Treball final de grau Codi:  13.563    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El treball final de grau constitueix un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en d’altres assignatures del Grau en Relacions Laborals i Ocupació. És una assignatura que l’estudiant ha de cursar per acabar la titulació i està orientada a l’avaluació de la major part de les competències associades al títol.

En el Grau en Relacions laborals i ocupació s’ofereix la possibilitat de realitzar un treball basat en un dels tres àmbits establerts en la mateixa titulació (jurídic, psicosocial i econòmico-empresarial), i a partir de les assignatures que prèviament hagi cursat. L’estudiant haurà d’escollir i donar a conèixer en quin dels àmbits i dins d’aquests en quina modalitat vol realitzar el treball amb caràcter previ a la matrícula. L’objectiu és tenir definida i acceptada una proposta de TFG a l’hora de matricular-lo.

Segons el treball que es dugui a terme es potenciaran més o menys determinades competències. En funció de l’àmbit triat, a l’estudiant se li assignarà un docent d’acord amb les seves necessitats de tutorització.

Amunt

El treball final de grau és una assignatura de 6 ECTS que constitueix el punt final del pla d'estudis del grau en Relacions Laborals i Ocupació i que té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

Per a desenvolupar el treball final de grau no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Per matricular el treball final de grau de Relacions laborals I ocupació cal sol•licitar una autorització prèvia a la Comissió d’Avaluació, d’acord amb el procediment I calendari establert (pots consultar al teu tutor)

Amunt

Per poder realitzar el treball final del Grau en Relacions laborals i ocupació l’estudiant ha d'haver superat un mínim de 192 ECTS, entre els quals han d’estar incloses totes les assignatures bàsiques (60 ECTS).

Depenent de l’àmbit d’especialització triat pel desenvolupament del treball, es recomana haver superat les assignatures obligatòries de l’àmbit de l’especialització, així com aquelles assignatures optatives més relacionades amb el perfil del TFG, però, en cap cas, és obligatori.

A més, és important que l'estudiant que cursi aquesta assignatura estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC, així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades. Amb l’ajuda del vostre tutor assegureu-vos que compliu els requisits de matricula, demaneu orientació sobre les opcions que podeu triar per cursar el treball final de grau i informeu-vos sobre el procés de matricula que cal seguir.

És important remarcar que per a matricular aquesta assignatura cal que la proposta que vol desenvolupar l’estudiant estigui aprovada pels Estudis amb caràcter previ a la matrícula. En aquest sentit, en primer lloc rebreu un missatge de vostre tutor per conèixer el vostre interès en fer el treball final i en l’àmbit en el que voldreu treballar. El tutor verificarà a més que compliu els requisits acadèmics esmentats, i en cas afirmatiu tindreu accés a un espai virtual on debatreu amb els docents assignats a cada àmbit la vostra proposta de treball. Un cop aquesta sigui validada, rebreu una notificació de la mateixa i us podreu matricular en l’assignatura dins els terminis informats en el campus.

Amunt

Competències i objectius

 

El treball final de grau té com a finalitat posar en pràctica els coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals del programa formatiu.

 

Les competències que es volen promoure són les següents:

 

Competències específiques:

 

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre en l'àmbit professional.

 

 

Competències transversals:

 

 • Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar la seva adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Capacitat per a identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 • Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans, en tots els nivells organitzatius.
 • Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 • Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
 • Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
 • Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Amunt

A continuació es detallen els tres diferents àmbits que els estudiants poden triar en el Treball Final del Grau en Relacions Laborals i Ocupació. Dins de cada àmbit es defineixen diferents modalitats o temàtiques, així com les assignatures que seria recomanable haver superat prèviament. Els treballs poden consistir en informes, estudis o comentaris de jurisprudència en el cas de l'àmbit jurídic, entre d'altres.

A. Àmbit Psicosocial.

Gestió de persones i planificació a les organitzacions.
   
 • Psicologia de les organitzacions
 • Comunicació i màrqueting intern
 • Gestió i desenvolupament dels Recursos humans
 • Psicologia del lloc de treball i desenvolupament professional
 • Gestió del canvi
 • Gestió d'equips de treball

Ocupació i Món Laboral des d'una perspectiva psicosocial
 • El mercat de treball europeu
 • Polítiques d'ocupació
 • Col•lectius socialment vulnerables i inserció laboral
 • Treball i societat del coneixement
 • Gènere i treball

B. Àmbit Econòmico-empresarial

Recursos humans
 • Comunicació i màrqueting intern
 • Gestió i desenvolupament dels RRHH
 • Gestió del Canvi
 • Direcció Estratègica
 • Habilitats Directives

Auditoria Sociolaboral i Prevenció de Riscos Laborals
 • Auditoria Sociolaboral I
 • Auditoria Sociolaboral II
 • Elements de gestió de la PRL
 • Tècniques de la PRL
 • Gestió i desenvolupament dels RRHH

Economia laboral
 • Economia del Treball II
 • El mercat de treball europeu
 • Polítiques d'ocupació
 • Treball i Societat del Coneixement
 • Direcció Estratègica
C. Àmbit Jurídic
 • Dret del Treball Individual
 • Dret del Treball Col•lectiu
 • Dret Processal Laboral
 • Dret de la Seguretat Social i Previsió Social

Independentment de quina modalitat esculli l'estudiant, el contingut del treball es desenvoluparà de manera progressiva en tutories successives. El treball ha de tenir una estructura i una argumentació adequades al tema que s'hi desenvolupa i se n'ha de fer una presentació correcta, seguint sempre les directrius del tutor.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Guia d'escriptura del TFG. La redacció dels treballs PDF
Treball final de grau: investigant l'empresa i l'economia PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
Com definir un problema de recerca Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt