Psicologia lloc de treball i desenv. Professional Codi:  13.551    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura, Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional, es planteja una aproximació des del punt de vista organitzatiu a tot el que envolta al lloc de treball, tant els seus fonaments en l'organització (és a dir, l'estructura) com el seu disseny en diverses dimensions: funcions, dependències, salari, perfil, etc.

També s'introdueix l'anàlisi dels processos interns de gestió i desenvolupament de persones en el marc de les diferents organitzacions en l'actual context socioeconòmic de canvi i d'incertesa. Al mateix temps, l'assignatura proveeix alguns instruments per a planificar i dissenyar el procés de desenvolupament professional per competències (avaluació de l'acompliment, plans de carrera, plans de desenvolupament, formació).

Amunt

Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau de Relacions Laborals i Ocupació (RLiO).

Té una relació directa amb assignatures obligatòries del grau de RLiO, com per exemple: Persones i Organitzacions, Política i Direcció de Persones, Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions i Sociopsicologia del treball; i amb d'altres optatives de l'àmbit psicosocial i la direcció de persones, com per exemple: Psicologia de les organitzacionsGestió per competències i Gestió i Desenvolupament de RRHH, entre altres.

Amunt

L'assignatura Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional aporta instruments teòrics i pràctics específics que permeten a l'estudiant desenvolupar àmbits professionals relacionats amb l'avaluació i la intervenció en el camp de les organitzacions, i també del treball i de les relacions laborals.

Amunt

Per a superar aquesta assignatura no és necessari cap requisit previ.

Amunt

Competències bàsiques i generals:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.


Competències transversals:

CT1: Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT2: Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

CT3: Organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

CT4: Aprendre de manera autònoma i adaptar-se a noves situacions.


Competències específiques:

CE1: Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

CE7: Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.

CE8: Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

Amunt

Es compon de 4 blocs de continguts distribuïts de la següent manera:

1. El lloc de treball. Disseny, definició i descripció

Marc conceptual del lloc de treball
L'estructura organitzativa
Procés d'anàlisi i descripció de llocs de treball

2. La valoració de llocs de treball

La valoració de llocs de treball
La compensació o el disseny de la política retributiva
Desenvolupament professional: Les persones en el lloc de treball

3. Organitzacions orientades al desenvolupament professional

El procés de selecció
Conceptualitzant el desenvolupament professional: aprenentatge o acompliment?
Les competències com a fonament per al desenvolupament professional

4. El desenvolupament professional en les organitzacions: posada en pràctica

L'avaluació de l'acompliment
La carrera professional
La formació com a part del desenvolupament: definicions i principis.
Els plans de desenvolupament basats en competències

Amunt

Intervenció en l'àmbit del treball i les organitzacions Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Disseny de la política retributiva. Principis i mètodes per a determinar la política retributiva en una organització Web
Cas real d'implementació d'un pla de desenvolupament professional Àudio

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt