüestions, el contingut de la nacionalitat espanyola, la ciutadania europea i la relació entre nacionalitat espanyola i veïnatge civil, els criteris d'adquisició i pèrdua de la nacionalitat, l'anomenada doble nacionalitat, els drets dels estrangers a Espanya (en l'esfera personal, política, educativa, laboral, econòmica i social, així com familiar). S'estudiarà també la problemàtica derivada de l'entrada i sortida dels estrangers a Espanya i la seva permanència. I, finalment, s'analitzarà el règim sancionador davant infraccions del dret d'estrangeria.

Per afavorir l'adequat progrés en el coneixement d'aquesta matèria, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge que té com a eix vertebrador les proves d'avaluació contínua a desenvolupar per l'estudiant al llarg del semestre.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura per a la pràctica professional és significatiu, ja que proporciona un coneixement extens del dret de nacionalitat i estrangeria. Constitueix una formació amb un alt grau d'especialització.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix ni pressuposa que l'estudiant tingui coneixements jurídics previs, però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret civil, de les obligacions i contractes, i també tingui nocions de dret processal civil. 

 

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents: 

 1. Capacitat per l'anàlisi crític i capacitat de síntesi.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

 1. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i de conformitat amb les valors ètics, per aplicar-los als supòsits fàctics. 
 2. Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària. 
 3. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals. 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics relatius a la nacionalitat i l'estrangeria.
 2. Entendre els aspectes fonamentals de la regulació de l'estrangeria a Espanya i a Europa. 
 3. Comprendre tota la problemàtica associada a la immigració i estrangeria. 
 4. Dominar els trets bàsics de la regulació de l'estrangeria. 
 5. Conèixer els aspectes fonamentals que defineixen el règim de l'estrangeria a Espanya.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Mòdul didàctic 1. Dret de la nacionalitat
1. La nacionalitat: concepte, principis rectors i fonts
2. L'adquisició de la nacionalitat espanyola
3. La pèrdua i la conservació de la nacionalitat espanyola
4. La recuperació de la nacionalitat espanyola
5. La doble nacionalitat i l'apatrídia
6. La prova de la nacionalitat

Mòdul didàctic 2. Dret d'estrangeria (I): fonts i règims
1. Règims d'estrangeria: supòsits, marc normatiu i delimitació
2. Règim especial dels ciutadans de la Unió Europea
3. El règim general d'estrangeria

Mòdul didàctic 3. Dret d'estrangeria (II): autoritzacions i sancions
1. Estada i residència
2. Autoritzacions per a la realització d'activitats lucratives
3. Infraccions i sancions. Procediment

Amunt

Amunt

L'estudi de l'assignatura es durà a terme a partir dels tres Mòduls didàctics que estan disponibles a l'aula (espai RECURSOS).

A més a més, també es recomana la consulta de la següent legislació:

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt