Economia del treball II Codi:  13.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Comprendre el funcionament del mercat de treball s'ha convertit en un dels reptes més importants per als analistes econòmics en els darrers anys. La existència de comportaments molt divergents en el mercat laboral dels principals països industrialitzats, la precarietat laboral i, sobretot, les elevades taxes d'atur presents en moltes d'aquestes economies, han fet créixer l'interès per a entendre i interpretar adequadament les causes determinants de l'evolució de la demanda i l'oferta de treball.

Addicionalment, l'evolució del mercat de treball en els anys recents ha vingut acompanyada de canvis que han transformat la legislació i enles relacions laborals, que podríem situar en un marc de creixent flexibilització. En aquest context, l'assignatura d'Economia del Treball II té com a principal objectiu que l'estudiant aprofundeixi en el coneixement dels aspectes més rellevants del funcionament del mercat de treball en les economies més avançades, els aspectes bàsics de les quals foren introduïts a l'estudiant a l'assignatura d'Economia del Treball I.

D'aquesta manera, el material didàctic de l'assignatura tracta de que l'estudiant aprofundeixi en els coneixements ja adquirits sobre el funcionament del mercat de treball i identifiqui els principals factors determinants de l'evolució del mercat laboral en les economies del nostre entorn més proper.

Amunt

Aquesta assignatura complementa els continguts de l'Economia del Treball I. És una assignatura optativa inclosa a la menció "Treball i ocupació". 

Amunt

L'assignatura no té una aplicació immediata a la realitat empresarial, però pel fet de facilitar la comprensió del mecanisme de funcionament del mercat de treball -per exemple, agents d'ocupació i desenvolupament local-. Aquesta assignatura configura un un curs bàsic per qualsevol persona que vulgui tenir un coneixement empíric i teòric de la situació actual, a la vegada que li permet realitzar possibles análisis.

Amunt

És necessari tenir coneixements bàsics d'economia, tant de microeconomia com de macroeconomia, així com estar familiaritzat amb els fonaments de l'economia laboral que s'assoleixen a l'assignatura prèvia d'Economia del treball I. 

Amunt

Grau d'Economia: És recomanable haver superat les assignatures d'Introducció a la microeconomia, Introducció a la macroeconomia i Economia del treball I

Grau de Relacions Laborals i Ocupació: És aconsellable cursar aquesta assignatura després d'haver superat les assignatures d'Introducció a l'economia i Economia del treball I

Amunt

Competències transversals

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima
 • Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris. 

Competències específiques

 • Analitzar i explicar el comportament i el funcionament del mercat de treball, i dels agents implicats en les relacions laborals, en diferents escenaris de interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral. 
 • Avaluar l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que millorin aquests aspectes.
 • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia. 
 • Avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i disennyar mesures en relació amb la selecció de les més adequades en funció dels objectius.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Entendre les transformacions experimentades per les economies capitalistes i analitzar com aquests canvis afecten als mercats de treball
 2. Conèixer l'estructura sectorial de l'ocupació de l'economia espanyola, i la seva evolució, a partir de d'utilització dels seus principals indicadors. I, addicionalment, entendre els seus trets distintius respecte a altres economies del nostre entorn. 
 3. Comprendre els processos de transformació experimentades en l'agricultura, la industria i els serveis
 4. Entendre el concepte d'ocupació i, en especial, les raons que justifiquen l'estudi de les estructures ocupacionals.
 5. Relacionar la problemàtica que planteja les previsions de mà d'obra segons nivells ocupacionals amb la demanda d'educació
 6. Explicar el significat de la flexibilitat laboral, analitzar les conseqüències de les distintes modalitat i com cadascuna d'elles és relaciona amb l'ocupació
 7. Conèixer els aspectes fonamentals de les polítiques de mercat de treball, tant actives com passives, i la seva incidència sobre les condicions laborals i l'ocupació

Amunt

L'assignatura s'estructura a partir dels temes següents:

- L'estructura sectorial de l'ocupació (Repte 1)

- L'estructura ocupacional de l'ocupació (Repte 2)

- Els factors de transformació de les estructures sectorials i ocupacionals (Repte 3)

- El marc institucional i la flexibilitat dels mercats de treball (Repte 4)

- Les polítiques de mercat de treball (Repte 5)

- Els salaris (Debat)

Amunt

Amunt

Les referències bibliogràfiques incloses en cada mòdul didàctic, disponibles a l'aula en l'apartat Recursos d'Aprenentatge de cada repte, permeten aprofundir en el tema d'aquest. Addicionalment, cada repte disposa de recursos addicionals per a ampliar coneixements en aspectes concrets treballats en aquest repte. De la mateixa manera, l'equip docent de l'aula pot proposar la lectura d'algun text per a la realització de les proves avaluables que es facilitarà des de l'aula.

Cal tenir present que el conjunt del material didàctic està format pel material en format electrònic al qual teniu accés des de l'aula de l'assignatura. Tot el seu contingut és susceptible de ser inclòs a les activitats d'avaluació continuada. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt