Pràctiques I Codi:  13.572    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l'escenari adequat per a posar en pràctica les competències assolides al llarg de la titulació i, especialment, els coneixements, actituds i habilitats associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l'adquisició d'aquestes competències mitjançant l'aprenentatge experimental.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura optativa de 6 crèdits.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques empresarials I, per la seva pròpia definició, es projecta a la totalitat dels camps professionals. Els estudiants tindran l'oportunitat de cursar les pràctiques en empreses de qualsevol sector, sempre i quan l'oferta formativa s'ajusti a les característiques de l'assignatura.

Amunt

Per desenvolupar les pràctiques no es necessiten aprendre nous continguts, sinó aplicar en un context determinat, els que s'han après en assignatures prèvies i acreditar que es disposa d'habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

Amunt

Per poder fer l'assignatura de Pràctiques empresarials I és necessari haver superar 120 crèdits del grau corresponent.

Per matricular les pràctiques cal sol•licitar autorització prèvia, d'acord amb el procediment i calendari establert. Així, és necessari comunicar al tutor la voluntat de voler cursar les pràctiques i omplir el formulari de sol•licitud de realització de les Pràctiques. Una vegada l'estudiant disposa d'empresa per fer les pràctiques serà necessari signar un conveni de pràctiques per tal de poder cursar l'assignatura.

El número mínim d'hores a realitzar a l'empresa o organització per tal de superar les pràctiques és de 135 hores.

Amunt

Objectius:

•    Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial.
•    Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.
•    Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.
•    Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn empresarial real.

 Competències transversals:

•    Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
•    Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
•    Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
•    Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
•    Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
•    Capacitat per a la negociació.
•    Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
•    Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
•    Capacitat per emprendre i innovar.

Competències específiques del Grau d'ADE:

•    Capacitat per entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i les seves institucions, amb un èmfasi especial en el comportament empresarial.
•    Capacitat per generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents.
•    Capacitat per gestionar eficientment una empresa o organització, entenent-ne la ubicació competitiva i institucional i identificant-ne les fortaleses i debilitats.
•    Capacitat per desenvolupar eficientment labors d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
•    Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
•    Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
•    Capacitat per a l'orientació de resultats, a través de la satisfacció de les necessitats dels clients interns i externs.

Competències específiques del Grau de Relacions Laborals i Ocupació:


•    Capacitat per a analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
•    Capacitat per a explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
•    Capacitat per a analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
•    Capacitat per a identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
•    Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
•    Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
•    Capacitat per a elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius
•    Capacitat per a dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
•    Capacitat per a elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
•    Capacitat per a assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
•    Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.

Competències específiques del Grau de Màrqueting i Investigació de mercats:

•    Capacitat per a analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
•    Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics i les eines de investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
•    Capacitat per a entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
•    Capacitat per a concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquin un ús intensiu de les TIC, en general, i d'internet i els sistemes de comerç electrònic, en particular.
•    Capacitat per a desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de comunicació de màrqueting amb una òptica integral.
•    Capacitat per a planificar decisions de màrqueting en la distribució comercial i la gestió de producte en el canal.
•    Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives de negoci adaptades a mercats globals.
•    Capacitat per a planificar iniciatives de venda orientades al client i per a liderar equips de vendes.
•    Capacitat per a aprendre a valorar críticament situacions empresarials i gestionar eficientment una empresa o organització.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt