Treball i societat del coneixement Codi:  13.559    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en l'observació i anàlisi dels canvis que es produeixen en el concepte de Treball amb la progressiva irrupció de la Societat del Coneixement i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

En un context canviant de fenòmens i conceptes com "família", "sociabilitat" o "formació", entre d'altres, sembla adient tenir en compte les alteracions que es deriven en l'estructura professional, sectorial, generacional i de gènere dins l'àmbit laboral.

Amunt

Aquesta assignatura, que s'ofereix al Grau de Rlacions laborals i ocupació i al Grau en Economia,  pretén proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics per analitzar des d'un punt de vista econòmic, l'impacte que la societat del coneixement i les noves tecnologies tindran al mercat laboral i les relacions laborals. Tot això en suma a les restants assignatures, proporcionarà a l'estudiant una visió suficientment àmplia per analitzar i comprendre la complexitat del mercat laboral, de les relacions laborals i de les seves implicacions. Per altra banda, l'assignatura complementa els coneixements adquirits al voltant del funcionament del mercat de treball en assignatures com Economia del Treball I i II, i també El mercat de treball europeu.

Amunt

Aquesta assignatura, l'interés de la qual està en un major coneixement de l'impacte de la societat del coneixement i les noves tecnologies dins els mercats de treball i les relacions laborals, es situa en la base per una millor comprensió i anàlisis d'un fenòmen de recent aparició, pero cada vegada amb més presència al món laboral.

Per aquesta raó, la projecció de l'assignatura es correspon amb qualsevol àmbit professional que tingui per objectiu l'estudi pormenoritzat del mercat de treball i la proposta de solucions.

Amunt

Per a l'estudi d'aquesta assignatura es recomana tenir coneixements previs de teoria econòmica, així com de l'economia del treball.

Amunt

La finalitat principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant assoleixi unes competències tant transversals com específiques (és a dir, conjunt de tècniques i instruments, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit de l'economia) juntament amb uns coneixements dels conceptes que constitueixen la base de la matèria objecte d'estudi. Les competències per a cada un dels graus en que s'ofereix aquesta assignatura es poden concretar en els següents:

 

Grau d'Economia

 

Competències transversals:

 

CT4 - Analitzar de manera crítica i sintètica.

 

CT5 - Comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 

 

Competències específiques:

 

CE5 - Analitzar quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics.

 

CE6 - Avaluar l'evolució dels grans problemes d'una economia a través del pensament econòmic.

 

CE7 - Analitzar la interacció dels grans problemes econòmics amb els factors no econòmics i les seves conseqüències.

 

CE8 - Avaluar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el qual es desenvolupa l'activitat econòmica.

 

CE13 - Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i dissenyar mesures en relació a la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

 

 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

 

Competències transversals:

 

CT5 - Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

 

 

Competències específiques:

 

CE12 - Capacitat per explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.

 

CE 18 - Capacitat per dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organizacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social.

 

CE19 Capacitat per elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.

 

 

Objectius

 

Aquesta assignatura es centra en els aspectes més socials de l'organització del treball, deixant en un segon pla les qüestions més tecnològiques d'aquesta organització. Els objectius d'aquesta assignatura estan centrats, per tant, en aprofundir en l'estudi de la relació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  i les seves repercussions en les relacions laborals. Així mateix, analitza l'estructura social que determina l'aplicació de les TIC a l'organització del treball i estudia l'estructura laboral i ocupacional que determina l'aplicació de les TIC a l'organització del treball.

L'aproximació a aquests objectius es realitzarà des de les àrees de coneixement de sociologia, economia aplicada, psicologia social i, biblioteconomia i documentació.

Les anteriors competències, tant les transversals dels graus com les específiques, es concreten els objectius descrits a cada un dels mòduls dels materials de l'assignatura.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dues parts, és a dir, cada mòdul consta de la part I i la part II. Per exemple, el mòdul 1 consta de la part I i de la part II. A l'apartat Recursos de l'aula i també dels recursos associats a cada activitat veureu que hi ha els continguts en dues webs: Treball i societat del coneixement Part I i Treball i societat del coneixement Part II. En format pdf només està disponible la part II de cada mòdul.

 

Els continguts són:

Mòdul 1 Part I i Part II: Gènesi del concepteLa societat del coneixement

En aquest primer mòdul es presenta el concepte de societat del coneixement, posant-lo en relació pero també diferenciant-lo del concepte de societat de la informació. Es presentarà l'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la seva introducció en les societats actuals.

Part I: Gènesi del concepte

Introducció

1. Orígens i definició del concepte

2. Societat del coneixement i societat de la informació

3. La nova onada de canvis tecnològics

4. Síntesi

 

Part II : La societat del coneixement

Introducció

1. Concepte de societat del coneixement

2. Característiques de la societat del coneixement

3. Canvis tecnològics recents i l'impacte que tenen en les societats postindustrial

 

 

Mòdul 2 - Part I i Part II: L'impacte de la societat del coneixement en l'estructura socialL'estructura social de la societat del coneixement

En el segon mòdul de l'assignatura es tindran en compte els principals canvis que s'han produït en l'estructura social (família, comunitat) com a causa de la societat del coneixement. En aquest sentit es farà especial referència als conceptes d'explotació i desenvolupament de la nova economia. Finalment es presentaran les institucions integradores i socialment sostenibles.

Part I: Impacte de la societat del coneixement en l'estructura social

Introducció

1. Treball i família

2. Treball i xarxes de sociabilitat

3. Conciliar treball i família

4. Síntesi

 

Part II: L'estructura social de la societat del coneixement

Introducció

1. Estructura social i desigualtat social

2. Classe social, exclusió social i pobresa

3. Estructura social de les societats avançades

4. Canvi familiar: tipologia de llars i de famílies

5. Transformacions de la sociabilitat: Internet, les xarxes socials, els moviments socials i la seva utilització d'Internet

 

 

Mòdul 3 - Part I i Part II: Educació i formació a la societat del coneixementSocietat del coneixement i l'educació del segle XXI

En aquest mòdul s'analitza la relació existent entre societat del coneixement i educació, com també quin és el seu impacte en la qualificació de la població.

Part I: Educació i formació en la societat del coneixement

Introducció

1. Una societat educada

2. Reptes de la formació en la societat del coneixement

3. El context europeu

4. Nous perfils professionals

5. Síntesi

 

Part II: Societat del coneixement i l'educació del segle XXI

Introducció

1. Transformacions del sistema educatiu

2. Habilitats, capacitats i competències

3. L'educació dual

4. L'accés obert i nous sistemes de formació en línia

 

Mòdul 4 - Part I i Part II: La societat del coneixement i el mercat laboral  i Treball i mercat de treball al Segle XXI

En aquest quart mòdul es mostren les tendències més recents en els mercats laborals, així com els paràmetres actuals de les polítiques d'ocupació de la Unió europea. En relació amb aquests es presenta la evolució de l'estructura ocupacional en el període d'emergència de la societat del coneixement, tot presentant a la intermediació laboral com a part essencial d'aquest procés.

 

Part I: La societat del coneixement i el mercat laboral

Introducció

1. Factors de canvi

2. Dimensions del mercat laboral

3. Política d'ocupació: la dimensió europea

4. Canvis en els mecanismes d'intermediació

5. Síntesi

 

Part II: Treball i mercat de treball al Segle XXI

Introducció

1. Indicadors socials del mercat de treball a Espanya i la Unió Europea

2. Evolució del mercat de treball i reformes laborals

3. Transformació de les condicions laborals

4. Desigualtats i discriminació en el treball

5. Formes de treball i tipus de contractes

6. Escenari de futur de les professions

 

 

Mòdul 5 - Part I i Part II: La societat del coneixement i relacions laborals i Globalització al Segle XXI i relacions laborals

 

Part I: La societat del coneixement i les relacions laborals

Introducció

1. Globalització, informatització i economia del coneixement

2. La flexibilització i individualització de les relacions laborals

3. Nous camps de negociació en les relacions laborals

 

Part II: Globalització al Segle XXI i relacions laborals

Introducció

1. Globalització al Segle XXI

2. Estat del Benestar i globalització

3. Relacions laborals i globalització

4. La negociació col·lectiva: nous reptes

 

Amunt

Treball i societat del coneixement. Part I Web

Amunt

Podeu accedir als materials dins de l'aula a travès de l'enllaç, que trobareu al menú de la dreta, "Materials i fonts d'informació". Disposeu de diferents formats per consultar aquests recursos docents. Actualment, els formats en què pots trobar el material són Web, html5, pdf, epub, mobipocket, audiollibre i videollibre.

El material de l'assignatura es compon dels 5 mòduls didàctics esmentats amb les seves corresponents part I i II. Aquests mòduls es presenten en format electrònic i són accessibles des de la web de l'aula de l'assignatura. Només la part II està disponible en format pdf.

L'estudi dels mòduls comprén les dues parts I i II i es pot complementar o aprofundir per mitjà d'algun altre tipus de material a obtenir a través d´Internet o mitjançant la lectura de la bibliografia general o específica, en el seu cas, proposada.

Per altra banda, a les guies d'estudi es presenten els continguts fonamentals dels diferents temes del programa de l'assignatura. És recomanable que realitzeu una primera lectura de la guia d'estudi del mòdul abans de llegir el contingut complet del mòdul didàctic corresponent, en el qual s'expliquen els diferents conceptes i procediments amb major extensió.

A l'apartat de recursos de l'aula disposeu també d'un conjunt de fonts d'informació complementàries com són enllaços a lectures complementàries, bases de dades, portals temàtics, enciclopèdies i diccionaris, organismes

També us pot ser d'utilitat consultar el Wikirepertori - EiE o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt