Auditoria sociolaboral II Codi:  13.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Auditoria Sociolaboral II suposa un aprofundiment en l'auditoria sociolaboral com a procés integral, en profunda vinculació amb la psicologia social, la sociologia i l'economia. Per al graduat o graduada en relacions laborals, suposa adquirir el coneixement i les competències necessàries per aplicar l'auditoria sociolaboral als principals àmbits de treball dels consultors i auditors: recursos humans, gestió, responsabilitat social i finalment, l'auditoria com a procés planificat. I és que els continus canvis que pateixen les organitzacions en l'actualitat, marcades per les adaptacions al teletreball, els desafiaments econòmics i polítics, o els conflictes internacionals; requereixen una especialització i una sensibilitat per les dinàmiques organitzacionals i la seva relació amb el factor humà i social, aportant evidències sobre els processos interns, facilitant la gestió i la presa de decisions, analitzant els elements externs, o afavorint el canvi planificat com a emergent.

D'aquesta manera, l'assignatura s'emmarca en l'enfocament de les auditories sociolaborals en algunes de les principals demandes i problemàtiques de les organitzacions contemporànies. Mitjançant casos pràctics reals i/o vinculats al treball quotidià d'un auditor sociolaboral, els i les estudiants hauran de prendre decisions, analitzar dades, aportar evidències, recopilar i sintetitzar informació, o justificar el procés d'auditoria triat. A més, el nou format NIU afavoreix que els i les estudiants resolguin els reptes explorant els diferents materials, interactuant amb els altres companys i companyes en les eines de comunicació, fent preguntes a l'equip docent, buscant material que justifiqui les decisions preses, o aportant notícies i eines a l'aula per complementar el treball realitzat. És per això, que Auditoria Sociolaboral II té una clara aposta pel treball amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, mitjançant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en particular l'ODS 5 "Igualtat de Gènere" i l'ODS 8 "Treball Decent i Creixement Econòmic".

A més, cadascuna de les PACs conté un qüestionari no avaluable i voluntari (a l'eina "qüestionaris") que us servirà per reforçar els coneixements dels diferents temes i continguts de cara a treballar les PACs. A final de semestre, valorarem els resultats del primer intent de cada qüestionari de les persones que els omplin a la nota final per tal de valorar la participació i la proactivitat dels estudiants.

Amunt

Auditoria sociolaboral II s'emmarca en el conjunt d'assignatures del grau de Relacions Laborals enfocades a conèixer en profunditat els fenòmens psicosocials i organitzacionals de les empreses. La seva vinculació més evident és amb l'assignatura Auditoria Sociolaboral I, la qual és el seu precedent i requisit per cursar Auditoria Sociolaboral II. Després d'haver estudiat en auditoria sociolaboral I les diferents tècniques quantitatives i qualitatives per aplicar en una auditoria i haver obtingut una mirada global d'aquestes, en Auditoria Sociolaboral II aplicarem aquestes tècniques, coneixements i competències a diferents àmbits de l'auditoria sociolaboral.

És per això que l'assignatura també es relaciona amb altres matèries del grau enfocades en l'àmbit organitzacional, com són Sociopsicologia del treball, Gestió d'equips de treball, Psicologia de les organitzacions o Gestió del canvi.

Amunt

El contingut d'Auditoria sociolaboral II entén els recursos humans com capital de l'organització i per tant cal apropar-se a la seva gestió atenent tant a les necessitats dels treballadors com de l'empresa. Als directius i gestors de recursos humans aquesta aproximació els dotarà d'eines d'avaluació, control i planificació per tal d'evitar la conducció reactiva del capital humà.

Alhora els continguts d'Auditoria sociolaboral II també tenen interès per responsables, caps de projectes i membres del comitè d'empresa que trobaran en conceptes com ara els indicadors, un instrument per orientar la millora continuada. Finalment, quant als professionals el coneixement de les eines d'auditoria sociolaboral II redundarà a donar un servei de qualitat als seus clients. Més enllà dels col·lectius professionals que poden fer ús del coneixement d'aquesta assignatura el fet, per exemple, d'incloure un mòdul sobre la responsabilitat social atorga a Auditoria sociolaboral II un interès social general.

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura d'Auditoria Sociolaboral I. A més resulten adequats, encara que no imprescindibles, uns coneixements mínims de temes de gestió de recursos humans.

Amunt

La bibliografia inicial per familiaritzar-se amb l'assignatura, abans de rebre els materials didàctics, sempre que l'estudiant vulgui començar a tenir informació sobre el tema, és la següent:

 • Nevado, D. (1999). Control de Gestión Social. La auditoría de recursos humanos. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
 • Brian, E, Becker, M. A., Ulrich, H y Ulrich, D. (2002). El cuadro de mando de RR.HH. Vinculando las personas, la estrategia y el rendimiento de la empresa. Barcelona. Gestión 2000. 
 • Garcia Jané, J., Vía Llop, J., Xirinachs Damians, L. M. (2004). La dimensión cooperativa, economía social y empresa en el siglo XXI. Barcelona: Icaria ("Antracyt").

Amunt

Les competències transversals  que es treballaran en aquesta assignatura són les següents :

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per cercar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són :

 •  Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.

Totes aquestes competències es concentren en els següents objectius d'aquesta assignatura:

 • Conèixer el concepte d'auditoria, en les seves diverses vessants i identificar els elements que intervenen en la seva gestió.

 • Identificar les diferents causes que justifiquen una auditoria, així com els processos interns que poden originar-la.

 • Reconèixer i diferenciar els diferents tipus d'auditories existents, així com els trets propis de cadascuna d'elles.

 • Reconèixer les diferents disciplines de coneixement que formen part de l'anàlisi que es du a terme en l'aplicació d'una auditoria.

 • Comprendre les característiques de les diferents eines de gestió de RRHH com a base per a la seva posterior auditoria i avaluació.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en els següents mòduls . És important destacar que únicament els tres primers mòduls són obligatoris i avaluables, sent l'últim complementari.

MÒDUL 1 . L'AUDITORIA DELS RECURSOS HUMANS
1 . Les perspectives de l'auditoria de recursos humans
2 . La comptabilitat de recursos humans
3 . El retorn de la inversió
4 . L'auditoria psicosocial
5 . L'auditoria del coneixement compartit

MÒDUL 2 . AUDITORIA ESTRATÈGICA . GESTIÓ ESTRATÈGICA I QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL ( QCI )
1 . Introducció
2 . Estratègia d'Empresa. Antecedents i terminologia
3 . Nou rol del líder : la visió estratègica
4 . Administració Estratègica versus Planificació Estratègica
5 . planificació Estratègica
6 . Models de gestió estratègica
7 . Passos en la construcció d'un quadre de comandament integral
8 . Avaluació, consultoria , auditoria estratègica

MÒDUL 3 . L'AUDITORIA SOCIAL I DE RESPONSABILITAT SOCIAL
1 . Context , antecedents i conceptes bàsics de la responsabilitat social de les organitzacions ( RSO )
2 . L'auditoria social
3 . propostes metodològiques

MÒDUL 4 . AUDITORIA SOCIOLABORAL II . L'AUDITORIA COM A PROCÉS
1 . Introducció al concepte de procés .
2 . Elaboració d'un procés comú per a l'auditoria sociolaboral .
3 . Quatre processos d'auditoria.

 

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica i el seu objectiu és facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es presenta en suport paper i web. Tots els reptes segueixen un esquema molt didàctic:

1) En primer lloc, haureu de llegir la informació sobre el repte en la pàgina principal d'aquest.

2) A continuació, us recomanem anar al Fórum y als Anuncis del repte i llegir les informacions que aquí apareixeran: PAC que conté el cas que haureu de treballar, manera i format de lliurament, possibles materials addicionals...

3) Posteriorment, haureu de llegir i treballar amb tots els materials que conformen el NIU del repte.

4) Una vegada acabat l'anterior, haureu de posar-vos a la feina amb el cas a treballar de la PAC i seguir les directrius d'aquesta.

5) Lliurament del cas en data i forma.

Recordeu que també és convenient la consulta de la bibliografia recomanada en els reptes, així com complementar i ampliar les fonts facilitades amb alguns documents addicionals (normatives i altres) que podreu trobar online o bé a la biblioteca.

Durant el semestre podreu rebre documentació d'interès en el tauler, on podreu trobar arxius amb informació complementària que possibilitarà el treball cooperatiu sobre un mateix document.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt