Introducció a l'empresa Codi:  15.614    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció a l'empresa constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. És una assignatura bàsica i necessària per entendre el funcionament de les empreses actuals. 

En aquest sentit, comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, per posteriorment centrar-se en les etapes del procés administratiu que constitueixen les empreses, a través de la planificació, l'organització, la direcció i el control. Posteriorment s'analitzaran de forma introductòria les diferents àrees de l'empresa: marketing, producció i finances, amb l'objectiu de comprendre i relacionar cadascuna d'aquestes funcions en el sí de l'empresa. 

Amunt

L'assigntura Introducció a l'Empresa és una assignatura transversal i bàsica dels Graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Turisme, Marketing i Investigació de Mercats i Relacions Laborals i Ocupació.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no són necessaris coneixements previs de la matèria.

Amunt

Les competències transverals dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC que es treballen en aquesta assignatura són:

CT3ADE/ECO/TUR/MKTG/RRLL: Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable y respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

CT9TUR/MKTG: Emprendre i innovar

CT2ECO/RRLL: Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professional. 

Les competències específiques del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, que s'engloben en aquesta assignatura són:

CE4ADE: Exercir eficientement tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.

CE7ADE: Planificar, comunicar i avaluar l'activitat de l'empresa o projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat.

CE8ADE: Identificar les necessitats dels consumidors i intentar satisfer-los mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de marketing i el disseny i aplicació d'estratègies de marketing.

CE9ADE: Planificar i organitzar les operacions i la logística de l'empresa per aconseguir els objectius empresarials.

Les competències específiques del grau d'Economia són:

CE1ECO: Identificar i seleccionar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica econòmica.

CE2ECO: Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.

CE3ECO: Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmic. 

CE14ECO: Jutjar críticament el marc social, polític, institucional i legal en el que es desenvolupa l'activitat econòmica.

La competència específica del grau de Turisme que es treballa a l'assignatura és:

CE5TUR: Gestionar i administrar una organització pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica i social i mediambiental.

La competència específica del grau de Marketing i Investigació de Mercats és la capacitat de:

CE2MKTG: Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.

La competència específica del grau de Relacions Laborals i Ocupació és:

CE1RRLL: Capacitat per analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals. 

 

 

 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els següents mòduls didàctics:

1. L'empresa

2. L'entorn de l'empresa

3. Administració

4. Marketing

5. Producció i Logística

6. Finances

Amunt

Comportament ètic i responsable: Responsabilitat legal i responsabilitat social Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 1. El balanç de situació Audiovisual
Vídeo de presentació i motivació assignatura Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 4. Comencen les operacions Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 3. L'estat de fluxos de tresoreria Audiovisual
L'elaboració dels estats comptables de l'empresa. Capítol 2. El compte de pèrdues i guanys Audiovisual

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics anteriorment referenciats.  En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

  • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
  • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
  • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
  • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt