Gènere i treball Codi:  13.557    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura de 6 crèdits. En ella es presentaran una sèrie de problemàtiques socials i culturals, que es produeixen al món laboral, relacionades amb les desigualtats de gènere.

L'assignatura tracta d'oferir i mostrar els diferents elements, conceptes i instruments que una mirada de gènere, com una construcció social, pot aportar sobre el funcionament i el desenvolupament de la realitat sociolaboral. Es tractarà de comprendre el desenvolupament i els diferents canvis que s'han produït en l'entorn laboral i familiar així com en els comportaments i actituds, tant individuals com col·lectius, que es desenvolupen en tots dos camps.

Fonamentalment, s'atendrà a les transformacions més recents per identificar les desigualtats de gènere que comporta la nova realitat dels treballs i poder proposar fórmules a favor de la igualtat i la no discriminació.

Amunt

Donat el caràcter transversal de la perspectiva de gènere, les competències, els coneixements, les habilitats i les actituds que adquiriu en finalitzar aquesta assignatura, són aplicables a tots el saprenentatges i assignatures que heu realitzat fins el moment. A la vegada, el contingut de l'assignatura Gènere i treball pretén ser un punt d'inflexió respecte a la visió que teniu sobre el món laboral i les relacions que s'hi estableixen, ampliant i generant noves reflexions sobre el propi concepte de treball, sobre les desigualtats que s'hi generen, sobre les relacions d'explotació que es creen i les seves conseqüències i, sobre les polítiques que es proposen per pal·liar aquesta situació.

Aquesta assignatura està dins la menció d'Agents d'ocupació i desenvolupament local del grau de relacions laborals i, per tant, guarda una especial relació amb les assignatures d'aquesta menció: Col·lectius socialment vulnerables i inserció laboral, treball i qualitat de vida, treball i societat del coneixement, Economia del treball, polítiques d'ocupació, el mercat de treball europeu i la direcció estratègica. Totes aquestes assignatures, com la present, tenen com a objectiu capacitar l'estudiantat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals i, per elaborar, implementar i avaluar-les polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

Amunt

Com la resta d'assignatures del Grau de Relacions Laborals i Ocupació, els camps professionals en què es projecta Gènere i treball estan relacionats amb la gestió de persones i el coneixement del mercat de treball: l'assessorament a empreses sobre el treball humà, la intervenció, l'assessorament i mediació en la negociació col·lectiva, la direcció i gestió depersones en les organitzacions, la gestió d'empreses intermediàries en el mercat laboral, les auditories laborals, la consultoria sociolaboral, els agents d'ocupació, els serveis d'estudis i l'assessorament en polítiques públiques. Especialment, aquesta assignatura té relació amb el camp de l'ocupació i el desenvolupament local.

Amunt

Per tal de cursar Gènere i treball, no és imprescindible haver superat el contingut d'altres assignatures del grau. Tot i això, totes aquelles experiències i coneixements previs sobre la matèria, ja siguin acadèmics, professionals o personals, us ajudaran a una millor comprensió dels temes que es tracten. També us facilitarà el pas per l'assignatura els coneixements previs que heu anat adquirint sobre les relacions laborals, les polítiques públiques i la sociopsicologia del treball i que us han donat un bagatge en aquest àmbit.

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són de transcendència social i de gran repercussió en el nostre entorn quotidià. Els materials us ajudaran a conformar una visió argumentada de la realitat laboral des d'una perspectiva de gènere, de les polítiques que es porten a terme en aquest camp i de la seva incidència en el model social del nostre país.

Amunt

Les competències transversals del grau de Relacions laborals que es treballaran a l'assignatura són les següents: 

 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la mateixa activitat de manera òptima.
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa a entorns multidisciplinaris.

 

Les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Capacitat per analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins de les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació a l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 •  Capacitat per elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i  inserció laboral.

Destaquen com a objectius generals de l'assignatura els següents:

 • Examinar les transformacions històriques i les crítiques que ha rebut el sistema capitalista i patriarcal pels seus efectes sobre la vida dels individus.
 • Identificar les principals diferències que existeixen entre homes i dones al mercat laboral i comprendre les causes de que les dones tinguin una posició subordinada en aquest àmbit.
 • Conèixer les principals iniciatives polítiques que s'han pressuposat per pal·liar les desigualtats i les discriminacions que pateixen les dones a l'àmbit laboral.
 • Detectar els actuals mecanismes de conciliació de la vida laboral i familiar davant les noves realitats de l'ocupació, com, per exemple, el teletreball.

Amunt

Es compon de 4 blocs de continguts distribuïts de la següent manera:

1: Evolució del patriarcat i del capitalisme: Divisió sexual del treball. Anàlisi del treball de les dones. S'analitzarà l'evolució de la construcció social del gènere i models hegemònics de feminitat i de masculinitat. Relacions entre el treball productiu i reproductiu en el capitalisme.

2: Transformacions del treball i desigualtats de gènere. S'analitzaran els factors i elements que estructuren la discriminació de gènere al món laboral i a les organitzacions. Així com ha d'incidir les darreres crisis a les desigualtats de gènere amb la mirada posada als treballs. 

3: Polítiques i plans d'igualtat al mercat laboral espanyol: Igualtat i acció positiva. Transversalitat. Estudi dels principis que s'apliquen a les polítiques d'igualtat. Mecanismes institucionals per al compliment dels Plans d'Igualtat.

4: Noves formes d'ocupació i mesures de conciliació: Noves formes d'ocupació. TICs i ocupació. Mesures i plans de conciliació de la vida laboral i familiar.

Amunt

Per a construir un pla d'igualtat Web

Amunt

Els materials de l'assignatura són els 4 capítols que trobareu penjats a materials i fonts.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt