Introducció al dret Codi:  15.613    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció al Dret ofereix, des d'una perspectiva multidisciplinar, un primer contacte amb les institucions jurídiques bàsiques de les societats modernes.

Per aquesta raó, l'assignatura s'estructura en quatre mòduls. El primer mòdul pretén posar a l'abast dels estudiants els conceptes jurídics fonamentals, la justificació i la funció dels ordenaments jurídics i, en general, els procediments de creació i aplicació de les lleis. El segon mòdul pretén introduir els estudiants en els conceptes bàsics del dret privat, entès com el conjunt de normes destinades a regular la persona (física i jurídica) i les relacions jurídiques entre les persones, en les seves vessants de Dret civil i Dret mercantil. El tercer mòdul facilita les nocions fonamentals sobre les relacions entre l'administració pública i el ciutadà i, per tant, té com a objectiu oferir una breu introducció a l'ordenament jurídic administratiu i a l'organització i l'activitat administratives. Finalment, el quart mòdul consisteix en una aproximació a les relacions contractuals entre treballadors i empresaris.

Tot i el que el Dret és tècnic per naturalesa, l'assignatura es desenvoluparà amb el major grau de senzillesa possible, sense renunciar a la perfecció i el rigor, per tal d'assolir un nivell de comprensió de la matèria elevat.

Amunt

Les assignatures jurídiques formen un bloc diferenciat, per l'especialitat de la matèria tractada, en diversos plans d'estudis (Graus d'Administració i Direcció d'Empreses, de Màrqueting i Investigació de Mercat, Turisme). Per aquest motiu, esdevé fonamental cursar una assignatura introductòria que faciliti la posterior assimilació dels continguts estudiats en aquestes assignatures.

Amunt

Una introducció al Dret (civil, mercantil, laboral i administratiu) és indispensable en el context de qualsevol activitat professional i empresarial.

Amunt

Atès el caràcter introductori de la matèria a treballar, no s'exigeixen coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix la superació anterior de cap altra assignatura. Per contra, sí que és desitjable haver superat amb anterioritat d'altres que requereixin el coneixement de determinats conceptes jurídics.

Amunt

Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant conegui i es familiaritzi amb el conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen tant la seva vida personal com la seva activitat econòmica i empresarial. Més concretament, es pretenen aconseguir els objectius següents:

 • Prendre consciència de la presència constant del Dret en les nostres vides.
 • Treballar els conceptes de Dret objectiu, Dret subjectiu, Dret positiu i Dret natural.
 • Aproximar-se als trets inherents a les formes democràtiques d'organització de l'Estat.
 • Entendre el concepte d'ordenament jurídic, el sentit de la norma jurídica i la seva ordenació a través d'un sistema jerarquitzat de fonts del dret.
 • Conèixer la distribució competencial en matèries jurídiques vinculades al dret privat i, en concret, les competències que Catalunya té en aquest context que comporten la coexistència de dos ordenaments -l'estatal i l'autonòmic- en el nostre territori.
 • Dominar els criteris de subjecció de la persona a un determinat ordenament jurídic. 
 • Tenir una visió sintètica del dret privat general a través de l'estudi de les conseqüències jurídiques de les diverses situacions personals, des del naixement fins a la mort.
 • Tenir una visió específica del dret de família i de les formes d'organitzar la successió del patrimoni personal.
 • Conèixer els elements bàsics del dret mercantil, com són l'empresa, l'empresari i l'activitat empresarial.
 • Establir l'estructura de l'organització empresarial moderna i exposar l'estatut de l'empresari individual i social.
 • Establir el règim de protecció de consumidors, de protecció de la competència i els instruments fonamentals de què disposa l'empresari pel que fa a la propietat industrial.
 • Conèixer les previsions legals per donar sortida a les situacions de crisi de l'activitat econòmica i que configuren el Dret concursal.
 • Treballar les fonts específiques del Dret administratiu, en particular, el Reglament.
 • Aproximar-se al règim jurídic de l'acte administratiu.
 • Entendre les diverses formes d'activitat administrativa.
 • Dominar els fonaments jurídics bàsics de les relacions laborals, prendre consciència de la realitat jurídico-laboral bàsica i iniciar-se en la terminologia i la legislació bàsica del món del treball.
 • Conèixer els drets i els deures d'ambdues parts de la relació contractual laboral i introduir-se en les modalitats i característiques pròpies del contracte de treball.

Competències

Les competències que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

a) Competències específiques:

 • Comprendre la interacció del Dret amb l'economia, els seus agents i les seves institucions, i especialment el comportament empresarial.
 • Desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

b) Competències transversals:

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per negociar en l'entorn professional.
 • Capacitat per comunicar correctament per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

Amunt

Mòdul 1: Què és el Dret?

El primer mòdul tindrà un contingut introductori per tal d'oferir una visió general del fenomen jurídic que permeti estudiar i comprendre la resta de mòduls de l'assignatura. S'estudiarà la presència del dret en la vida quotidiana, els diferents sistemes normatius que regulen la vida en societat i, concretament, el paper del dret en la societat democràtica en què vivim. També es diferenciaran els conceptes de dret subjectiu/objectiu i de dret positiu/natural, i s'analitzarà la relació entre el dret i la idea de justícia. Finalment, es treballaran alguns conceptes propis de la teoria política (legitimitat, sobirania, divisió de poders, principi de legalitat, coercitivitat), el concepte i l'evolució de l'Estat de dret, així com els procediments de generació i aplicació de les normes jurídiques.

Mòdul 2: Introducció al dret privat: civil i mercantil

El segon mòdul oferirà una visió general de les institucions bàsiques del dret patrimonial, dels instruments de què disposa tota persona per a regular els seus interessos econòmics, d'acord amb el principi d'autonomia de la voluntat, i de les institucions bàsiques del dret mercantil, que ordena l'actuació econòmica de la persona com a empresària que intervé en un mercat de béns i serveis.

Mòdul 3. Introducció a l'administració pública i al dret administratiu

El tercer mòdul oferirà una breu introducció a l'ordenament jurídic administratiu, a l'activitat administrativa i a les garanties dels ciutadans davant d'aquesta activitat. Es tractaran les formes clàssiques d'activitat administrativa (policia, foment i servei públic) i els mecanismes de control d'aquesta activitat.

Mòdul 4: Introducció al dret del treball

Finalment, el quart mòdul oferirà una visió general del Dret del treball, mostrant els elements essencials de les seves principals institucions i posant èmfasi en dues de les seves dimensions més rellevants: d'una banda, les fonts del dret del treball i, en especial, la negociació col·lectiva i, de l'altra, el contracte de treball i les seves particularitats i vicissituds.

Amunt

Amunt

Material bàsic

Els mòduls didàctics editats per la UOC constituiran el material bàsic de l'assignatura. La seva lectura, estudi i treball seran absolutament necessaris. També serà molt recomanable la realització dels exercicis d'autoavaluació que figuren al final de cada mòdul per a facilitar l'assimilació de la matèria.

Material complementari

A banda del material didàctic, serà indispensable consultar els textos legals referits en els mòduls i concretats en cadascuna de les proves d'avaluació contínua. Els textos legals seran facilitats juntament amb els enunciats de les proves o es podran consultar a l'apartat Recursos-Fonts d'Informació de l'aula, on hi hauran accessos directes a bases de dades de legislació i jurisprudència, i a diverses publicacions oficials i organismes i institucions.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt