Fonaments jurídics de la PRL Codi:  13.569    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En tot estudi de l'àmbit de les relacions laborals, és cabdal conèixer l'abast de la problemàtica dels danys derivats del treball, la importància de la prevenció de riscos que aquest pot produir sobre les persones i el marc jurídic bàsic de protecció de la seguretat i salut en el treball i la regulació de la seva prevenció.

La actual normativa configura tot un conjunt d'obligacions i responsabilitats de màxima importància en la pràctica d'organitzacions i empreses, que es presenten en aquesta assignatura.

Amunt

La seguretat i la salut laboral constitueix una matèria que es desenvolupa en l'esfera de les empreses, tant des del punt de vista tècnic com a jurídic. L'assignatura de Fonaments jurídics de la prevenció de riscos laborals, aborda una introducció a la prevenció de riscos laborals des del punt de vista del dret. 

L'assignatura constitueix una de les matèries inicials i bàsiques que tota persona que vol acostar-se al món del treball ha de conèixer, tant si ho fa des de les relacions laborals i els recursos humans, com des de la mirada professional de la prevenció.

Amunt

L'assignatura vol contribuir a la sensibilització i formació en matèria preventiva dels professionals responsables de la gestió de persones. En aquest sentit, les qüestions que s'aborden en l'assignatura estan relacionades amb la responsabilitat dins de l'àmbit de la seguretat i salut en el treball i la prevenció de riscos laborals en les organitzacions.

A més el coneixement dels fonaments i l'àmbit jurídic de la prevenció és necessari per al desenvolupament de l'activitat professional de prevencionista.

Amunt

Els objectius i resultats d'aprenetatge que ha d'assolir l'estudiant amb aquesta assignatura són:

 • Ser capaç d'identificar les condicions de treball i de distingir entre prevenció i protecció.
 • Saber quins són els danys derivats del treball i conèixer l'abast de la problemàtica dels danys derivats del treball en la nostra societat.
 • Saber què és un perill i què és un risc, i quines diferències presenten.
 • Identificar els drets i obligacions que s'originen de la normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Entendre i explicar correctament les diferents obligacions establertes.
 • Detectar totes les necessitats de l'empresa per a complir el que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Conèixer les diferents modalitats de gestió i organització preventiva configurades normativament.
 • Descobrir com s'ha de planificar la prevenció dins la empresa, identificar els diferents agents implicats i el paper a desenvolupar per a cada un d'ells.
 • Comprendre el significat i l'abast d'un pla de prevenció i els mecanismes per a la seva implementació en una organització.
 • Adquirir els coneixements clau en matèria de responsabilitat empresarial derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Extreure conclusions sobre les possibles responsabilitats de l'empresari en cas d'incompliment de l'obligació de seguretat i salut en el treball i en l'organització.

Les competències que es treballen en aquesta assignatura són: 

a) Competències específiques

 • La capacitat d'integrar coneixements i formular judicis.  
 • La capacitat d'analitzar els canvis normatius per a poder proposar accions adients.  
 • La capacitat d'aplicar coneixements i resoldre problemes jurídics en l'àmbit preventiu.  
 • La capacitat de comunicar correctament, especialment per escrit, en matèria preventiva.

b) La competència transversal que treballa l'assignatura és:

 • La capacitat per a buscar, identificar, organitzar i fer servir correctament la informació.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents:

 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals (I)
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals (II)
 • Organització de la prevenció
 • Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals

Amunt

Amunt

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Aquest material es troba a l'aula, en la secció Material de l'espai Recursos. Els materials es presenten en aquest format web i és possible obtenir una versió imprimible d'aquests continguts a partir dels pròpies eines del material web.

D'altra banda, en la secció Fuentes d'Informació de l'espai Recursos, hi ha un conjunt de vincles a recursos d'informació interessant per a la prevenció de riscos laborals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt