Gestió d'equips de treball Codi:  13.553    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Gestió d'Equips de Treball és una assignatura que ofereix una aproximació als diferents actors, accions i dinàmiques organitzacionals implicades en els equips de treball. Es tracta d'una assignatura que, utilitzant teories, coneixements i metodologies de la psicologia social del treball i de la sociologia, planteja situacions i casos d'organitzacions reals en la qual els i les estudiants han de prendre decisions, proposar anàlisis i resoldre situacions a nivell individualy grupal en les quals alguns elements dels equips de treball estan compromesos. Es tracta per tant d'una assignatura eminentment aplicada, que permetrà a les persones que la cursin adquirir els coneixements i competències associats a la gestió i intervenció en equips de treball en diferents àmbits i objectius organitzacionals.

A més, el nou format NIU afavoreix que els i les estudiants resolguin els reptes explorant els diferents materials, interactuant amb els altres companys i companyes en les eines de comunicació, fent preguntes a l'equip docent, buscant material que justifiqui les decisions preses, o aportant notícies i eines a l'aula per complementar el treball realitzat. 

En relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, aquesta assignatura es relaciona i contribueix als ODS 5. Igualtat de Gènere i 8. Treball Decent i Creixement Econòmic.

Amunt

L'assignatura de Gestió d'Equips de Treball, forma part de les assignatures del Grau de Relacions Laborals i Ocupació més afins als recursos humans, la intervenció sociolaboral i la psicologia del treball. Es tracta d'una assignatura que ofereix els coneixements i competències sobre com treballar en equip i com resoldre conflictes i tensions de grups organitzacionals, per la qual cosa és una assignatura recomanada per aquells i aquelles estudiants més interessades en l'àmbit de la consultoria organitzacional, la gestió de persones o la intervenció sociolaboral. És per això que per cursar aquesta assignatura, es recomana haver cursat prèviament o estar cursant les assignatures obligatòries "Problemàtiques psicosocials del món contemporani" i "Sociopsicologia del treball".

Amunt

Els i les estudiants que cursin aquesta assignatura al costat de les assignatures de l'àmbit de les organitzacions, s'espera que puguin treballar en àmbits com la consultoria laboral, l'assessoria organitzacional o recursos humans.

Amunt


Per a cursar l'assignatura Gestió d'Equips de Treball, es recomana haver adquirit els coneixements i les competències relacionades amb la gestió de persones i els recursos humans. En aquest sentit, es recomana haver cursat o estar cursant assignatures com a Negociació i Gestió del Conflicte en les Organitzacions, Psicologia de les Organitzacions o Sociopsicologia del Treball.

Amunt

Les competències transversals del Grau de Relacions laborals i ocupació que es treballaran en aquesta assignatura són els següents:

-      Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-      Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la  la informació.

-      Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars

 

Les competències específiques del Grau de Relacions laborals i ocupació que s'aborden en aquesta assignatura són:

-       Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.

-       Capacitat per elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, a tots els nivells organitzatius.

 

Totes aquestes competències es concentren en els següents objectius d'aquesta assignatura:

·         Comprendre que és un equip de treball, la seva categorització i tipologies.

·         Familiaritzar-se amb les teories i models sobre la composició i funcionament dels equips de treball.

·         Reflexionar sobre els avantatges i inconvenients de treballar en equips de treball.

·         Identificar antecedents a la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.

·         Descriure els models de combinació social més utilitzats per explicar la presa de decisions i solució de problemes en grups i equips de treball.

·         Identificar i descriure les etapes dels processos de presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball.

·         Identificar tècniques efectives per a la presa de decisions en grups i  equips de treball.

·         Identificar avantatges i desavantatges en la presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball en relació al treball individual.

·         Analitzar aspectes ètics en la presa de decisions i solució de problemes en  grups i equips de treball.

·         Definir què és el lideratge, les seves similituds i diferències amb el concepte de direcció.

·         Entendre diferents aproximacions a l'estudi i desenvolupament  del lideratge.

·         Analitzar les peculiaritats del lideratge d'equips de treball.

·         Analitzar les relaciones entre lideratge i eficàcia grupal.

·         Identificar possibilitats d'intervenció per al desenvolupament del lideratge.

·         Conèixer els models d'eficàcia grupal.

·         Aprofundir  en les variables relacionades amb l'eficàcia dels equips.

·         Reconèixer les característiques que diferencien a un equip eficaç d'un altre que no l'és

·         Conèixer diferents tècniques per millorar el funcionament dels equips.

Amunt

ACTIVITAT DE PRESENTACIÓ Presentació: Què sabem de la gestió d'equips de treball?n0,2 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 1. Què és un equip de treball? 1,3 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 2. Com solucionar problemes i prendre decisions en grup? 1,9 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 3. El lideratge en els equips de treball1,3 crèdits

REPTE / ACTIVITAT 4. Com fer que un equip de treball funcioni eficaçment? 1,2 crèdits

ACTIVITAT DE CLOENDA La rellevància de la gestió d'equips de treball 0,1 crèdits

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual

Amunt

El material didàctic que utilitzarem en aquesta assignatura està format bàsicament pel manual de l'assignatura i la resta de Recursos d'aprenentatge que componen els reptes, com ara alguns articles, videos, casos o propostes de lectura (llibres, articles, pàgines web). 

Aquest material s'ofereix com complement del manual amb la finalitat d'aclarir, exemplificar, ampliar o permetre aplicacions d'allò après. També procurarem, en la mesura del possible, ajustarà aquestes recomanacions als vostres interessos (intel·lectuals o professionals).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt