Fonaments d'estadística Codi:  15.617    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments d'Estadística vol introduir els conceptes estadístics més necessaris en la formació d'un graduat en l'àmbit del turisme des d'una perspectiva eminentment pràctica. En conseqüència, no hi trobareu grans demostracions matemàtiques, sinó una visió més entenedora i pràctica dels conceptes desenvolupats. Aquesta és una assignatura introductòria a l'Estadística, que dóna a l'estudiant eines de càlcul i d'anàlisi per treballar continguts quantitatius (dades) corresponents a d'altres assignatures de la titulació.

Amunt

En el marc del Pla d'Estudis es tracta d'una assignatura bàsica del Grau en Turisme amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. 

Amunt

L'estadística és una eina útil i necessària en qualsevol camp de l'administració pública així com en l'àmbit privat. Aquesta disciplina contribueix a l'organització, explicació, desenvolupament i anàlisi d'un ventall de situacions socio econòmiques i/o relacionades amb el turisme.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura és aconsellable tenir dominats els coneixements adquirits a l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC i serà molt més fàcil de superar si, a més, es tenen els coneixements de matemàtiques següents:

 •     Operacions algebràiques bàsiques: fraccions, simplificació d'expressions, potències i arrels.
 •     Sèries de nombres.
 •     Operacions amb polinomis.
 •     Resolució de sistemes lineals de dues equacions amb dues incògnites.
 •     Estudi i representació gràfica de funcions d'una variable.
 •     Conceptes bàsics sobre derivació i integració (de polinomis): mínims, màxims, àrees,...

En el cas de no tenir assolits aquests coneixements bàsics, o sigui necessari repassar-los, es recomana cursar alguna assignatura introductòria de matemàtiques que figuri al Pla d'Estudis o dins l'oferta formativa de la UOC (com per exemple als cursos d'estiu).

Amunt

No s'estableixen requisits formals que condicionin la matrícula de l'assignatura. No obstant, és del tot recomanable cursar aquesta assignatura després d'haver superat els ECTS bàsics d'Iniciació a les competències TIC i de garantir que esteu en possessió dels coneixements matemàtics bàsics (veure apartat Coneixements previs per més detall

Amunt

Competències

Competències transversals

 • Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.

 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques, i espais i destins turístics a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.

Objectius o resultats d'aprenentatge

 • Determinar quina tècnica estadística es pot aplicar en cada situació.
 • Saber com s'aplica cada tècnica estadística.
 • Reconèixer fins a quin punt podeu estar segurs de les conclusions a les que arribeu.

Amunt

  Continguts

Activitat d'aprenentatge (%AC)

1

Instal·lació i us d'un programa estadístic

PAC 1 -> BLOC 1 (10%)

2

Introducció a l'estadística

PAC 2 -> BLOC 1 (10%)

3

Estadística descriptiva unidimensional

 
  a. Tabulació i representació gràfica de les dades

PAC 3 -> BLOC 2 (60%)

  b. Mesures de síntesi: posició, dispersió, forma i concentració

PAC 3 -> BLOC 2 (60%)

4

Estadística descriptiva bidimensional

 
  a. Taules de doble entrada i representació gràfica

PAC 4 -> BLOC 2 (60%)

  b. Relacions entre variables

PAC 4 -> BLOC 2 (60%)

5

Relacions entre variables i sèries temporals

 
  a. El model de regressió simple

PAC 5 -> BLOC 2 (60%)

  b. Anàlisi de sèries temporals

PAC 5 -> BLOC 2 (60%)

  c. Nombres Índex

PAC 5 -> BLOC 2 (60%)

6

Data Story Telling

PAC 6 -> BLOC 3 (30%)

Amunt

Fitxes d'estadística Web
Carregar dades amb R Audiovisual
Distribucions condicionades 2 Audiovisual
Càlcul del coeficient de variació Audiovisual
Coeficient de correlació Audiovisual
Diagrama de caixa Audiovisual
Variables quantitatives Audiovisual
Estandardització Audiovisual
Distribucions condicionades 1 Audiovisual
Taules de freqüència Audiovisual
Gràfic de dispersió Audiovisual
Matemàtiques i Estadística amb R PDF
Estadística PDF
Què ens diuen d'interessant les dades? PDF
Com modelitzar el comportament de les dades i fer prediccions? PDF
Capturant i alfabetitzant les dades PDF
Es poden creuar i relacionar dades? PDF
Com les dades revelen informació? PDF
Data Story Telling: com explicar amb dades PDF
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R PDF
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R PDF
Regressió lineal múltiple PDF
Contrast de dues mostres XML
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R-Commander PDF

Amunt

L'assignatura es divideix en sis reptes que es corresponen amb els diferents continguts que es treballaran a les activitats o proves d’avaluació continuada (PACs) proposades al llarg del curs. Cadascun dels reptes té associada una o més activitats/PACs que permeten resoldre’l.

A l'aula Canvas trobareu per a cada repte un llistat amb els Recursos d’Aprenentatge Bàsics i un conjunt de Recursos d'aprenentatge (NIU). Aquest NIU està situat en l'últim apartat de la pàgina contè el material que us proporcionarà els coneixements necessaris o útils per a resoldre tant aquest repte com els següents reptes que es plantegin a través de les PACs. Veureu que es proporcionen recursos en diferents formats (vídeos, pdf's, web, ...) ordenats per ordre d'importància: Destacat (acompanyat per una imatge gran), Alt (acompanyat per una imatge més petita) i Mitjà (sense cap imatge).

Per resoldre les activitats se us proposarà treballar amb Excel i amb el Programa estadístic R, d'ús molt senzill i especialment indicat per a l'aprenentatge i pràctica de l'Estadística. La seva presentació en la interfície R-Commander i la seva forma de funcionament és molt visual i intuïtiva, la qual cosa facilitarà la comprensió de la matèria i la realització de les diferents proves. La resolució de les PACs serà molt més fàcil si els utilitzeu.

Per a ajudar-vos amb el programa R teniu el Laboratori de R que és un servei que us apareix com una assignatura i que us donarà suport en la instal·lació i iniciació de R al vostre ordinador. També podeu utilitzar el laboratori per resoldre qualsevol dubte que us sorgeixi relacionat amb aquest programari al llarg del semestre, independentment de l'assignatura que curseu. Aquest servei us pot facilitar molt la resolució de les PACs.

Durant el semestre el professor o professora pot complementar aquests recursos amb uns altres que s'han produït o s'han fet presents recentment (notícies, Webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.).

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt